Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
17 januari 2019

Artikeltips 3 januari till 17 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.dn.se/sthlm/dataskyddsombudet-karolinska-har-lagligt-stod-att-behandla-patientdata
”Experter anser att Karolinska kan bryta mot lagen i sin hantering av patientdata. /…/ Dataskyddsombudet Lisa Gellerhed van Duin, tillika jurist på Karolinska, uppger att det finns lagligt stöd för patientdatahanteringen i de digitala styrkorten och hänvisar till patientdatalagen, som ger utrymme för personuppgiftsbehandling utan samtycke i samband med kvalitetsutveckling och journalföring i sjukvården. /…/ Advokat Caroline Olstedt Carlström, expert på GDPR, har uppgett till DN att det bör utredas juridiskt om databasen, där patientdata redovisas diagnosvis på gruppnivå, utgör ett regionalt kvalitetsregister. I så fall innebär det att patienter har rätt att motsätta sig personuppgiftsbehandlingen.”
(2019-01-03)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-nationella-kataraktregistret
”Med start nu i januari inleder vi en artikelserie där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra.
Först ut är Nationella Kataraktregistret som i fjol passerade över två miljoner registrerade ingrepp. Anders Behndig, registerhållare i Nationella Kataraktregistret sedan några år tillbaka, är den som intervjuats för artikeln.”
(2019-01-04)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2019/01/Man-kan-gora-sa-mycket-nytta-i-jobbet–med-valdigt-sma-medel
”Elisabeth Olhager, neonatolog, docent och verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått forskningsanslag för att studera förutsättningarna att minska mortaliteten bland nyfödda i Sverige. /…/ Vi kommer att titta på medicinska journaler och Socialstyrelsens kvalitetsregister, Dödsorsaksregistret och Patientregistret. Vi hoppas bli klara till 2022.”
(2019-01-04)

  1. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/01/Okningen-av-cervixcancer–fel-att-peka-ut-en-hel-yrkeskar
    ”Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention har analyserat möjliga orsaker till den ökning av livmoderhalscancer som setts under senare år. Styrelsen för Sveriges cytodiagnostiker har tagit del av registrets analyser och artiklar i medierna om den diagnostiska cytologins roll i ökningen. Det är bra att frågan lyfts, men vi efterlyser en mer nyanserad bild av cervixcytologin och det förbättringsarbete som måste ske.”
    (2019-01-04)
  2. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/01/Cytodiagnostikerna-ska-kanna-stolthet-over-sitt-talamodsprovande-arbete
    Replik från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention till ovanstående artikel. ”Cytodiagnostikerna ska känna stolthet över sitt svåra arbete /…/ Vi uppskattar engagemanget från cytodiagnostikerna och vill betona vikten av fortsatt bra och nära samarbete mellan professionernas specialitetsföreningar, kvalitets- och standardiseringsgrupper (KVAST) samt kvalitetsregistret (NKCx) – för att verksamheten ska hålla så hög kvalitet som möjligt.”
    (2019-01-04)

https://hakir.se/anvandning-av-register-i-klinisk-forskning-en-vardefull-resurs
”Under 2 dagar i november så anordnade QRC Stockholm en kurs i registerforskning; Användning av register i klinisk forskning – en värdefull resurs. Representanter från Handkirurgen i Stockholm, Uppsala och Malmö fanns på plats. Representanter från några av de stora registren med data på individnivå föreläste kring vilken typ av data de har och vad man ska tänka på när man ska begära ut data. /…/ Några representanter från kvalitetsregister föreläste också om deras erfarenhet av registerbaserad forskning /…/”
(2019-01-06)

http://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/ais-kurs
”SweTrau kommer i samarbete med Projekt Traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen samt projekt Traumacentrum US i Linköping att anordna en AIS kurs i Linköping den 9–10/4 2019. /…/ SweTrau kommer även att inleda ett samarbete med Transportstyrelsen för att öka tillgången på AIS utbildningar.”
(2019-01-06)

