Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 april 2020

Artikeltips 19 mars till 2 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

3000 följde nionde CPUP-mötet i Ryssland

http://cpup.se/3000-foljde-nionde-cpup-motet-i-ryssland
”29 februari–1 mars i år arrangerades för nionde gången CPUP-dagar i Tyumen-Oblast i Ryssland. 120 personer deltog på plats och 29 februari sändes konferensen online till över 3000 personer i alla delar av Ryssland.”
(2020-03-19)

Diskprotes – en riskabel behandling av ländryggssmärta

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/03/diskprotes-en-riskabel-behandling-av-landryggssmarta
”Diskprotes medför risk för allvarliga sena komplikationer, vilket har inneburit att metoden globalt minskat i användning och inte får användas i vissa länder. I Sverige ökar dock operationsfrekvensen. /…/ Det krävs en spårbarhet av alla kirurgiska implantat. /…/ För höft-/knäproteser följer kvalitetsregistren noggrant långtidsresultaten och framför allt protesöverlevnaden. Det görs inte i kvalitetsregistret för ryggkirurgi, Swespine, som inte är utformat att följa upp implantatöverlevnad. /…/ Svensk ortopedisk förening har tillsammans med branschorganisationen Swedish Medtech länge verkat för bättre registrering av enskilda implantat och noggrann monitorering av långtidseffekten i våra kvalitetsregister.”
(2020-03-19)

Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer – ny modell för diagnostik

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/mars/uppdaterat-vardprogram-for-prostatacancer–ny-modell-for-diagnostik
”Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har uppdaterats med bland annat en helt ny modell för diagnostik, som ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer. Modellen innebär att män med höga PSA-värden först utreds med magnetkamera. /…/ Nytt i vårdprogrammet är också ett inledande avsnitt om förbättringsområden. Där lyfts bland annat: /…/ PROM-enkäter /…/ registrering i Patientöversikt prostatacancer (PPC)”
(2020-03-19)

SKR vill omförhandla kraven i kömiljarden

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/03/skr-vill-omforhandla-kraven-i-komiljarden
”Sveriges Kommuner och regioner vill att de prestationsbaserade kraven i kömiljarden tas bort. Annars riskerar regioner som måste prioritera patienter med covid-19 att straffas ekonomiskt. /…/ De överenskommelser som SKR nu vill omförhandla är följande: /…/ Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med flera.”
(2020-03-24)

Utbildning stärker patient- och närståendeföreträdare

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/mars/utbildning-starker-patient–och-narstaendeforetradare
”Under perioden oktober 2019 till januari 2020 genomförde Regionalt cancercentrum syd utbildning för medlemmarna i Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd. Målet för utbildningen var att stärka rollen och öka förståelsen för uppdraget som patient- och närståendeföreträdare. Utbildningen kan ses som del två till den webbutbildning som finns på RCC:s webbplats cancercentrum.se. /…/ Leif Andersson har i sitt uppdrag som patient-och närståndeföreträdare i rådet deltagit i utbildningen och berättar: – Den här utbildningen har varit uppskattad och efterlängtad för oss företrädare eftersom vi känt att RCC:s webbutbildning inte varit tillräcklig för vårt uppdrag i rådet. Vi har fördjupat oss i bland annat cancervårdens organisering, nivåstrukturering i cancervården på nationell, regional och lokal nivå, uppföljning av cancervård – kvalitetsregister och standardiserade vårdförlopp samt den regionala cancerplanen för södra sjukvårdsregionen.”
(2020-03-25)

Pressat sjukhus ger sämre behandling för strokedrabbad

https://www.forskning.se/2020/03/25/pressat-sjukhus-ger-samre-behandling-for-strokedrabbad
”Sjukhus med hög beläggningsgrad är mindre benägna att lägga in patienter med stroke direkt på en strokeenhet än sjukhus där beläggningen är lägre. Varje minuts fördröjning av propplösande behandling leder till ökad risk för hjärnblödning, funktionsnedsättning och död, visar en avhandling vid Umeå universitet. /…/ Avhandlingen är baserad på data från det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, Riksstroke, berikat med data över beläggningsgrad.”
(2020-03-25)

Framskjuten: Nationell Utvecklingskonferens 3–4 november -20

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/framskjutennationellutvecklingskonferens34november20.3106.html
”Med anledning av covid19 och påfrestningarna det innebär för SKRs medlemmar, inom vård och omsorg i synnerhet, har SKR beslutat att: Den Nationella Utvecklingskonferensen äger inte rum den 3–4 november 2020, utan skjuts på framtiden. Nya datum beslutas när krisen kopplad till corona är över.”
(2020-03-26)

