Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 januari 2024

Artikeltips 20 december till 4 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Rapport från höstens SKRS-dag 2023

”Årets andra SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)-dag genomfördes den 11 oktober då cirka 60 personer från landets syncentraler samlades digitalt via Teams. Programmet innehöll presentationer och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Presentationerna handlade om innehållet i SKRS:s årsrapport 2022, registrets täckningsgrad och arbetet med implementeringen av att mäta effekter av rehabilitering.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit
(2023-12-20)

Stort forskningsanslag till Erik Näslund och Johan Engdahl

”Erik Näslund, professor överläkare på verksamhetsområde kirurgi och urologi, fick forskningsanslag på 18 722 000 kr från Vetenskapsrådet i december 2023. /…/ – Tillsammans med professor Tomas Jernberg, (verksamhetsområde kardiologi) så gjorde jag en studie för ett par år sedan. Genom att använda två kvalitetsregister (Swedeheart och SOReg) kunde vi visa att patienter med kraftig övervikt och som haft en hjärtinfarkt har en lägre dödlighet och risk för en ny hjärtinfarkt om de opereras för sin övervikt jämfört med att inte göra det. För att säkert visa att detta stämmer behöver man göra en så kallad randomiserad klinisk prövning där men lottar patienter med kraftig övervikt, som haft en hjärtinfarkt, till överviktskirurgi eller standardbehandling. Det är just en sådan studie som vi tilldelats pengar för att göra.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Danderyds Sjukhus
(2023-12-20)

15 miljoner till forskning om stöd för återhämtning efter behandling av matstrups- eller magsäckscancer

”Cancerfonden satsar extra på kliniska behandlingsstudier och beviljar 120 miljoner till 10 forskningsprojekt. Ett av dessa är Karolinska Institutets projekt RECapp (REcovery After Cancer Application) som nu får 15 miljoner kronor. Projekt RECapp syftar till att minska sjukdoms- och behandlingsbördan och förbättra livskvaliteten hos patienter som behandlats för matstrups- eller magsäckscancer. /…/ Karolinska Institutets forskningsgrupp har sedan många år ett nära samarbete med patienter som behandlats för dessa tumörer och de betonar behovet av individanpassat stöd efter behandlingen. I samverkan med samarbetspartners i hela Sverige (som sjukhusen, patientorganisationen, kvalitetsregistret och vårdprogramsgruppen) håller de på att testa och utvärdera en utvecklad och individanpassad mobilapplikation (RECapp) där patienter som behandlats monitoreras i hemmet avseende symtom och guidas till egenvård alternativt kontakt med sjukvården.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Cancerföreningen PALEMA (pankreas- , lever/gallvägs-, magsäcks- eller matstrupscancer)
(2023-12-20)

”Sjukvårdspersonalen är inte okunnig”

”Replik i debatt om sjukvården i Kalmar län, publicerad 7 december. Jag läste debattartikeln ’Administration och vårdnära verksamhet behöver mötas’ av regionrådet Emmy Ahlstedt och ledamoten Joachim Starck, båda (C). Jag anser att mycket i artikeln måste bemötas. /…/ I COSMIC (journalsystem) ses patientens tidigare sjukhistoria, och därmed minimeras ’onödiga insatser, undersökningar eller behandlingar’. Sjukvårdspersonalen klarar också själva att ’utläsa sammanfattande behandlingsresultat, vårdkvalitet och för att identifiera avvikelser’. Detta står att finna i de de nationella kvalitetsregistren för en mängd sjukdomar i alla specialiteter och här utläses den egna sjukvårdsenhetens resultat. Dessa kvalitetsregister skötes, tyvärr, knappt alls från Region Kalmar län. Sjukvårdspersonalen är inte okunnig om var viss kompetens ’finns tillhands’, vilket debattörerna verkar tro. Kontakter tas vid behov via telefon eller dator. I brådskande fall kan man gå till exempelvis radiologen, och få en undersökningstid direkt. Patienten har på så sätt fått sin utredning igångsatt snabbt.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Barometern
(2023-12-20)

Ny rapport visar ökad överlevnad

”I snitt tre personer om dagen i Sverige blir så svårt sjuka i njursjukdom att de behöver starta njurersättande behandling, det vill säga dialys eller njurtransplantation, för att överleva. Antalet har varit ganska konstant de senaste 30 åren, trots att folkmängden har ökat med nära två miljoner människor. Räknat per miljon invånare var det 130 personer år 2000, en siffra som förra året sjunkit till 106. Det är alltså en minskande andel som nu utvecklar den svåraste graden av njursvikt. Detta framkommer i Svenskt Njurregister och presenteras i en ny rapport från Njurförbundet: Fler lever längre – Framsteg och utmaningar i njurvården 2023. Förklaringen ligger bland annat i stora framsteg i behandling av underliggande orsaker till njursjukdom, som diabetes och högt blodtryck. Vården har helt enkelt blivit bättre.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Njurförbundet
(2023-12-20)

Save the date! 17 januari

”Välkomna till en digital lanseringskonferens för det nya Bipolär- och psykosregistret, den 17 januari 2024 klockan 12:00–12:45. Det är gratis att delta och ingen föranmälan behövs.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2023-12-21)

