Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 mars 2023

Artikeltips 16 februari till 2 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

DN Debatt Repliker: ”Hela processen om högspecialiserad vård har gått över styr”

”Det blir tydligt att man talar i egen sak utan att angripa huvudproblemet – på vilket sätt som Socialstyrelsen (SoS) nu i rask takt driver igenom den av riksdagen beslutade centraliseringen av nationella högspecialiserade vården (NHV). /…/ I det aktuella fallet ska sex universitetskliniker bantas till tre. Karolinska befarar nu att det ska bli tre andra kliniker som får uppdragen. Jag kan förstå deras oro, men deras argumentering klingar lite tomt. Om Karolinska skulle bli utvalt till NHV-klinik, så är det tydligen inga problem (att någon annan får lägga ner sin verksamhet), men om Karolinska skulle bli utan NHV, då ska hela processen att centralisera den kirurgiska epilepsiverksamheten läggas ner! Det tydliggör problemet med centralisering, i stort alla som blir utvalda till NHV blir nöjda, medan i stort alla som blir av med sin verksamhet tycker det är skandal. /…/ Det är märkligt att inte Karolinska representanter hänvisar till resultaten i SNESUR (Swedish National Epilepsy Surgery Register), som är det nationella kvalitetsregistret. Rimligen borde resultaten från de olika klinikerna vägas in när fördelningen görs. Inte, som artikelförfattarna gör, att man utför ett visst antal operationer och har en viss utrustning.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Nyheter
(2023-02-16)

Efter rapport: ”Vi vill ha nationella mål för ambulanssjukvården”

”Socialstyrelsens nya rapport välkomnas av överläkarna Maria Janson, ordförande för Flisa, och Annika Åström Victorén, ordförande för SLAS (Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan). De hoppas att Socialstyrelsen får ett nytt uppdrag för kunskapsstyrning av ambulanssjukvården med nationella definitioner och mål. /…/ – Vi ska ha samma förutsättningar och reglering som övrig sjukvård, säger Annika Åström Victorén /…/ Dessa förutsättningar kan handla om tillgång till patientjournal, delegeringsmöjligheter för läkemedel, ”bakre läkarstöd”, vilket innebär tillgång till läkare både inom alarmerings- och ambulanssjukvård, och ett finansierat kvalitetsregister som kan bidra till kunskapsstyrningen /…/ ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvården [är] nödvändigt för nationell uppföljning och kvalitetssäkring. Detta arbete påbörjades 2016 och samtliga 21 regioner är anslutna till det svenska ambulansregistret, AmbuReg, som Flisa driver och utvecklar tillsammans med Prehospen och Högskolan Borås.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-02-17)

Hur hållbara är kompositer?

”Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) har gett ut en årsrapport för 2021. Av den framgår att de fyllningar som gjordes 2010 skulle behöva göras om vart femte år och av utredningen framgår också att omkring 2/3 delar av tandläkarens tid går åt till att byta eller reparera befintliga fyllningar. En kompositfyllning ska alltså hålla minst 15–25 år och oftast håller den 50 år. Delvis beror hållfastheten på hur bra väl personen i fråga sköter sina tänder, vilket innebär tandborstning före läggdags och på morgonen efter frukost. Men det handlar också om tandläkarens skicklighet, om vilket kompositmaterial som används, om härdlampan ger tillräckligt och rätt ljus och hur väl tandläkaren härdar kompositen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Tandhälsoförbundet
(2023-02-19)

Nytt vårdförlopp för svårläkta sår

”Nu finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp framtaget för svårläkta sår. Svårläkta sår orsakar mycket lidande och stora kostnader i vården. Vårdförloppet har nu godkänts av styrgruppen för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och är redo att införas i regionerna. Även ett vårdprogram för svårläkta sår har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. /…/ Enligt det nationella kvalitetsregistret RiksSår utgör venösa sår 31 procent av såren och trycksåren 19 procent. /…/ – Om vi kan minska sårens läkningstid genom att tidigt sätta rätt diagnos och behandling, samt åtgärda sårets grundorsak, så kan vi nationellt spara upp till en miljard kronor om året, säger Rut Öien, allmänläkare och docent vid Lunds universitet och ordförande i den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdförloppet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2023-02-20)

God kvalitet i Svenska Traumaregistret

”En färsk artikel om validering av SweTrau (Svenska Traumaregistret) visar att registret har en god kvalitet helt i klass med andra traumaregister. Utöver att redogöra för den goda kvaliteten i SweTrau ger artikeln också idéer kring förbättringsområden.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenska Traumaregistret
(2023-02-22)

