Logotyp för infektionsregistret. Registrets namn omger bokstaven i med en gul orm som slingrar sig runt i:et.

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

Bakgrund

På uppdrag av Svenska Infektionsläkarföreningen har specialistgrupper tagit fram vårdprogram med nationella riktlinjer för bland annat svår sepsis, endokardit, meningit och pneumoni.

För dessa diagnoser upprättades sedan ett infektionsregister. Detta anses vara särskilt angeläget ur infektionssynvinkel, då det antingen rör sig om behov av snabb, tidig diagnos och behandling, svårbehandlade diagnoser med risk för komplikationer eller stor volym där behandlingsvalet kan få betydelse för spridning av antibiotikaresistens.

Syfte

Syftet med registret är att ge underlag för förbättrad kvalitet vid vård av dessa diagnoserna i fråga och se hur väl de nationella riktlinjerna följs lokalt och nationellt.

Share