Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
27 maj 2022

Artikeltips 12 maj till 27 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

https://www.registerforskning.se/sv/halsodata-ska-starka-framtidens-halso-och-sjukvard
”Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata kan utökas. Med hälsodata avses personuppgifter om hälsotillstånd. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård.”
(2022-05-12)

Samtal för framtiden vid Sveriges första toppmöte om barncancer

https://www.barncancerfonden.se/press/samtal-for-framtiden-vid-sveriges-forsta-toppmote-om-barncancer
”Den 11 maj arrangerade Barncancerfonden Sveriges första toppmöte om barncancer. Under en halvdag diskuterade politiker, beslutsfattare, experter och drabbade hur barncancer påverkar alla delar av livet. Samtalen handlade om såväl de utmaningar de drabbade möter som möjliga lösningar på dessa. /…/ Några av de viktigaste lärdomarna under toppmötet var: /…/ Förstärkt samverkan mellan kvalitetsregistren och regulatoriska myndigheter i syfte att förbättra det dataunderlag som krävs för att kunna godkänna nya läkemedel, och för långtidsuppföljning av nya läkemedel efter marknadsgodkännande.”
(2022-05-16)

Fortsatt väntan på Socialstyrelsens väntetider

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/digitalisering/fortsatt-vantan-pa-socialstyrelsens-vantetider
”Work in progress. Så sammanfattar avdelningschef Mona Heurgren Socialstyrelsens arbete med förutsättningarna att samla in nationella väntetidsdata. Myndigheten har, som Dagens Medicin rapporterat, sedan i höstas ett nytt regeringsuppdrag att utveckla förutsättningarna för datainsamlingen vad det gäller vårdköer. Uppdraget ska slutredovisas den 1 oktober 2022, därav Mona Heurgrens kommentar vid en redovisning av hur det går på årets upplaga av e-hälomässan Vitalis. /…/ Enligt Mona Heurgren är också en del av myndighetens arbete att se till att underlätta för de inom vården som i dag rapporterar in till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och olika kvalitetsregister för att undvika dubbelarbete. – Vi vill minska bördan för uppgiftslämnare.”
(2022-05-17)

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/maj/arets-kssk-och-pl-2022
”Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC (Regionala cancercentrum) i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori. /…/ Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård. Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna.”
(2022-05-18)

Akademiska får bedriva nationell högspecialiserad vård för ätstörningar

https://via.tt.se/pressmeddelande/akademiska-far-bedriva-nationell-hogspecialiserad-vard-for-atstorningar?publisherId=3235843&releaseId=3322737
”Akademiska sjukhuset/Region Uppsala tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ätstörningar hos barn och vuxna. Beslutet, som togs av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 18 maj, innebär att vården för vuxna koncentreras till fem universitetssjukhus varav tre även behandlar barn. /…/ Förutom en bättre samlad kompetens möjliggör en koncentration av vården att man med kvalitetsregister kan följa vårdkvaliteten, och även bedriva forskning vilket annars är svårt med ovanliga sjukdomar, säger Andreas Kindmark, överläkare inom endokrinologi, Akademiska sjukhuset.”
(2022-05-18)

Nyhetssammanfattning från SKRS våren 2022

https://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/nyhetssammanfattning-fran-skrs-varen-2022
”Välkommen till en nyhetssammanfattning från SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) för våren 2022! Här kommer lite kort information om vad som varit och vad som är på gång. Genomförda möten /…/ Nya styrgruppsmedlemmar /…/ Hemsidesuppdatering /…/ Implementering av gruppen barn i SKRS /…/ Uppdatering av koder för Klassifikation av vårdåtgärder /…/”
(2022-05-19)

”Vi behöver öka medvetenheten kring IBD (inflammatorisk tarmsjukdom)”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/vi-behover-oka-medvetenheten-kring-ibd
”Att skjuta till mer resurser till vård och forskning inom IBD är angeläget, skriver läkarna Jonas F Ludvigsson, Anders Forss, Jonas Halfvarson, Ola Olén och Pär Myrelid. /…/ Trots att flera nya mediciner mot IBD har utvecklats på senare tid, leder sjukdomen fortfarande till ökad sjukfrånvaro och nedsatt livskvalitet. Ett stort problem i nuläget är den kösituation till kirurgisk behandling som uppstått, i spåren av pandemin och på grund av rådande personalbrist inom vården, och som drabbar en grupp kronisk sjuka som därmed hålls tillbaka från ett normalt liv. Genom Sveriges kvalitetsregister för IBD, SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry), försöker sjukvårdspersonal att förbättra IBD-vården. Samverkan med forskare har lett till viktiga genombrott med ökad förståelse både vad gäller sjukdomens orsaker och dess prognos, samt hur den bäst bör behandlas. De senaste åren har vi för IBD sett en oerhört snabb utveckling med tillkomst av allt fler avancerade anti-inflammatoriska läkemedel vars effekt och säkerhet behöver utvärderas. Med vår goda tillgång på högkvalitativa hälsodataregister är Sverige ett bra land för utvärdering av läkemedel. Allt bättre kvalitetsregister som i bästa fall automatiskt uppdateras med detaljerad lab-data från journalsystemet öppnar dessutom upp för bättre och mer individanpassad riskbedömning och vård för den enskilde patienten. /…/ Att skjuta till mer resurser till vård och forskning inom IBD är angeläget, både för vården och för de drygt 100 000 svenskar som lider av sjukdomen. Vi behöver också öka medvetenheten kring IBD.”
(2022-05-19)

Förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet

https://www.registerforskning.se/sv/forslag-till-forordning-om-det-europeiska-halsodataomradet
”För att underlätta tillgång och delning av uppgifter, bland annat elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från olika register, har kommissionen presenterat ett förslag till en ny förordning för ett europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space. Det gäller tillgång och delning både inom själva vården (primäranvändning) och för forskare och beslutsfattare (sekundäranvändning), samtidigt som medborgarnas kontroll över sina hälsodata ökar.”
(2022-05-19)

Kunskapsstyrning kan bygga broar mellan patient och vård

https://www.folkhalsasverige.se/maghalsa/kunskapsstyrning-kan-bygga-broar-mellan-patient-och-vard
”På ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet) jobbar vi aktivt med de frågor som berör diagnosgruppen inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) – framför allt från ett patientperspektiv, då många av våra medlemmar själva är drabbade. För att kunna hjälpa patienten på bästa sätt bör vård av IBD-sjuka alltid utgå ifrån den unika individens behov och situation. Av den anledningen ser vi mycket positivt på de underlag gällande kunskapsstyrning och högspecialiserad vård av IBD som just nu är på gång. Ett av dessa initiativ är upprättandet av ett nationellt vårdprogram för IBD, som just nu är under bearbetning efter att ha varit ute på öppen remiss. I och med detta är det ett synnerligen högaktuellt ämne att belysa. Vårdprogrammets uppdrag är bland annat att analysera hur vårddata ska registreras för att möjliggöra regionala jämförelser, samt att ta fram förslag på kompetensutveckling och teamutbildning för vårdpersonal. /…/ Vår förra krönika berörde detta genom det nationella kvalitetsregistret för IBD, SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry), och hur SWIBREG kan fungera som ett verktyg för att stärka patientens möjligheter till delaktighet i sin egen vård. Att SWIBREG kommer att användas i framtagningen av det nationella vårdprogrammet för IBD känns därför lovande – särskilt då programmet ska kompletteras med ett sammanhållet och personcentrerat diagnosförlopp.”
(2022-05-19)

Ny publikation från Amputations- och protesregistret SwedeAmp

https://swedeamp.com/index.php/2022/05/24/ny-publikation
”SwedeAmp har medverkat i en ny hälsovetenskaplig studie som berör knäleden Kenevo utifrån svenska förhållanden. Den finns nu publicerad och fri att ladda ner!”
(2022-05-24)

Region Dalarnas analysavdelning genomför nationell jämförelse av operationsproduktivitet

https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarnas-analysavdelning-genomfor-nationell-jamforelse-av-operationsproduktivitet
”Det finns stora skillnader mellan svenska sjukhus operationsproduktivitet. Det visar kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register, SPOR, i ett nationellt projekt i samarbete med Region Dalarnas analysavdelning: ’Projektet har stor potential att på sikt stärka hela landets operationsverksamheter’, säger Erik De Geer, chef på Region Dalarnas analysavdelning, som ansvarat för projektet.”
(2022-05-24)

Seminarium: Registerforskning inom Västra Götalandsregionen – Egna datakällor och samkörning med andra register

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-registerforskning-inom-vaestra-goetalandsregionen-egna-datakaellor-och-samkoerning-med-andra-register
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 9 juni 15:30–16:30. Föreläsare är Sofia Karlsson, Regional vårdanalys, Västra Götalandsregionen. /…/ Seminariet ingår i en serie registerforskningsseminarier som startade våren 2021. Arrangörer är institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.”
(2022-05-25)

Internationella Sköldkörteldagen – dags att ge sköldkörteldrabbade en jämlik vård

https://skoldkortelforbundet.se/internationella-skoldkorteldagen-dags-att-ge-skoldkorteldrabbade-en-jamlik-vard
”I veckan uppmärksammar vi internationella Sköldkörteldagen den 25 maj på flera sätt. På vår hemsida delar vi med oss av svensk forskning om sköldkörteln för att uppmärksamma all kunskap som ständigt utvecklas. Många av våra länsföreningar syns fysiskt ute i sina län. Vi har också fått vår debattartikel om den ojämlika vården publicerad i flera tidningar. En halv miljon svenskar lever med sköldkörtelsjukdom. /…/ Bristen på nationell samordning är förstås i första hand en stor nackdel för den som är sjuk. Men att det saknas tydliga riktlinjer baserade på aktuell forskning försvårar också för behandlande läkare inom primärvården, som ofta är de som möter patienterna. /…/ I samband med Internationella sköldkörteldagen den 25 maj vill vi återigen lyfta vikten av ett nationellt omtag med riktlinjer, vårdprogram och kvalitetsregister. Detta skulle bidra till en jämlikare vård, minska lidandet hos drabbade, underlätta läkarnas arbete och bespara samhället stora kostnader. Inom andra stora folksjukdomar, som hjärtsjukdom och diabetes, är detta en självklarhet sedan länge.”
(2022-05-25)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share