Registerutveckling

Ett kvalitetsregisters registerhållare och styrgrupp fattar självständiga beslut om hur ett register ska utvecklas, men i det arbetet kan RC Syd erbjuda ett starkt stöd. Alla anslutna register har utsedda kontaktpersoner från RC Syd knutna till sig dit registrets företrädare vänder sig i första hand med frågor som rör registrets drift och utveckling.
Stöd finns också i form av utvecklingsledare, med stor samlad erfarenhet av arbete med kvalitetsregister, som kan vara till hjälp när det gäller design och utveckling av formulär för registrering av data och av olika utdatalösningar, till exempel rapporter eller annan typ av redovisning. De kan därtill vara ledare för projekt som bedrivs i anslutning till kvalitetsregister.
RC Syd kan även stötta i den tekniska utvecklingen av systemets drift, utveckling och säkerhet. Service och support erbjuds användarna av registret genom problemlösning, teknisk support och administration av användarkonton och behörigheter.

För att bli certifierad som ett nationellt kvalitetsregister och få nationellt ekonomiskt stöd granskas ett register utifrån övergripande bedömningskriterier såsom relevans, design på registret, kompetens samt analys och återkoppling. Kriterierna för certifiering påverkar också bedömningen. Det kan handla om att på olika sätt

  • redovisa resultat öppet, tillgängligt och anpassat för olika målgrupper
  • stimulera till att registerdata används i mätbaserat, patientfokuserat ständigt förbättringsarbete
  • göra patienterna delaktiga i uppföljningen av vården
  • uppmuntra till att registerdata används i forskning och för innovation.

RC Syd har stor erfarenhet av att utveckla register utifrån alla aspekter och kan hjälpa till med behovsanalys, kravställning och lösningsförslag.

Klicka här för att läsa mer om RC Syds uppdrag och tjänster.

Klicka här för att läsa mer om RC Syds tekniska förutsättningar.

 

 

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 9 november 2022