Logotyp för Svenska Skulder- och Armbågsregistret.

Svenska Skulder- och Armbågsregistret

Bakgrund

Protesersättning av humero-skapularleden (plastik i axelleden) är ett allt vanligare kirurgiskt ingrepp (antalet som utförs per år i Sverige har mer än tredubblats sedan i början av 1990-talet). Ingreppet utförs vanligen på patienter med diagnoserna artros, reumatoid artrit eller annan degeneration i axelleden. I övrigt är det fraktur i övre delen av överarmen som är en ökande orsak (och även den vanligaste orsaken) till plastikoperation i axelleden. Kliniskt har dessa ingrepp visat sig ge mycket goda resultat vad avser smärtlindring och också viss funktionell förbättring.

I likhet med vad som är fallet för höft- och knäplastikoperationer föreligger risk för per- och postoperativa komplikationer och på lång sikt också risk för lossning av implantaten och andra besvär. I världen finns få register och inga studier av registertyp avseende dessa proteser. Vi har redan det största nationella registret vad gäller antalet rapporterade axelplastikoperationer.

Mot bakgrund av de goda erfarenheterna med de svenska kvalitetsregistren för höft- och knäproteser upprättade Svenska Skulder- och Armbågssektionen av Svensk Ortopedisk Förening 1999 ett svenskt axelprotesregister.

Syfte

Syftet med registret är att registrera alla landets ingrepp gällande axelproteser. Såväl primäroperationer som omoperationer för komplikationer samt protesbyten registreras. På så sätt kan man utvärdera olika protestyper, ersättning av halva eller hela leden (så kallade hemi- och totalproteser) samt fixation med eller utan cement.

Det är även intressant att jämföra resultat för respektive diagnos. Man kan inse att då antalet i absoluta tal fortfarande är relativt lågt per sjukhus så krävs det ett nationellt samarbete för att få en någorlunda snabb feedback på hur olika implantat, tekniker och diagnoser utfaller resultatmässigt. Det är annars svårt att få ett tillräckligt stort material för säker statistisk analys.

Registrering

Ilikhet med de övriga ortopediska plastikregister som finns är Svenska Skulder- och Armbågsregistret baserat på att alla plastikoperationer i axelleden rapporteras på en blankett som innehåller patientdata, diagnos, implantatdata med mera.

Registrets huvudsakliga slutmått på protesöverlevnad är omoperation med byte av axelplastikens implantat. Då dessa typer av operationer är relativt sällsynta i Svenska Skulder- och Armbågsregistret, till skillnad från antalet motsvarande hos övriga plastikregister, så noterar registret även andra operationer i axelleden än omoperationer av axelplastiken. Dessutom så har registret börjat att göra en femårsuppföljning brevledes av patienter opererade 1999. Registret använder där ett självevalueringsmått kallat WOOS (Western Ontario Osteoarthritis Shoulder) index, som är ett diagnosspecifikt axelmått för livskvalitet.

Liksom höftregistret med flera använder Svenska Skulder- och Armbågsregistret också EQ-5D (ett standardiserat livskvalitetsinstrument som kan användas för att låta människor skatta sitt upplevda hälsotillstånd) för diagnosoberoende jämförelser. Samma mått planeras att användas preoperativt för att jämföra med ettårskontroll, men detta är än så länge frivilligt för klinikerna.

Cirka 45–50 sjukhus i Sverige utför regelbundet axelplastiker och de flesta sköter rapporteringen väl. Bara två sjukhus är ännu helt utanför registersamarbetet. Vi räknar med att vi har mer än 90 % av alla plastiker i Sverige inrapporterade under de fem senaste åren.

Share