Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 februari 2023

Artikeltips 2 februari till 16 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Regeringen avsätter pengar för en stärkt äldreomsorg

”Regeringen meddelade i ett pressmeddelande från Socialdepartementet i tisdags att de avsätter 8 miljoner kronor i en ny satsning för att stärka äldreomsorgen och vården för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom. /…/ För BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registrets del så innebär detta att vi beviljas 2,5 miljoner kronor för att öka kunskapen inom äldreomsorgen om hur BPSD-registret kan användas i förbättringsarbete och för att stödja kommunernas arbete med att använda sina registerdata i förbättringsarbete. Vi på kansliet ser fram emot ett otroligt spännande och givande år och hoppas att vi genom olika åtgärder kan bidra både till ökad kunskap och användning av registerdata för att stärka ert arbete ute i kommunerna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
(2023-02-02)

LKG-registret har uppgraderats till certifieringsnivå 1

”LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret har efter målinriktat arbete uppgraderats av stödfunktionen till certifieringsnivå 1. I motiveringen från stödfunktionen för kunskapsstyrning inklusive Nationella Kvalitetsregister står det följande:
’LKG-registret har genomgått mycket fin utveckling och tilldelas nu certifieringsnivå 1. Registret förväntas utveckla resultatindikatorer i sin öppna statistikvisning på hemsidan.'”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och/eller gomspalt
(2023-02-07)

Certifieringsnivå 1!

”Vi har den stora glädjen att få berätta att HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) nu har flyttats upp till den högsta certifieringsnivån för nationella kvalitetsregister! I nivå ett ligger de stora, och sedan lång tid etablerade registren kring diagnoser som stroke och diabetes. Vår uppflyttning är mycket hedersam och visar att vårt idoga arbete genom åren har strävat åt rätt håll och har gett resultat. Certifieringsnivå 1 ger oss än bättre förutsättningar att kunna utvecklas vidare.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2023-02-07)

”Satsa på forskning om sällsynt cancer”

”Regeringen måste skapa en hållbar plan för rättvis vård även för dem som drabbas av ovanliga typer av cancer, skriver Magnus Carlsson, ordförande i Sarkomföreningen. /…/ Jag anser att de bärande punkterna i en sådan långsiktig plan är: En hållbar digital infrastruktur. Detta är i synnerhet viktigt för sällsynt cancer där symptom ofta är diffusa och remiss till specialist därför ofta sker för sent. System för beslutsstöd bör implementeras, särskilt i primärvården. Ett särskilt stöd bör riktas till att upprätthålla kvalitetsregister för ovanlig cancer, register som nu ibland till och med läggs ner på grund av tidsbristen inom sjukvården.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2023-02-07)

Flera utmaningar med nytt alzheimerläkemedel

”Vilka patienter bör få ta del av nästa alzheimerläkemedel? Hur ska de långsiktiga effekterna följas upp? Det är frågor som engagerar innovationsmiljön PREDEM (precisionsdiagnostik, behandling av kognitiva sjukdomar och prevention av demensutveckling). /…/ I år kommer Europeiska Unionens läkemedelsmyndighet att godkänna det första alzheimerläkemedlet på över 20 år. Ja, den bedömningen gör i varje fall landets expertis. Förväntningarna på läkemedlet lecanemab är höga men utmaningarna också många. /…/ En utmaning blir att avgöra vilka patienter som ska erbjudas läkemedlet. – Man kan tänka sig patientgrupper som svarar bättre än andra på behandlingen eller som har en högre risk att utveckla demens. Problemet är att vi inte har så mycket att gå på här. Vi behöver samla in mer data, via kvalitetsregister som SveDem (Svenska Demensregistret), för att kunna göra bättre bedömningar, säger Linus Jönsson.

