Om kvalitetsregister

Kvalitetsregister är en samling av data som kan användas för att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården och som används för att löpande utvärdera och förbättra kvaliteten i vården. Registren ger en unik möjlighet att följa vårdens resultat och kvalitet och bidrar till att finna möjligheter till förbättringar.

Register startas av vårdprofessionella för att följa en patientgrupp över tid, göra jämförelser mellan enheter, utvärdera olika behandlingsmetoder och sprida ny kunskap. Data samlas ofta in om patientens diagnos, behandlingar och hälsoresultat och gör det möjligt att se vilka resultat som åstadkoms i sjukvården och för olika patientgrupper. Genom frågeformulär fångas patientens egna upplevelser och erfarenheter och möjliggör på så sätt även för patienter att påverka vårdens utformning.

De nationella kvalitetsregistren utgör tillsammans med hälsodataregister, andra befolkningsregister och biobanker några av de mest kraftfulla forskningsunderlagen som finns i världen.

2015 gavs boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården ut. Boken beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken är tänkt att vända sig till alla som utbildar sig inom vårdsektorn och/eller är yrkesverksamma inom vård och omsorg och vill veta mer inom området.
Klicka här för mer information.

2016 producerade Registercentrum Norr tre animerade informationsfilmer gällande att arbeta med kvalitetsregister. Nedan finns två av filmerna (den tredje finns under fliken Förbättringsarbete och kunskapsstyrning) som beskriver vad kvalitetsregister är och hur de används:


Vill du veta mer kan du också besöka www.kvalitetsregister.se.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 12 april 2017