Internationella registersamarbeten

ECCTR – European Cornea and Cell Transplantation Registry

Under 2016 startade ett europeiskt samarbete mellan EU (Europeiska unionen) och flera europeiska föreningar inom hornhinneområdet med ambitionen att utveckla ett europeiskt register för hornhinnetransplantationer. Det övergripande syftet är att bygga upp en gemensam grund som ska ge möjlighet att utvärdera, säkra och förbättra verksamheten. Registret öppnade för registrering under 2017. Nationella Cornearegistret deltog i utvecklingsarbetet tillsammans med RC Syd Karlskrona.

Länk till projektets hemsida: www.ecctr.org

EUREQUO – European Registry for Quality Outcomes in Cataract and Refractive Surgery

EUREQUO började den 1 mars 2008 som ett samprojekt mellan EU och ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons). Projektet pågick i 3,5 år och hade som syfte att bidra till förbättrad kvalitet för kataraktkirurgi och refraktiv kirurgi. Andra syften var att utgöra en resurs för benchmarking och att ge upphov till evidensbaserade riktlinjer för kataraktoperation. I projektet deltog 12 nationella föreningar för kataraktkirurgi samt EyeNet Sweden (numera RC Syd Karlskrona) som bidrog med registerkunskap. I september 2011 övertogs driften av ESCRS som sedan dess garanterat fortsatt drift av EUREQUO.

Länk till EUREQUOs hemsida: www.eurequo.org

ICHOM – International Consortium for Health Outcomes Measurement

ICHOM är en internationell organisation vars uppdrag är att utveckla potentialen i värdebaserad vård genom att för de mest relevanta medicinska tillstånden definiera globala standardset av utfallsmått som har reell betydelse för patienter. Avsikten är att införa gemensam rapportering av dessa åtgärder på det internationella planet. Förutom att inkludera viktiga medicinska variabler i standarsets arbetar ICHOM med att befästa vikten av ett patient–läkare-partnerskap.

Inom oftalmologi har Svenska Makularegistret och Nationella Kataraktregistret samarbetat med projektledare Sara Sprinkhuizen och sammanställt två standardsets. Arbetssättet är generellt för samtliga standardsets.
Mer om samarbetet med Svenska Makularegistret och Nationella Kataraktregistret går att läsa i följande dokument: ICHOM-samarbeten inom RC Syd (PDF-format, 79 kB)

Länk till ICHOMs hemsida: www.ichom.org

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 17 maj 2022