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt Demenscentrum
(2023-02-07)

Ökad täckningsgrad är viktigt för Svenska internetbehandlingsregistret

”Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR) används för att utvärdera kvaliteten på psykologisk behandling som sker på internet. I en nyligen publicerad artikel i Digital Hälsa (Dagens Medicin) kan man läsa om vikten av ökad täckningsgrad i SibeR. I artikeln resonerar registerhållare Cecilia Svanborg runt de utmaningar som registret står inför 2023.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
Artikeln som Registercentrum Västra Götaland i sin tur hänvisar vidare till är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
(2023-02-08)

Unikt låg dödlighet efter hjärtoperationer på Karolinska

”Dödligheten efter hjärtoperationer på Karolinska universitetssjukhuset minskar till unikt låga nivåer. /…/ Den låga siffran beror på att man har genomdrivit ett kvalitetsarbete, men även på att varje kirurg får göra flera operationer per år, enligt sjukhuset. /…/ De senaste åren har Karolinska universitetssjukhuset förbättrat sitt arbete och förra året hade sjukhuset landets lägsta dödlighet vid hjärtoperationer enligt det svenska registret Swedehearts kvalitetsindex. /…/ Kvalitetsarbetet hålls även levande genom att alla yrkesgrupper på Karolinska som arbetar med hjärtpatienterna träffas regelbundet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2023-02-08)

Svart på vitt – så gör registerdata demensvården bättre

”Svenska demensregistret har utvecklat särskilda moduler för både äldreboenden och hemsjukvård. Registerhållaren Maria Eriksdotter förklarar här hur kvalitetsregistret kan göra den kommunala demensvården bättre.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
(2023-02-08)

Här har personalen tagit över driften: ”Ska någon lyckas så är det vi”

”Sedan årsskiftet driver personalen på kognitiva mottagningen i Ängelholm själva sin verksamhet, men är kvar under regionens paraply. De hoppas på yrkesutveckling, mer transparens och snabbare beslutsvägar. ”Vi kan satsa på studieresor eller ta ställning till om vi vill anställda fler, eller exempelvis höja erfarna sjuksköterskors löner” säger verksamhetschefen Moa Wibom. /…/ Här jobbar i dagsläget 34 personer i varierande omfattning, däribland 10 sjuksköterskor: fyra i hembesöksteamet och resten på mottagningen, läkare, psykolog och kurator. Dessutom finns här verksamhetsutvecklare för det nationella kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD, som personalen sedan övertagandet har valt att ta in i verksamheten. Övriga tjänster, som en controller, köper verksamheten in.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Vårdfokus
(2023-02-08)

Förbättringskunskap behöver fortsatt tillämpas i vården

”År 2002 publicerade Läkartidningen uppmaningen att ’förbättringskunskap bör tillämpas i förändringsarbetet inom vården’. Två decennier senare kan det vara intressant att se hur det har gått med tillämpningen, vilka resultat som kan knytas till den och vad det kan betyda för framtiden. /…/ Flera tillämpningar har dokumenterats i vetenskapliga publikationer med koppling till förbättrade kliniska utfall, ofta visade i nationella kvalitetsregister. Förbättringsvetenskap bidrar till utvärdering och utveckling av förbättringskunskapstillämpning. /…/ Förbättringskunskap har således tillämpats i hälso- och sjukvården och bidragit till bättre vård och hälsa. Nu väntar stora utmaningar, inklusive den demografiska utvecklingen, och välkomna men ibland dyra tekniska och medicinska landvinningar. Patienters och närståendes samskapande i vården och dess utveckling bör stödjas och tas till vara. Det finns därför all anledning att fortsätta tillämpa förbättringskunskap, att utvärdera tillämpningen för att vidareutveckla kunskapsbasen och också förbättra förbättringsarbetet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-02-09)

Privatklinikerna om könsingreppen: ”Vi har inga som haft problem”

”Ingen vet i dag hur många kvinnor som har genomgått intimkirurgi på skönhetskliniker i Sverige. Ingen vet heller hur många av dem som har fått komplikationer. De privata klinikerna för ingen offentlig statistik. Eva Uustal vill gärna se en förändring. Hon är med i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi, GynOp. Alla seriösa operationskliniker deltar och följer upp sina patienter där. Där svarar patienterna bland annat på om de är nöjda ett år efter sin operation. – Om de här klinikerna ville vara med och bidra till kunskapsutvecklingen så vore det alldeles fantastiskt. Det är bara att höra av sig till kansliet så löser vi det, säger Eva Uustal.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: ETC
(2023-02-10)

