Patientinformation

När en verksamhet registrerar i kvalitetsregister måste patienterna informeras. Skyldigheten är reglerad i kapitel 7 i patientdatalagen som handlar om nationella och regionala kvalitetsregister. Informationen ska ges skriftligt och/eller muntligt innan man för in uppgifter om en patient i ett kvalitetsregister. När information har lämnats krävs inte ett uttryckligt samtycke från patienten annat än i vissa särskilda fall. Den patient som inte vill bli registrerad har dock rätt att slippa. Patienten kan när som helst välja att få sina uppgifter borttagna ur registret.

För detaljerad information om rättigheter, lagar och bestämmelser inom kvalitetsregister se RC Syds sektion Juridik och regelverk.

 

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 16 november 2016