Logotyp för Ambulansregistret.

AmbuReg – Nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård

AmbuReg eller Ambulansregistret är kortnamnen på Nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård.

Bakgrund

Arbetet med ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård är sedan några år tillbaka i full gång. Ett omfattande arbete med definitioner och standarder är klart och de första årens datainsamlingar är klara och analyserade. Denna information redovisades hösten 2018 på registrets användardag som hölls i Stockholm.

Vid ingången av år 2019 var samtliga regioner med i arbetet. De data som hittills tagits fram har redan gett nya kunskaper som kommit verksamheter till godo på olika sätt. Ett exempel framgår av det diagram som går att ladda ner på denna sida där antalet primäruppdrag per 1000 invånare redovisas. Dessa data visar en stor variation mellan regionerna. Andra erfarenheter som har gjorts är upptäckter av olika tekniska buggar vilka, tillsammans med journalleverantörerna, har åtgärdats.

En arbetsgrupp arbetar sedan tre år tillbaka med registrets uppbyggnad och man har fortlöpande kontakter med de olika verksamheterna och journalleverantörerna. Sedan februari 2019 bidrar registret också med tre indikatorer till Vården i siffror.

Syfte

Kvalitetsregistret för svensk ambulanssjukvård avser att, genom uppföljning av beslutade algoritmer och processer, kvalitetssäkra ambulanssjukvården och åstadkomma förbättringar i verksamheten på lokal, regional och nationell nivå. Det sistnämnda är av ökad betydelse också ur ett katastrofmedicinskt perspektiv.

Registret skall också initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Med kvalitet avses i första hand aspekter som berör tillgänglighet, bemötande, dokumentation, symptomlindring, tid till diagnos och tid till kausal behandling (behandling riktad till sjukdomens orsaker och ej mot dess symptom) samt styrning till för varje patient lämplig vårdnivå.

Ett kvalitetsförbättringsregister av detta slag är även ett användbart verktyg för att kunna utvärdera olika beslutsstöd inom alarmeringssjukvård och ger en ökad möjlighet för den enskilde medarbetaren att kunna följa upp sina uppdrag.

Share