Så påverkar patienternas upplevelser vården vi erbjuder

”Karolinska Universitetssjukhuset arbetar systematiskt med att öka patientdelaktigheten inom vården. Patientrapporterade utfallsmått, PROM, har en central roll. Hiv (humant immunbristvirus)-mottagningen, medicinsk psykologi och urologen berättar hur de använder mätningarna i sina verksamheter. /…/ PROM används även inom prostatacancervården. På urologen uppmanas patienterna att fylla i validerade formulär, både i samband med diagnos och efter behandling. – Vi tittar bland annat på frågor som rör erektion och urinläckage, hur många skydd patienten använder, säger Markus Aly, överläkare och sektionschef. Efter ett år tas ansvaret för formulären över av nationella kvalitetsregistret för prostatacancer, NPCR. – Då kan vi i grova drag se hur vi ligger till jämfört med andra sjukhus i regionen eller landet och få ett snitt på olika frågor, säger Markus Aly. Analyserna av den nationella datan ligger till grund för de riktlinjer som används för att skapa en detaljerad behandlingsplan för varje patient.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Karolinska Universitetssjukhuset
(2023-12-21)

Överenskommelser om hälso- och sjukvården 2024

”SKR och regeringen har träffat fem överenskommelser på sjukvårdsområdet. Syftet är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Överenskommelsen om stöd till Nationella kvalitetsregister ingår i God och nära vård 2024 som är en av de fem överenskommelserna. Överenskommelsen för Nationella kvalitetsregister omfattar totalt 168 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 68 miljoner kronor.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2023-12-22)

Debatt: Stora skillnader i behandling av kärlkramp och hjärtinfarkt

”Det råder stora regionala skillnader i behandlingen av kärlkramp och hjärtinfarkt i Sverige, där bypasskirurgi i flera regioner har ersatts med ballongvidgning vid tillstånd där bypass rekommenderas. /…/ Bypass har fördelar framför allt för dem som har diabetes eller många förträngda kranskärl. Omfattande forskning visar att risken för dessa personer att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller avlida är lägre efter en bypassoperation än efter ballongvidgning. /…/ År 2022 var chansen tio gånger så stor att rekommenderas bypassoperation i stället för ballongvidgning i den region som gjorde flest bypassoperationer, jämfört med den region som gör flest ballongvidgningar. Det visar siffror från kvalitetsregistret Swedehearts senaste årsrapport.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Östersunds-Posten
(2023-12-24)

Dagens Nyheter Debatt: ”Tvinga inte reumatikerna till ständiga byten av medicin”

”Att byta ut ett biologiskt läkemedel mot liknande preparat kan spara lite pengar åt samhället men innebära en förlust för patienten. Vissa har fått nya mediciner sju gånger utan att behandlingen fungerat. Om byten ändå sker måste beslutet fattas av läkare och patient tillsammans – inte av apoteken, skriver representanter för reumatikerorganisationer. /…/ En annan relevant fråga är hur rapporteringen till kvalitetsregister ska fungera, i det här fallet Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ). Om patienten går från sin reumatolog med ett recept på läkemedel som sedan byts ut på apoteket, hur kommuniceras det med behandlande läkare och kvalitets­registret? Registreringen i SRQ är viktig. Tack vare den är det till exempel möjligt att följa eventuella biverkningar och om en behandling har önskad effekt.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Nyheter
(2023-12-26)

Sverige vill bli först i världen att utrota livmoderhalscancer

”Sverige vill bli först i världen med att utrota livmoderhalscancer till år 2027. I så fall blir det den första cancerform att utrotas. /…/ ’Det är lite grann av ett race i hela världen’, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och chef för det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Radio
(2023-12-26)

Nedsatt kognition bland tidigt födda barn kan förutspås redan vid utskrivning

”Nedsatt kognition bland förskolebarn som fötts mycket tidigt kan förutsägas redan vid utskrivning från neonatalvården. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association) Network Open. /…/ Utifrån uppgifter i Neonatalvårdsregistret har forskarna kartlagt 90 egenskaper under graviditet, förlossning och neonatalvård av svenska barn som fötts månader för tidigt, i graviditetsvecka 22–31, och sedan med hjälp av maskininlärning (artificiell intelligens) vaskat fram de viktigaste riskfaktorerna för försenad kognitiv utveckling.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Karolinska Institutet
(2023-12-27)

Tänder & Trender

”En rapport om munhälsa från SKaPa – Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit /…/ SKaPa vill med denna rapport bidra till ökad kunskap om och intresse för munhälsa och tandvård samt ge faktaunderlag för en dialog om dagens och framtidens tandvård. SKaPa sammanställer regelbundet ett stort antal rapporter som i första hand är riktade till tandvårdens aktörer. Det finns också ett intresse från allmänheten genom bl.a. patientföreningar, vård- och omsorgspersonal att ta del av SKaPas resultat.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit
(2023-12-29)

”Öka kunskapen om äggstockscancer i primärvården”

”Tidig upptäckt av äggstockscancer räddar liv, men då måste kvinnors symptom tas på allvar inom vården, skriver Barbro Sjölander, ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer. /…/ Enligt professor Pernilla Dahm Kähler, registerhållare för Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, visar data att om äggstockscancern upptäcks i stadie 1 så är 5-årsöverlevnaden 90 procent, jämfört med cirka 40 procent i stadie 3 till 4. Det är alltså oerhört viktigt att försöka diagnostisera äggstockscancer i ett tidigt stadium.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2023-12-29)

Dalfolket tredje bäst i landet på screening mot tjock- och ändtarmscancer

”Av nästan 11 000 invånare i Dalarna som under 2022 erbjudits screening mot koloncancer har över 7 000 tackat ja, vilket är landets tredje högsta deltagande. Det visar Sverekks, det svenska kvalitetsregistret för koloskopi och kolorektalcancerscreening. ’Vid tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer kan så gott som alla botas, det är därför viktigt att alla som erbjuds screening deltar’ säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Dalarna
(2024-01-04)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share