Odontologiskt bokslut 2022

”SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) presenterar 2022 års underlag för odontologiskt bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet inom allmäntandvård.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit
(2023-02-22)

DN Debatt Repliker: ”Svensk sjukvård ska inte tolkas utifrån ett Stockholmsperspektiv

”Beaktat att Stockholmsregionen varit en stark initiativtagare till processen är det anmärkningsvärt och närmast något provocerande att representanter för NKS (Nya Karolinska Solna) nu väljer att gå ut och kritisera utredningen efter att man nåtts av ett rykte att man inte kommer tilldelas uppdraget. /…/ Utgångspunkten för hela NHV (nationell högspecialiserad vård)-processen med jämlik vård i hela Sverige är självfallet god. Den neurokirurgiska specialiteten, som i sig är högspecialiserad, lämpar sig dock inte för ytterligare sektionering. /…/ Utredning och kirurgisk behandling av svår epilepsi bedrivs i dag huvudsakligen vid sex universitetssjukhus och kvalitetsregister bekräftar att det sker med god kvalitet av hög internationell standard. Vi delar Tullbergs uppfattning i hans mycket klarsynta replik. Det är självfallet kvalitetsmått och utfall som ska styra vilka aktörer som får bedriva vård inom ett område, inte volymer eller tillgång till särskild teknisk utrustning per se. /…/ Det är oroväckande att frågor kring svensk sjukvård ges störst massmedial uppmärksamhet när de tolkas ur ett Stockholmsperspektiv. Större delen av Sveriges befolkning bor trots allt utanför Stockholmsregionen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Nyheter
(2023-02-22)

Örebroforskare får en halv miljon – ska studera hjärtoperationer

”Bypassoperation är en etablerad och effektiv behandling vid kärlkramp och hjärtinfarkt, men komplikationer som förmaksflimmer är mycket vanligt tidigt efter operationen. Nu får Anna Björkenheim, forskare i Örebro, 500 000 kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden för att undersöka om behandling med ett diabetesläkemedel kan minska förekomsten av förmaksflimmer efter bypassoperationen. Vid positiva resultat kan behandlingen omedelbart användas i rutinsjukvård. /…/ 800 patienter med stabil kranskärlssjukdom som står på väntelistan för bypassoperation kommer att slumpas till antingen daglig behandling med läkemedlet i tablettform eller placebo minst sju dagar före operationen. Man kommer bland annat mäta förekomsten av förmaksflimmer och akuta njurskador under vårdtiden, men också hjärtsvikt, stroke, biomarkörer samt dödsfall. Alla patienter följs i tolv månader via nationella kvalitetsregister.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Örebrokuriren
(2023-02-23)

Nya svenska studier visar: Ökat hjärtkärlsskydd minskar riskerna för både hjärtsvikt och kardiovaskulär död

”Två studier med fokus på personer med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom i Sverige har publicerats i den medicinska tidskriften ’Diabetes, Obesity and Metabolism’. En registeranalys visar bland annat att etablerad hjärt-kärlsjukdom var en ledande orsak bakom sjukdagar hos personer med typ 2-diabetes. En modellanalys pekar på att en bredare användning av diabetesläkemedel med ökat hjärtkärlsskydd såsom empagliflozin kan minska förekomst av både hjärtsvikt och kardiovaskulär död.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Boehringer Ingelheim
(2023-02-23)

Nya läkemedel – positivt men skapar svåra frågor

”I samband med utvecklingen av nya läkemedel ställs ibland frågan om hur mycket en behandling får kosta och vad vårt samhälle har råd med. Framsteg inom olika forskningsområden har gjort att många nya innovativa och effektiva läkemedel nått marknaden och att fler förväntas göra det inom kort. /…/ Viktigt här kan vara att fortsätta att utvärdera effekter av läkemedel även efter de att de nått marknaden och används i klinisk praxis till exempel i olika kvalitetsregister eller på andra sätt inom hälso- och sjukvården. Ur ett patientperspektiv kan svaret till synes vara enkelt, men om vi skulle säga ja till alla läkemedel skulle det kunna leda till en undanträngning av andra grupper eller behandlingar. /…/ Inom det njurmedicinska området står vi redan inför flera av dessa utmaningar. Diskussioner om värde, betalning och prioriteringar pågår. /…/ Sammanfattningsvis är utvecklingen av nya läkemedel inom det njurmedicinska området en mycket positiv utveckling men eftersom resurserna inte matchar behoven kommer vi troligen behöva göra svåra prioriteringar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: dialäsen
(2023-02-23)

