Aktuella lagar

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR/General Data Protection Regulation)

Från den 25 maj gäller GDPR som lag i Sverige och EU:s övriga medlemsländer. Vid samma tidpunkt upphör personuppgiftslagen och det nuvarande dataskyddsdirektivet. Förordningen kommer att innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter (exempelvis kvalitetsregister) och stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller den personliga integriteten. Ett större ansvar kommer att tas för personuppgiftsbehandlingen och dataskyddet för personuppgifter.

Ansvar för lokal behandling
Vid kvalitetsregisterrapporteringen är varje myndighet inom hälso- och sjukvården eller privat vårdgivare personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som den utför till exempel vid insamling och inrapportering av personuppgifter till ett nationellt kvalitetsregister. Det innebär att inrapporterande vårdgivare alltid har personuppgiftsansvar för sin egen hantering av personuppgifter. Detta ansvar kan kallas lokalt personuppgiftsansvar.

Ansvar för central behandling
För den hantering av personuppgifter som sker i det samlade nationella kvalitetsregistret, det vill säga innehållande uppgifter från samtliga inrapporterande vårdgivare, får endast myndigheter vara ansvariga. Detta ansvar kan kallas centralt personuppgiftsansvar (CPUA).

Registercentrum
Registercentrum Syd är ett regionalt registercentrum med ansvar för upplägg av användare för flertalet kvalitetsregister. I GDPR beskrivs detta i artikel 6, laglig grund varför man behandlar uppgifter.

Läs mer om GDPR i sin helhet på följande länk:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Patientdatalagen kapitel 7

Lagen infördes 2008 och reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården. Kapitel 7 innehåller bestämmelser om kvalitetsregister.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355#K7

Patientlagen

En ny patientlag gäller sedan 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Information om patientlagen finns att läsa hos 1177 Vårdguiden.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Offentlighets- och sekretesslagen

Lagen trädde i kraft 2009 och ersatte då sekretesslagen. Den innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

 

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 14 september 2020