Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrningen inom RC Syd (Registercentrum Syd) omfattar komponenterna kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, kvalitetsmedvetande och kvalitetsutveckling.

1. Kvalitetssäkring

Syftet med RC Syds kvalitetssäkringssystem är att RC Syd ska

 • uppfylla myndighetskrav
 • möta klientens (uttalade och outtalade) krav och förväntningar på kvalitet i datahantering, produkter och tjänster
 • säkerställa spårbarhet, reproducerbarhet och bibehållen kvalitet
 • ha en fullgod dokumentation.

Kvalitetssäkringssystemet omfattar ett regelverk med skrivna Standard Operating Procedures (förkortat SOP), vilka är instruktioner och processbeskrivningar för bland annat

 • åtkomstkontroll
 • lösenordshantering
 • upprättande och ändringar av registerformulär på registerplattformen
 • validering av registerformulär på registerplattformen
 • säkerställande av datakvalitet
 • ändringar och borttagande av data.

2. Kvalitetskontroll

RC Syds kvalitetskontroll omfattar alla aktiviteter som genomförs inom kvalitetssäkringssystemet för att verifiera att kvalitetskraven är uppfyllda, det vill säga:

 • validering
 • uppföljning och utvärdering.

3. Kvalitetsmedvetande

RC Syd strävar efter en utbredd medvetenhet inom organisationen om vikten av kvalitet och att kvalitetstänkandet ska genomsyra varje del av arbetsprocessen.

4. Kvalitetsutveckling

Inom RC Syd pågår en kontinuerlig process för kvalitetshöjande åtgärder inom produkter, processer och personalutveckling.

Policy

RC Syds policy för kvalitetsstyrning är att bedriva ett aktivt, systematiskt och ständigt pågående kvalitetsarbete för att skydda data, information, datorsystem och utrustning mot bedömda hot samt säkerställa att gällande myndighetskrav efterföljs med målen att

 • verksamheten ska präglas av långt drivet kvalitetstänkande
 • fortlöpande ta del av framsteg, rön och nyheter och applicera dessa i verksamheten
 • samhälle, klienter och medarbetare ska ha fullt förtroende för verksamheten.

RC Syds policy med tillhörande regler, riktlinjer och rekommenderade skyddsåtgärder ska följas av samtliga medarbetare.

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 21 mars 2019