Framflyttad: Kvalitetsregister för forskning 5 maj 2021

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/kurserochkonferenser/framflyttadkvalitetsregisterforforskning5maj2021.3194.html
”Som konsekvens av arbetet med att förhindra smittspridning av covid19, Corona, har 2020 års forskningskonferens flyttats fram ett år.”
(2020-03-26)

Årets dietist: Anna Laurenius, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

https://dietisten.net/arets-dietist-anna-laurenius-sahlgrenska-universitetssjukhuset
”Anna Laurenius har arbetat som dietist i snart fyrtio år. Som nyutbildad anställdes hon på Sahlgrenska och fick ta hand om en patientgrupp som ingen annan ville ha – men intresset för fetmakirurgi väcktes direkt, och alltsedan dess brinner hon för att utveckla kostbehandlingen och fördjupa både sin egen och andras kunskap inom området. Anna är Årets dietist. /…/ Anna Laurenius nominerades till Årets dietist ’för allt det arbete hon har gjort och fortsätter göra inom området bariatrisk kirurgi’. Hon har bland annat lett arbetet med att utforma Nordiska riktlinjer för monitorering av och supplementering med vitaminer och mineraler, samt uppföljning efter obesitaskirurgi som tagits fram på initiativ av kvalitetsregistret SOReg (Scandinavian Obesity surgery Registry).”
(2020-03-26)

Metadataverktyget RUT lyfts i den nationella strategin för life science

https://www.registerforskning.se/sv/metadataverktyget-rut-lyfts-i-den-nationella-strategin-for-life-science
”I december 2019 publicerade regeringen en strategi för life science-området i syfte att långsiktigt främja Sveriges position som life science-nation. I strategin redogör regeringen för målsättningar inom prioriterade områden där förändring bedöms vara avgörande. Ett område som regeringen anser som särskild angeläget är nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation. I detta sammanhang nämns Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT (Register Utiliser Tool).”
(2020-03-27)

Topplista mars 2020 publicerad (RCC Sydöst)

https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/nyheter/2020/mars/topplista-mars-2020-publicerad
”Nu finns senaste topplistan publicerad. Topplistan visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?”
(2020-03-27)

Skillnader i behandling och subtyper av bipolär sjukdom

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/04/skillnader-i-behandling-och-subtyper-av-bipolar-sjukdom
”I en avhandling med fem delarbeten från Göteborgs universitet användes data från kvalitetsregistret Bipolär. Vi undersökte skillnader mellan de två viktigaste undergrupperna av bipolär sjukdom, typ 1 och typ 2. Uppdelningen är etablerad men ej oomtvistad. Vi fann tydliga fenomenologiska skillnader som inte kan förklaras av de diagnostiska kriterierna. Typ 2 hade ett annat och mer komplext sjukdomsförlopp och mer psykisk samsjuklighet. Detta stödjer validiteten av undergrupperna, och resultaten kan även utgöra diagnostiskt stöd i tidigt skede samt för planering av fortsatt behandling. /…/ I ett andra delarbete fann vi att litiumförskrivningen minskade stadigt under perioden 2007–2013, medan lamotrigin och quetiapin ökade. /…/ Kvalitetsregistret Bipolär har haft ökad litiumanvändning som ett prioriterat mål, och sedan vår studie publicerades har trenden med vikande litiumförskrivning vänt, vilket är uppmuntrande.”
(2020-04-01)

RCC Syd rekryterar medicinsk chef

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/april/rcc-syd-rekryterar-medicinsk-chef
”Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har den 1 april rekryterat Björn Ohlsson som medicinsk chef. Björn Ohlsson har på olika sätt varit engagerad i RCC Syds verksamhet och började redan 2009 som medlem i projektgruppen som formade RCC Syd. Sedan 2016 är han medicinsk rådgivare och däremellan har ansvaret varit Regional patientprocessledare för kolorektalcancer.”
Ledarrollen är inte främmande för Björn som verkade som chef även 2015–2017, då för Registercentrum Syds kontor i Karlskrona.
(2020-04-01)

Månadens register: SwedeAmp (Amputations- och protesregister för nedre extremiteten)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-swedeamp-amputations-och-protesregister-for-nedre-extremiteten
”April månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SwedeAmp (Amputations- och protesregister för nedre extremiteten). Intervjuad för artikeln från registret är Bengt Söderberg, registerhållare.”
(2020-04-02)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share