Om kvalitetsregister

Kvalitetsregister är en samling av data som kan användas för att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården och som används för att löpande utvärdera och förbättra kvaliteten i vården. Registren ger en unik möjlighet att följa vårdens resultat och kvalitet och bidrar till att finna möjligheter till förbättringar.

Register startas av vårdprofessionella för att följa en patientgrupp över tid, göra jämförelser mellan enheter, utvärdera olika behandlingsmetoder och sprida ny kunskap. Data samlas ofta in om patientens diagnos, behandlingar och hälsoresultat och gör det möjligt att se vilka resultat som åstadkoms i sjukvården och för olika patientgrupper. Genom frågeformulär fångas patientens egna upplevelser och erfarenheter och möjliggör på så sätt även för patienter att påverka vårdens utformning.

De nationella kvalitetsregistren utgör tillsammans med hälsodataregister, andra befolkningsregister och biobanker några av de mest kraftfulla forskningsunderlagen som finns i världen.

2015 gavs boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården ut. Boken beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken är tänkt att vända sig till alla som utbildar sig inom vårdsektorn och/eller är yrkesverksamma inom vård och omsorg och vill veta mer inom området.
Klicka här för att komma till mer information om boken på Karolinska Institutets hemsida.

Ansvarsfördelning

Hos stödfunktionen för nationella kvalitetsregister finns information om vilka aktörer som ansvarar för vad inom kvalitetsregistersystemet i Sverige.

Klicka här för att komma till med information om ansvarsfördelning på stödfunktionens hemsida.

Informationsfilmer om kvalitetsregisterarbete

2016 producerade Registercentrum Norr tre animerade informationsfilmer gällande att arbeta med kvalitetsregister. Filmerna finns på YouTube. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive film med samma namn. Observera att filmerna ej har syntolkning.

Nationella kvalitetsregister

Att använda nationella kvalitetsregister

Kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete

Webbutbildning om nationella kvalitetsregister

Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan. Utbildningen ersätter den tidigare webbutbildningen ”Att driva kvalitetsregister”.

Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett nationellt kvalitetsregister och företrädare för CPUA (centralt personuppgiftsansvar)-myndigheter. Utbildningen kan också vara användbar för forskare och studenter.

Klicka här för att komma till webbutbildningen på stödfunktionens hemsida.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 8 mars 2023