Projekt av organisatorisk karaktär


Design av program för inmatning av data och analyserande av Catquest-9SF patientfrågeformulär som är tillgängligt via webben.

Konsult/deltagare
Richard Bibby.


Uppföljning och utvärdering av implementering av indikationsinstrument NIKE (Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion). Publicerat 2009.

Konsult/deltagare
Marianne Hanning, Mats Lundström, Susanne Albrecht, Eva Wendel.


Utvärdering och revidering ur ett medicinskt perspektiv av det nationella indikationsinstrumentet NIKE inför kataraktoperation.

Konsult/deltagare
Mats Lundström, Susanne Albrecht, Eva Wendel samt representanter för sju olika operationsenheter.


Utarbetande av förslag till nationella indikationer för kataraktoperation och förslag på en e-postremiss inför införande av den nationella vårdgarantin den 1 november 2005.
Ett Qreg-projekt och en multicenterstudie. Publicerat 2006.

Konsult/deltagare
Referensgruppen för kataraktkirurger samt representanter för optiker och primärvård.


Skapande av en nationell prioriteringsmodell för kataraktoperation samt en väntelistshantering som inkluderar den totala väntetiden från patientens första vårdkontakt till operationstillfället.

Konsult/deltagare
Qulturum, Jönköping.

Share
Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 21 mars 2017