Uppdrag

Nationella kvalitetsregister har varit under uppbyggnad sedan mitten av 70-talet. De ger en unik möjlighet att följa upp den svenska hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Under åren har registren fått en ökad betydelse, både i forskningssammanhang och för att användas som verktyg i kliniskt förbättringsarbete och kunskapsstyrning. Med detta följer ökade krav på användbarhet, tillgänglighet, validitet och hög täckningsgrad i registren.

RC Syd (Registercentrum Syd) bidrar med råd och stöd till de som arbetar med kvalitetsregister och kliniskt förbättringsarbete.

I och med bildandet av RCO (Registercentrumorganisation) har registercentra mellan 2015–2016 utöver det nationella uppdraget att utveckla och driva nationella kvalitetsregister också haft ett regionalt uppdrag att på olika sätt stödja registerrelaterad verksamhet inom den egna sjukvårdsregionen.

Våra uppdrag:

 • utgöra en nationell resurs vid utvecklingsarbete i kvalitetsregister
 • sammanställa, analysera och redovisa registerdata
 • stödja tillkomst av nya register
 • verka för att innehållet i anslutna register håller hög datakvalitet
 • tillhandahålla kompetens inom biostatistik, epidemiologi, programmering och förbättring av metodik
 • tillhandahålla kompetens inom kliniskt förbättringsarbete, coaching och patientrapporterade mått såsom PROM (Patient Reported Outcome Measures) och PREM (Patient Reported Experience Measures)
 • tillhandahålla kompetens inom patientsamverkan
 • samarbeta vid nationella uppdrag med stöd av kvalitetsregister.

Tjänster

Vid RC Syd förenas hög professionalism med lång erfarenhet inom registerhantering, förbättringsarbete, informationsteknik, programmering, biostatistik, epidemiologisk metodik, kvalitetssäkring och kommunikation. Genom kontinuerlig vidareutbildning upprätthålls och fördjupas kompetensen.

RC Syd erbjuder ett stort antal tjänster, bland annat de listade nedan.

1. Utveckling av befintliga och nya register:

 • teknisk drift och rådgivning
 • råd och stöd vid planering, design och uppbyggnad av formulär och rapporter
 • löpande säker drift av registret med säker informationsöverföring och hantering av data
 • administration av användare och behörigheter på registerplattform
 • support och problemlösning
 • stöd vid författande av manualer
 • råd för upprätthållande av hög datakvalitet och täckningsgrad
 • råd beträffande monitorering och datavalidering.

2. Bearbetning, analys och presentation av registerdata:

 • analys och sammanställningar av registerdata för olika typer av användning
 • medverkan i arbete för att göra registerdata användbara för olika användare
 • presentation av data i grafer och tabeller, till exempel för årsrapporter, vetenskapliga manuskript, posters eller rapporter
 • import och export av data
 • transformeringar och konverteringar av data
 • metodologisk rådgivning
 • biostatistisk/epidemiologisk analys – rådgivning vid studiedesign och analys.

3. PROM och patientmedverkan:

 • råd och stöd vid utveckling och användning av patientrapporterade utfallsmått, framför allt sjukdomsspecifika instrument
 • analys av PROM-data
 • råd och stöd vid ökad patientmedverkan i registerarbetet.

4. Kliniskt förbättringsarbete:

 • rådgivning, projektledning, administration
 • råd vid användning av registerdata för kliniskt förbättringsarbete
 • teamcoaching.

5. Klinisk forskning:

 • studieprotokoll
 • randomiseringslistor
 • data management och statistisk analys.

6. Övrigt:

 • upprättande av kvalitetssäkringssystem
 • programmering
 • projektledning
 • utbildning, kurser, föreläsningar
 • möjlighet till samarbete mellan olika register inom analysarbete och teknisk drift
 • medverkan vid framtagning av nationella riktlinjer eller andra nationella uppdrag
 • kommunikationsstöd. Klicka här för att läsa mer om detta.
Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 9 november 2022