Forskning och projekt

Forskning är att söka ny kunskap med ett kritiskt förhållningssätt och att metodiskt pröva tillförlitligheten i nya teorier. Kvalitetsregister innehåller detaljerad information om vad som sker i sjukvården och om de behandlingsresultat som uppnås. Där kan finnas förutsättningar för att påvisa nya samband mellan olika individfaktorer, givna behandlingar och deras resultat.

Registerdata kan ligga till grund för mer detaljerade studier där ytterligare data tillförs från vårdjournaler eller avgränsade fördjupningsstudier. Tilläggsprotokoll och randomisering av inkluderade patienter i ett register under viss tid är en typ av kostnadseffektiv studiemetodik. Uppsala Clinical Research/Registercentrum i Uppsala (UCR) tillhandahåller tekniken för denna.

De nationella kvalitetsregistren får användas för forskning. För att använda personuppgifter i ett kvalitetsregister krävs tillstånd från etikprövningsnämnden samt ett beslut om utlämnande av data som har föregåtts av en menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om förutsättningarna uppfylls kan data utlämnas för forskning.
För mer information om juridik gå till Om register -> Juridik och regelverk.

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med registercentrum och regionala cancercentrum tagit fram information om forskning på registerdata.
För mer information hos Nationella Kvalitetsregister klicka på följande länk: Forska på registerdata. Här kan exempelvis rekommenderas föreläsningarna från de årliga konferenserna i forskningsmetodik.

Sedan starten 2003 av RC Syd, då som EyeNet i Karlskrona och NKO (Nationellt Kompetenscentrum Rörelseorganens Sjukdomar) i Lund, har ett flertal forskningsprojekt genomförts i samarbete mellan registercentrum och anslutna kvalitetsregister. Eftersom man i Karlskrona utgick från register inom ögonsjukvården och i Lund från register inom ortopedkirurgin har många studier skett inom dessa specialiteter. Gradvis har register inom andra specialiteter tillkommit och följaktligen har studier även inom dessa gjorts.

På Om RC Syd -> Publikationer finns en förteckning över vetenskapliga arbeten och andra dokument utgående från RC Syd. Bland annat finns under fliken Dokument för nedladdning en länk till Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister där den senaste utökade versionen gavs ut 2014. På sidorna sidorna 24–37 i denna beskrivs användningen av registerdata mer i detalj. Dokumentet kan laddas ner i sin helhet som PDF-fil, men även beställas i bokformat från RC Syd.

Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 16 maj 2017