Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
12 maj 2022

Artikeltips 28 april till 12 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Nihal kämpar för en bättre PCD (primär ciliär dyskinesi)-vård

https://www.cfbladet.se/alla/2022/4/28/ryk5ciiohtdzvscrjvzbj4xgtgb2bs
”Nihal Mohamed valdes till styrelseledamot i RfCF:s (Riksförbundet Cystisk Fibros) förbundsstyrelse av kongressen för två år sedan /…/ I arbetet med RfCF tycker Nihal att det är viktigt att lyfta PCD eftersom det saknas kunskap i både samhället och inom sjukvården. Hon berättar att det är stor skillnad på hur kunskapen kring PCD ser ut beroende på var man bor i Sverige, därför har det relativt nyligen startats ett läkarnätverk för PCD, något som Nihal tycker är oerhört viktigt. /…/ Nihal jobbar också för att det ska upprättas ett kvalitetsregister för PCD i Sverige där man kan samla uppgifter om patienter med sjukdomen. Man vet inte hur många som har PCD i Sverige, men Socialstyrelsen uppskattar att det är mellan 250–800 personer. ’Med ett kvalitetsregister skulle vi få en bättre uppfattning av hur många som har PCD’, säger Nihal, ’och det skulle även underlätta för forskning och kvalitetssäkring av sjukvården.’ /…/ I början av maj håller Nationellt programområde sällsynta sjukdomar ett möte där hon ska representera RfCF och prata om vikten av att upprätta kvalitetsregister.”
(2022-04-28)

”Socialstyrelsen bör ta ansvar för migränvården”

https://www.svd.se/a/mr2QRl/socialstyrelsen-bor-ta-ansvar-for-migranvarden-skriver-patientforeningar
”Den nationella arbetsgruppen Migrän, inom regionernas organisation för kunskapsstyrning, presenterade nyligen sin översyn av migränvården och ger förslag till gemensamma riktlinjer. Det är en efterlängtad rapport för ett sjukdomsområde som varit eftersatt i decennier i svensk sjukvård. /…/ Vi anser att det nu är ett gyllene tillfälle för Socialstyrelsen att agera. Migrän och andra huvudvärkssyndrom börjar nu komma på den neurologiska kartan. Det kommer inte minst det kommande remissarbetet kring rapporten från regionernas kunskapsstyrning att bidra till. Det finns evidensbaserade kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling. Ett kvalitetsregister har utvecklats för utvärdering av behandling av svårare former av migrän. Effektiva anfallskuperande och förebyggande behandlingar finns, och fler är på väg. Det finns en växande vilja bland sjukvårdshuvudmännen att ta tag i det eftersatta området. Nationella riktlinjer för primär huvudvärk, inklusive migränsjukdomen, skulle ge sjukvården den stadga som krävs för en långsiktig och ihållande utveckling av huvudvärksvården.”
(2022-04-28)

Ambulansregistret intervjuat i Flisa Magazine

https://rcsyd.se/ambureg/blog/nyheter/ambulansregistret-intervjuat-i-flisa-magazine
”I årets första nummer av Flisa Magazine intervjuas Ambulansregistrets registerhållare Håkan Klementsson och Registercentrum Syds medarbetare Åke Karlsson om status och vad som är på gång i Ambulansregistret.”
(2022-05-02)

Registercentrum Västra Götaland söker två statistiker

https://registercentrum.se/nyheter/registercentrum-vaestra-goetaland-soeker-tva-statistiker
”Vi söker två statistiker för arbete med sjukvårdens nationella kvalitetsregister. Målet med registren är bättre hälsa och längre liv för patienterna och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser. /…/ Ditt uppdrag är att tillhandahålla statistikstöd och rådgivning vid förvaltning och utveckling av kvalitetsregister. Forskning baserad på kvalitetsregister ökar och en del av ditt uppdrag är att ge statistiskt stöd till forskning. /…/ Sista ansökningsdag är 2022-05-16.”
(2022-05-02)

Gallstenskirurgi i Sverige har goda resultat med hög postoperativ livskvalitet

https://www.gu.se/forskning/gallstenskirurgi-i-sverige-har-goda-resultat-med-hog-postoperativ-livskvalitet
”Simon Pålsson disputerar den 20 maj på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi. Titeln på avhandlingen är: Gallstone-related symptoms and quality of life in patients undergoing gallstone surgery – The Gothenburg Gallstone Questionnaire (GGQ24). /…/ Sammanfattningsvis har avhandlingen (bland annat, reds anm.) visat att: Svenska kvalitetsregistret Gallriks stora täckningsgrad och kvalitativa data utgör en pålitlig källa för vetenskaplig forskning.”
(2022-05-02)

Okontrollerad astma ökad risk för covid-19: ”Bör fångas upp av astmavården”

https://astmaoallergiforbundet.se/astmagatan/okontrollerad-astma-okad-risk-for-covid-19-bor-fangas-upp-av-astmavarden
”Personer med okontrollerad astma som hämtar ut höga doser astmamediciner verkar löpa högre risk för att bli svårt sjuka i covid-19 – och bör få sin astma kontrollerad nu efter pandemin. Det är forskarnas slutsats i en ny svensk studie på 150 000 astmapatienter. De 150 000 personerna som forskarna studerat finns med i Luftvägsregistret. Det är ett nationellt kvalitetsregister där personer med astma registreras av sjukvården. Syftet har varit att se vilka med astma som hamnat på sjukhus eller till och med avlidit till följd av covid-19 – och vad som skiljer dessa från de personer i registret som inte drabbats lika hårt.”
(2022-05-02)