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-tva-statistiker
”Registercentrum Västra Götaland söker en senior statistiker och en programmeringsinriktad statistiker.”
(2019-01-07)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/2019-01-08-styrgruppsmote
”SKRS nu är med i projektansökan om forskning om vinster med rehabilitering. Forskare vid Linnéuniversitetet har tillsammans med Synskadades Riksförbund och SKRS ansökt om projektmedel för forskning kring rehabilitering för personer med synnedsättning. /…/ Besked om medel väntas ges i april 2019 och en eventuell projektstart kan i så fall ske andra halvåret 2019.”
(2019-01-08)

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kao0bj/fem-problem-i-varden-ni-maste-fixa-politiker
”Sjukvården toppar gång på gång listan över väljarnas viktigaste frågor. När Sverige nu går mot ett politiskt crescendo där valet står mellan ny regering och nyval, måste vårdfrågorna upp på bordet. Jag vill peka på fem områden som kräver snabba och resoluta insatser redan 2019. /…/ Vården behöver överskådliga och lättanvända it-system som ’lirar med varandra’, som motverkar upprepningar och sparar arbete. Ett sätt kan vara att förenkla överföringen av data mellan journal och kvalitetsregister, vilka redan blivit till några av våra främsta källor för forskning och kvalitetsförbättring.”
(2019-01-09)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/januari/mojlighet-att-foresla-vard-for-nationell-nivastrukturering
”Socialstyrelsen har beslutat att inhämta förslag på områden som är aktuella att sakkunnigbedöma för nationell högspecialiserad vård, från de nationella programområdena. RCC i samverkan (nationellt programområde cancersjukdomar) har därför beslutat att göra en ny bred inventering av möjliga områden för nationell nivåstrukturering. Nationella vårdprogramgrupper, kvalitetsregisters styrgrupper, patientorganisationer, specialitetsföreningar med flera har bjudits in att lämna förslag senast 1 mars 2019.”
(2019-01-09)

http://www.kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/organisation/motesdatumochprotokoll2019.3269.html
”Här finns årets mötesdatum för Ledningsfunktionen, Samverkansgruppen och RCO i Samverkan. De protokoll som läggs ut är från Ledningsfunktionen och Samverkansgruppen.”
(2019-01-14)

https://www.registerforskning.se/rapport-genomlysning-av-vetenskapsradets-satsning-pa-registerbaserad-forskning-simsam
”Rapport: Genomlysning av Vetenskapsrådets satsning på registerbaserad forskning SIMSAM /…/ (Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences)”
(2019-01-15)

http://www.orebronyheter.com/%e2%80%8btidig-operation-vid-overvikt-okar-chansen-att-bota-diabetes
”Ju tidigare en person med övervikt och diabetes typ 2 opereras desto större är chansen att diabetessjukdomen botas. Det framkommer i en ny rapport från SOReg, det skandinaviska obesitaskirurgiska registret, där det redovisas hur obesitaskirurgi påverkar diabetessjukdom.”
(2019-01-15)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digital-plattform-kan-revolutionera-varden-25597
”Hälso- och sjukvården brottas med tidskrävande digitala system. Samtidigt utnyttjar vi bara en bråkdel av potentialen i Sveriges unika kvalitetsregister. Genom en digital plattform kan vi lösa båda dessa problem och skapa en kunskapsrevolution i vården, skriver Jan Nilsson, professor i hjärt-kärlmedicin och Johan Assarsson, vd Inera.”
(2019-01-15)

https://qrcstockholm.se/events/bokslapp-och-samtal-om-spetspatienter
”En spetspatient är en patient eller närstående som med innovativa lösningar och beteenden förändrar sitt och/eller andras välmående. Den 29 januari bjuder projektet ’Spetspatienter – en ny resurs för hälsa’ in till ett möte för samtal och boksläpp av en ny rapport om projektet. /…/ Projektet är ett samarbete mellan representanter för patienter, akademi, företag och vårdgivare, däribland Hans Lindqvist och Cristin Lind från QRC Stockholm. /…/ Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscentrum som ska öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag å andra sidan.”
(Okänt exakt publiceringsdatum)

https://qrcstockholm.se/events/kurs-i-forbattringsarbete-2
”I höst börjar den sjunde omgången av QRC Coachingakademis kurs i Förbättringsarbete. Kursen är för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik.”
(Okänt exakt publiceringsdatum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share