Medledare utbildas i BPSD

”Två sjuksköterskor i Grästorps kommun är certifierade utbildare i BPSD – beteendemässiga och psykiska symptom för personer med demenssjukdom. Nu utbildar de personal i social verksamhet. /…/ Utbildningen syftar till: /…/ att få kännedom om kvalitetsregister och relevant lagstiftning; att få kunskap kring implementering och om hur man arbetar med BPSD-registret i praktiken; att kunna utföra registreringar och arbeta med BPSD-registret inom sin verksamhet /…/ Deltagarens uppgift efter utbildningen är att introducera, implementera och samordna arbetet på sin egen enhet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Grästorps kommun
(2023-02-24)

Vi behöver ett genombrott för personer med sällsynta hälsotillstånd – nu

”Av Vatroslav Mateljic, VD Takeda Sverige. /…/ En upplevd kunskapsbrist inom sällsynta diagnoser i närvården leder dessvärre ofta till att många patienter idag får vänta länge på diagnos, om diagnosen ens ställs. /…/ Personligen tar jag del av flera pågående dialoger kring hur den diagnostiska resan ska förkortas. Några sätter sin tilltro till målstyrd screening i grupper där risken för att ha ett sällsynt hälsotillstånd är högre, experter i sin tur talar om vikten av att kunna lyfta information ur kvalitetsregister. Från såväl patient- som hälso- och sjukvårdsföreträdare är enigheten stor kring vikten av att förbättra vägen in i högspecialiserad vård och i anslutning till det sistnämnda talas det exempelvis standardiserade vårdförlopp, ett arbete som nationella programområdet (NPO) har påbörjat. På samtligas läppar finns dessutom begreppet ’samordning av vård’, och något som skulle vara effektivt i frågan om den typen av samordning är en nationell strategi.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Altinget
(2023-02-24)

Införandet av nationellt vårdprogram har ökat överlevnaden vid livmodercancer

”Åsa Åkesson disputerar den 31 mars på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet onkologi. /…/ Syftet har varit att studera återfall och överlevnad samt kirurgiska komplikationer vid livmodercancer, i synnerhet i samband med införandet av det första nationella vårdprogrammet (2013). /…/ Ett viktigt resultat, och kanske det mest intressanta, är publicerat i delarbete II. Där såg vi att för den grupp som har icke-endometrioid livmodercancer, det vill säga livmodercancer av högrisktyp, så var överlevnaden signifikant bättre efter införandet av det nationella vårdprogrammet. Det berodde sannolikt på att de hade genomgått lymfkörtelutrymning som visade rätt stadium, och att det fick styra efterbehandlingen. /…/ Det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (SQRGC) användes för datauttag till delarbete I-III. Registreringen i SQRGC startade 2010 för livmodercancer och Västra sjukvårdsregionen har en mycket hög täckningsgrad mot cancerregistret.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Göteborgs universitet
(2023-02-28)

Satsning på kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

”Nu genomförs en kommunsatsning för att effektivisera informationsförsörjningen till fem nationella kvalitetsregister. De register som omfattas är Senior alert, SveDem (Svenska Demensregistret), RiksSår, Svenska palliativregistret och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD).”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner
(2023-02-28)

Demensteamet utvecklar demensvården nationellt och lokalt

”Idag får vi en liten inblick i kommunens nystartade demensteam. Teamet är en del i ett projekt som finansieras av socialdepartementet genom nationella kvalitetsregistret SveDem (Svenska Demensregistret) och med mål att förbättra och utveckla demensvården. /…/ Det är kommunens demenssjuksköterska Eva Granvik som leder arbetet tillsammans med fem specialistutbildade undersköterskor, en från varje demensenhet i kommunen. /…/ I februari 2022 blev det klart med Svalövs kommuns medverkan i SveDem:s kvalitetsregister och nyligen var en av deras projektledare från Stockholm på besök för att träffa demensteamet och stämma av hur arbetet går. /…/ Totalt är det ett 30-tal parametrar som registreras i SveDem. /…/ – Min förhoppning är att utvärderingen tillsammans med resultaten i SveDem:s kvalitetsregister visar på värdet av arbetet som lagts ner under projektets gång. Att man för fortsatt utveckling av demensvården i Svalövs kommun inser att det behövs ett demensvårdsteam. Vi vill bli bäst i Sverige. Den bästa demensvården ska finnas i Svalövs kommun, säger Eva Granvik.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svalövs kommun
(2023-03-01)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share