Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 mars 2023

Artikeltips 2 mars till 16 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

AmbuRegs betydelse lyfts fram i uppföljande artikel om kartläggning av svensk ambulanssjukvård

”Socialstyrelsen publicerade nyligen en rapport som kartlägger ambulanssjukvården i Sverige. Rapporten välkomnas av två överläkare som har lång erfarenhet av medicinskt ledningsansvar för ambulanssjukvård och är ordförande för två berörda föreningar. Bland annat pekar de på vikten av att ha ett nationellt ambulansregister och ser rapporten som ett viktigt första steg i att belysa bristerna inom ambulanssjukvården.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Ambulansregistret
(2023-03-02)

Allt bättre täckningsgrad inom Svenska Traumaregistret

”SweTrau (Svenska Traumaregistret) går glädjande mot en allt bättre täckningsgrad jämfört med tidigare. Förbättringen stärker arbetet med traumafrågor i stort.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Svenska Traumaregistret
(2023-03-03)

Stark utveckling för registerforskning

”En regional satsning på registerforskning har lett till nya framsteg inom bland annat prostatacancerforskning och covid-19. Bakom ligger forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. /…/ Ola Bratt samarbetar med en forskningsgrupp som i mer än 25 år har forskat kring prostatacancer och screening /…/ Registerforskning är ett område som Västra Götalandsregionen, regionens registercentrumorganisation och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har valt att satsa extra på under de senaste åren. I grunden ligger bland annat Vetenskapsrådets återkommande utvärdering av den kliniska forskningen i Sveriges ALF (Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården)-regioner. I den senaste, från 2018, blev Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet, rankat som bäst i landet på klinisk forskning, men registerforskning identifierades som ett område för ytterligare förbättring. Det har nu bland annat lett till att nya professurer har inrättats, där en av dem är Ola Bratts. En annan tillhör Fredrik Nyberg /…/ – På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns det ett önskemål om att kunna använda mer registerdata, det fungerar som en länk mellan vetenskapen och patienternas behov, säger han. /…/ Det finns ett nära samarbete med registercentrumorganisationen, och både Ola Bratt och Fredrik Nyberg medverkar i en datautlämningsgrupp för att förbättra villkor och processer för utlämning av data från olika nationella kvalitetsregister.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
 Akademiliv
(2023-03-03)

Utbildning i beställning av registerdata hos Socialstyrelsen

”Den 24 maj anordnar Registerservice vid Socialstyrelsen en utbildning för dig som vill lära dig mer om hur man gör en bra beställning av registerdata från Socialstyrelsen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Registerforskning.se
(2023-03-07)

Detta ska programområden och samverkansgrupper göra 2023

”Samtliga verksamhetsplaner för nationella programområden och samverkansgrupper för 2023 är beslutade av styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). I verksamhetsplanerna finns information om programområdenas och samverkansgruppernas insatsområden för 2023. Informationen finns nu på webben. /…/ I de nationella programområdenas och samverkansgruppernas uppdrag ingår att: /…/ bidra i arbetet med utveckling och användning av kvalitetsregister /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2023-03-07)

Allt fler barn födda före vecka 24 överlever, men sjukligheten är hög

”Syftet med den aktuella studien (Tiny), vars resultat är publicerade i fyra arbeten, var att rapportera överlevnad till utskrivning från neonatalvård för alla barn med gestationsålder <24 veckor födda 2007‒2018 i Sverige och retrospektivt kartlägga neonatal sjuklighet och diagnoser barnen fått vid eventuell uppföljning eller kontakt med sjukvården senare under barndomen. /…/ Det aktiva omhändertagandet av barn födda före 24 veckors graviditet har successivt ökat, och i Sverige överlever nu mer än hälften av dessa barn. Rekommendationer avseende aktiv intervention i dessa låga gestationsåldrar varierar dock mellan länder.  /…/ Kunskap om de långsiktiga konsekvenserna för över­levande barn bör vägas in i generella rekommendationer och information till föräldrar. /…/ Metoder: Överlevande barn med gestationsålder <24 veckor som genomgått neonatal screening för prematuritets­retinopati (ROP) identifierades genom det svenska ROP-registret (Swedrop), och kompletterande data inhämtades från Medicinska födelseregistret. Uppgifter om mammans hälsa och graviditeten hämtades från Socialstyrelsen. Vid genomgång av data från Socialstyrelsens diagnosregister och journalgranskning noterades förekomst eller avsaknad av de selekterade dia­gnoserna i åldrarna 2‒13 år.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Läkartidningen
(2023-03-08)

Nya rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma

”Nya och heltäckande nationella rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma har tagits fram av 19 professionsföreningar och 3 kvalitetsregister. Rekommendationerna beskriver hur traumapatienter (barn, vuxna och äldre) bäst handläggs avseende misstänkta eller säkerställda spinala skador, prehospitalt på akutmottagning och under transport. Bakgrunden till arbetet och rekommendationernas implikationer för de stora utbildningskoncepten inom trauma redovisas.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Läkartidningen
(2023-03-09)

Kognitionsbroschyr i samarbete med Kvalitetsregister för MMC (myelomeningocele) och annan neuralrörsdefekt

”Nu finns broschyren ’Kognitiva funktioner vid ryggmärgsbråck’ att tillgå via hemsidan genom att ladda ned och skriva ut /…/ Broschyren är skriven av neuropsykolog Barbro Lindquist och arbetsterapeut Marie Peny-Dahlstrand, båda med mångårig erfarenhet av detta i klinisk verksamhet, och är tänkt att kunna användas i samband med kontakt med till exempel skola och omsorg.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Kvalitetsregister för MMC (myelomeningocele) och annan neuralrörsdefekt
(2023-03-10)

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre”

”Hälsovalsenheten har tillsammans med äldrevårdsöverläkaren fått i uppdrag att generellt utveckla uppföljningen av primärvårdens insatser för äldre. I ett första steg ska arbetet bland annat fokusera på insatser vid depression. En uppsättning kvalitetsparametrar med fokus på äldres fysiska och psykiska hälsa har tagits fram utifrån kvalitetsregistret Primärvårdskvalitet. Det är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande som vårdcentralerna med fördel kan använda för utveckling av kvaliteten i den erbjudna vården. Under 2023 tas rapportunderlag fram från de identifierade parametrarna och vårdcentralerna följs upp utifrån dessa. Full effekt av systemet kan Region Örebro län sannolikt få först när det nya vårdinformationssystemet införts under våren 2024.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Region Örebro län
(2023-03-16)

Smygtitt på studie där metformin ställs mot väggen

”En första glimt av resultaten från en efterlängtad studie /…/ bjuder på flera överraskningar. Det handlar om den rikstäckande och randomiserade registerstudien Smartest. Den utvärderar om SGLT2 (Sodium-glucose Cotransporter-2)-hämmaren Forxiga (dapagliflozin) är bättre än metformin som första läkemedelsbehandling vid tidig diabetes typ 2.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa:
Dagens Medicin
Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
(2023-03-16)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share