Registerutveckling

Ett kvalitetsregisters registerhållare och styrgrupp fattar självständiga beslut om hur ett register ska utvecklas, men i det arbetet kan RC Syd erbjuda ett starkt stöd. Utvecklingsledaren eller registerkoordinatorn på RC Syd är den kontaktperson som registrets företrädare vänder sig till med frågor som rör registrets drift och utveckling. Dessa har stor samlad erfarenhet av arbete med kvalitetsregister och kan vara till hjälp när det gäller design och utveckling av formulär för registrering av data och av olika utdatalösningar, till exempel rapporter eller annan typ av redovisning. De kan också vara ledare för projekt som bedrivs i anslutning till kvalitetsregister.

RC Syd kan även stötta i den tekniska utvecklingen av systemets drift, utveckling och säkerhet. Service och support erbjuds användarna av registret genom problemlösning, teknisk support och administration av användarkonton och behörigheter.

För att bli certifierad som ett nationellt kvalitetsregister och få nationellt ekonomiskt stöd granskas ett register utifrån övergripande bedömningskriterier såsom relevans, design på registret, kompetens samt analys och återkoppling. Kriterierna för certifiering påverkar också bedömningen. Det kan handla om att på olika sätt

  • redovisa resultat öppet, tillgängligt och anpassat för olika målgrupper
  • stimulera till att registerdata används i mätbaserat, patientfokuserat ständigt förbättringsarbete
  • göra patienterna delaktiga i uppföljningen av vården
  • uppmuntra till att registerdata används i forskning och för innovation.

RC Syd har stor erfarenhet av att utveckla register utifrån alla aspekter och kan hjälpa till med behovsanalys, kravställning och lösningsförslag. Läs mer om vad RC Syd kan stå till tjänst med under Uppdrag och tjänster.

De tekniska förutsättningarna beskrivs på sidan IT-lösningar och driftinformation -> Teknik.

 

 

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 21 mars 2019