Enkät för den som varit i behov av utdata från RCC:s kvalitetsregister

”Ett av RCC:s (Regionala cancercentrums) viktigaste uppdrag är att samla in data inom cancerområdet i kvalitetsregister och tillgängliggöra utdata (statistik eller datauttag) härifrån så att de kan användas för att utveckla cancervården. Nu vill vi följa upp vår tillgänglighet vad gäller utdata. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bli bättre! /…/ Enkäten riktar sig till dig som varit i behov av utdata under perioden 2021–2022.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2023-02-10)

Södersjukhusets neonatalvård rankad som en av Sveriges bästa av föräldrarna

”Resultaten från Svenskt Neonatalt Kvalitetsregisters föräldraenkät för 2022 visar att Södersjukhusets neonatalavdelning hamnar bland de högst rankade nationellt. ’Det är ett teamarbete av fantastisk personal. Det är alltid familjen i centrum, med hög grad av delaktighet’, säger Fredrik Larsson, sektionschef neonatalvårdsektionen. /…/ Att få så här fint betyg från föräldrarna, i synnerhet när vi jämför oss med de övriga större neonatalenheterna, det är något vi är väldigt stolta över, säger Fredrik Larsson.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Södersjukhuset
(2023-02-10)

E‑hälsomyndigheten föreslår sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister

”Nu har E‑hälsomyndigheten slutredovisat förstudien om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I slutrapporten finns flera förslag som förväntas bidra till en mer sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister och som även kan komma till bredare användning inom hälsa, vård, omsorg och för forskning. I slutrapporten föreslår E‑hälsomyndigheten att myndigheten, i samverkan med berörda aktörer, etablerar och ansvarar för en nationell funktion för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: E-hälsomyndigheten
(2023-02-10)

Fyra nya riktlinjer för mer jämlik ögonsjukvård

”Det har hittills saknats nationella kunskapsstöd för ett flertal olika ögonsjukdomar. Nationellt programområde ögonsjukdomar arbetar kontinuerligt med att fylla behovet av riktlinjer och har nu färdigställt ytterligare fyra.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2023-02-14)

Danderyds sjukhus på andra plats i Swedehearts rankning

”På alla hjärtans dag släpper kvalitetsregistret Swedeheart resultaten som visar var den allra bästa hjärtsjukvården finns i Sverige. Danderyds sjukhus hjärtklinik ökade sina index- och kvalitetspoäng tack vare en förbättrad sekundär hjärtprevention. /…/ – Vi är väldigt glada och stolta över vår andraplacering. Mediantiden för våra mest akuta hjärtinfarktpatienter, från EKG (Elektrokardiografi) till PCI (percutaneous coronary intervention)/kranskärlsvidgning, ligger på 42 minuter – vilket ligger i linje med förra årets resultat. Om vi jämför våra indextal med andra hjärtkliniker så står vi oss bra både nationell och internationellt, säger Rickard Linder, hjärtläkare på Danderyds sjukhus hjärtklinik.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Danderyds Sjukhus
(2023-02-14)

LKG-registret medverkade vid ERN cranio-möte i Utrecht

”Den 27 januari 2023 höll ERN (European Reference Network) Cranio ett möte i Utrecht, Nederländerna, för att undersöka om det är möjligt att jämföra resultat för tal mellan LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-centra i Europa. LKG-registret deltog och föreläste på mötet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och/eller gomspalt
(2023-02-15)

Socialstyrelsen uppmärksammar Ambulansregistrets arbete

”Socialstyrelsen har lämnat över sin rapport om Sveriges prehospitala akutsjukvård. Glädjande har man i densamma uppmärksammat AmbuReg (Ambulansregistret) och våra utmaningar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Ambulansregistret
(2023-02-16)

Hjärtinfarktsvården bäst i Sverige på Västerås sjukhus

”Sjukhuset i Västerås är bäst i landet på hjärtinfarktvård. Det enligt nationella kvalitetsregistret Swedehearts mätning för 2022. ’Vi har lyckats hålla kontinuitet’, säger Ingemar Lönnberg chef för Hjärt- och Akutmedicinska sektionen på sjukhuset.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Radio
(2023-02-16)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share