Logotyp för SKaPa.

SKaPa – Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit

Bakgrund

De orala sjukdomarna karies och parodontit är folksjukdomar, men trots detta har begränsade resurser ägnats åt att utvärdera, utveckla och förbättra befintliga vårdmetoder för dessa sjukdomar. För att bistå i utvärdering och utveckling av såväl den förebyggande som reparativa vården gällande karies och parodontit skapades 2009 ett nationellt kvalitetsregister som fick namnet SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit).

Syfte

Syftet med kvalitetsregistret är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl preventiva och sjukdomsbehandlande som reparativa/operativa metoder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. Registret skall dessutom bidra till vårdutveckling inom tandvården och stödja utvecklingen av nationella riktlinjer.

Registrering

SKaPa grundar sig på ett datalager till vilket information från patientjournaler överförs automatiskt. Informationen i registret omfattar grunddata om patient och behandlare såsom kön, demografi, yrkestillhörighet samt vårdbundna data om status, diagnoser och behandling av karies och parodontit. Även annan odontologisk information som kan sättas i samband med karies och parodontit registreras. På sikt beräknas ett stort antal av Sveriges tandkliniker ansluta sig till registret.

Återföring av utdata sker genom en rapportportal, Vården i siffror och en årlig rapportsammanställning. Analyser görs med avsikt att finna relevanta samband mellan sjukdoms- och behandlingsdata, organisation med mera genom bearbetning av process- och resultatmått. SKaPa har ett vetenskapligt råd för hantering av forskningsansökningar.

Share