Seminarium: A historic Swedish cohort study enriched with register data – The Population Study of Women in Gothenburg

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-a-historic-swedish-cohort-study-enriched-with-register-data-the-population-study-of-women-in-gothenburg
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 24 maj 15:30–16:30. Föreläsare är Lauren Lissner, professor i epidemiologi, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.”
(2022-05-03)

David slår Goliat i operationssalen

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/vardutveckling/david-slar-goliat-i-operationssalen
”Små elektiva enheter har omkring 20 procent högre operationsproduktivitet än rikssnittet, enligt Spors (Svenskt Perioperativt Register) pilotprojekt med 13 svenska operationsenheter. Ett fynd att tänka på när vårdskulden ska betas av.”
(2022-05-04)

Ny modell för att ersätta nationella taxan ska utredas

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/05/ny-modell-for-att-ersatta-nationella-taxan-ska-utredas
”Regeringen tillsätter en utredare som ska föreslå ett nytt system som ska ersätta dagens modell med läkare och fysioterapeuter på nationella taxan. /…/ Det gemensamma förslaget /…/ innebär att dagens system vidareutvecklas till ett kompletterande nationellt system som ska skapa förutsättningar för mindre vårdetableringar i glesbygd med staten som medfinansiär. /…/ I parternas förslag beskrivs också hur systemet med småskalig vårdverksamhet skulle kunna integreras med övrig sjukvård, exempelvis vad gäller journalföring, kvalitetsregister, utbildning och forskning.”
(2022-05-04)

Rapport från användarmöte 2022 (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)

https://rcsyd.se/skrs/om-skrs/anvandarmoten/2022-2
”Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning genomförde den 26 april ett digitalt användarmöte. Syftet med mötet var att ge en återkoppling kring kvalitetsregistrets arbete både nu och strategiskt framåt. Målet var också att den nationella samsynen inom synrehabilitering skall öka och fortsätta att utvecklas.”
(2022-05-09)

Nationella kvalitetsregister – en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/nationellakvalitetsregisterenmojligkunskapskallaforsocialtjansten.63691.html
”Rapporten är resultatet av en bred kartläggning av samtliga nationella kvalitetsregister, för att undersöka vilka data som kan vara användbara för kommunerna. Kartläggningen visar att flera nationella kvalitetsregister innehåller information, som skulle kunna bidra till socialtjänstens respektive den kommunala hälso- och sjukvårdens kunskap om sina målgrupper och verksamhetsområden. Rapporten har tagits fram inom ramen för SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) arbete med att ge socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården stöd för ett mer kunskapsbaserat arbetssätt.”
(2022-05-10)

Vägledning om att forska på kvalitetsregisterdata reviderad

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/vagledningomattforskapakvalitetsregisterdatareviderad.63751.html
”Vägledningen om kvalitetsregisteruppgifter för forskning har setts över och uppdaterats inom två områden. Skriften riktar sig både till forskare som vill använda kvalitetsregisteruppgifter och till personal som arbetar med kvalitetsregister.”
(2022-05-11)

Nationellt kvalitetsregister efterlyses när behandling breder ut sig

https://www.alkoholochnarkotika.se/vard/nationellt-kvalitetsregister-efterlyses-nar-behandling-breder-ut-sig
”Regionerna Västra Götaland och Skåne har öppnat mottagningar för datorspelsberoende och efterlyser större nationella kunskapsunderlag om den nya diagnosen. Vad fick just de här regionerna att satsa på datorspel och hur ser det ut i övriga landet? /…/ Den vetenskapliga forskningen om datorspelsberoende behöver ökas, den är än så länge instabil, menar Lise-Lotte Risö Bergerlind. /…/ Hon efterlyser ett nationellt kvalitetsregister för erfarenheter av behandlingar av problem med spel om pengar och datorspelande. Ett register drivs av region Skåne, men dit är än så länge endast hälso- och sjukvården i region Skåne uppkopplad.”
(2022-05-11)

Svår personalbrist inom vården

https://www.life-time.se/vardkvalitet/svar-personalbrist-inom-varden
”Personalbrist i viktiga vårdyrken kan allt tydligare koppas till svårigheter att hålla vårdplatser öppna och klara en bra vård. Socialstyrelsen ser ingen ljusning i en rapport och en sammanställning från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) skildrar en uppgivenhet bland vårdgivarna. /…/ Socialstyrelsen drar slutsatsen att flera faktorer samverkar och leder till personalbrist. Arbetsmiljö och anställningsvillkor lyfts allmänt fram i enkätsvaren i likhet med problematik som en sammanpressad lönestruktur kan ge för att attrahera kompetens. – Fackföreningar och professionsförbund framhåller också stödfunktioner för att skapa utrymma att utföra arbetet på ett bra sätt. Det kan röra sig om en mängd funktioner som är viktiga men exempelvis väl fungerande journalsystem och utvecklade kvalitetsregister, säger Åsa Olsson.”
(2022-05-12)

Erfarenheter av informationsförsörjning på Vitalis

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/kurserochkonferenser/evenemang/erfarenheteravinformationsforsorjningpavitalis.59170.html
”Anna Trinks och Björn Hultgren vid Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister medverkar på Vitalis med seminariet ’Framgångar och erfarenheter av informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister’. Seminariet går att ta del av både live och digitalt.”
(Okänt exakt datum)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share