Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
25 november 2021

Artikeltips 11 november till 25 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Samarbete och uppföljning under nationellt möte

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/samarbeteochuppfoljningundernationelltmote.59035.html
”Nationella programområden och arbetsgrupper samt företrädare för Nationella Kvalitetsregister genomförde nyligen en lärandeträff. Resultatet blev en dag med goda exempel på olika metoder kring uppföljning och arbeten med gemensamma kunskapsstöd.”
(2021-11-11)

Minskade skillnader mellan kvinnor och män vid strokebehandling

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/minskadeskillnadermellankvinnorochmanvidstrokebehandling.58990.html
”Könsskillnader vid behandling av strokepatienter har minskat. Svensk strokevård har också förbättrats och utvecklats mycket positivt över tid. Det visar en ny forskningsstudie med data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.”
(2021-11-11)

Användartest av ny sökfunktion i RUT (Register Utiliser Tool)

https://www.registerforskning.se/sv/anvandartest-av-ny-sokfunktion-i-rut
”RUT är ett metadataverktyg som förbättrar tillgängligheten till och gör det lättare att använda registeruppgifter för forskningsändamål. /…/ Nu har vi utvecklat en ny sökfunktion med fler möjligheter till filtrering och tydligare presentation av sökresultat och vi behöver din hjälp att testa denna. Det skulle vara av stort värde för vidareutvecklingen av RUT om du har möjlighet att delta i testet!”
(2021-11-12)

Registrering av långtidsblodsocker ska hjälpa fler med diabetes

https://news.cision.com/se/hjart-lungfonden/r/registrering-av-langtidsblodsocker-ska-hjalpa-fler-med-diabetes,c3451892
”Omkring en halv miljon människor i Sverige beräknas leva med diabetes idag, varav ungefär nio av tio med typ 2-diabetes. Många bär på sjukdomen utan att veta om det. För att bättre kunna identifiera, behandla och följa upp patienter med oupptäckt diabetes, har det svenska kvalitetsregistret Swedeheart börjat registrera halten av HbA1c, eller långtidssocker, i blodet på alla hjärtinfarktpatienter.”
(2021-11-12)

Nu startar Sveriges första prehospitala datalabb

https://www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/nyhetsarkiv/2021/november/nu-startar-sveriges-forsta-prehospitala-datalabb
”Nu startar Sveriges första nationella prehospitala datalabb under ledning av PreHospen vid Högskolan i Borås och PICTA vid Lindholmen Science Park. Datalabbet blir en viktig resurs för innovation, samverkan och forskning. /…/ Prehospital data handlar om stora mängder av olika slags data från och om ambulanssjukvården och dess patienter. Den kan vara insamlad av forskare eller finnas i register och bestå av journaler, intervjuer, olika typer av studier eller data från ambulansverksamheter. Prehospital data av god kvalitet är dyr, resurskrävande och svårtillgänglig, samtidigt som efterfrågan är stor. /…/ I projektet ingår följande projektparter: PreHospen – Centrum för prehospital forskning vid Högskolan i Borås /…/ PreHospen koordinerar även Ambulansregistret, AmbuReg, ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård med syfte att initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Ambulanssjukvården i Sverige utför runt 1 000 000 uppdrag per år och samtliga 21 regioner är anslutna till registret och lämnar data om ambulansuppdrag.”
(2021-11-15)

Vi söker en utvecklingsledare (Registercentrum Västra Götaland)

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-en-utvecklingsledare
”Registercentrum Västra Götaland söker en utvecklingsledare för arbete med nationella kvalitetsregister anslutna till oss. I uppdraget ingår projektledning av stora och små projekt. Du kommer vara länken som översätter krav och önskemål från vårdprofessionen och registermedarbetare till specifikationer för IT- och statistikmedarbetare.”
(2021-11-16)

”Prioritera vården av kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)-patienter”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/prioritera-varden-av-kol-patienter
”Pandemin har fått stora konsekvenser för vården av kol-patienter. Gör extra satsningar på diagnosticering, föreslår Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet Hjärt Lung. /…/ Kol är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen enligt världshälsoorganisationen WHO. I Sverige beräknas mörkertalet vara hundratusentals personer. Därför är det oroväckande att läsa Socialstyrelsens utvärdering av hur covid-19-pandemin påverkat vården för kol-patienter. Siffrorna bygger på data från Luftvägsregistret. /…/ Luftvägsregistrets årsrapport för 2020 visar också att sjukvården inte diagnostiserat lika många kol-patienter som tidigare år. Många svårt sjuka kol-patienter har inte kunnat eller avstått från att besöka sjukvården för uppföljning på grund av smittorisken. En patientgrupp som redan före pandemin inte var tillräckligt prioriterad riskerar nu att hamna än mer på efterkälken.”
(2021-11-16)

Mortaliteten hos svårt njursjuka var hög under covid 19-pandemin

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2021/11/mortaliteten-hos-svart-njursjuka-var-hog-under-covid-19-pandemin
”Covid-19 var primär dödsorsak hos ca 20 procent av både njurtransplanterade och dialyspatienter som avled under perioden 16 mars 2020–15 mars 2021. /…/ När patienter listade i SNR (Svenskt njurregister) avlider registreras detta av respektive enhet, och dödsorsak anges enligt en kodlista /…/ Totalt avled under studieperioden 215 njurtransplanterade och 836 dialyspatienter. Av dessa finns känd primär dödsorsak registrerad hos 62 procent av de njurtransplanterade och 76 procent av dem i dialys. Viruspneumoni är angiven som primär dödsorsak för 25 njurtransplanterade och 131 dialyspatienter, motsvarande 19 respektive 21 procent av fallen med registrerad primär dödsorsak.”
(2021-11-16)

Patientrapporterade mått – insamling och ansvar

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/patientrapporterademattinsamlingochansvar.59063.html
”Patientrapporterade mått samlas in inom hälso- och sjukvården för att få kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram en publikation som beskriver juridiska, medicinska och etiska överväganden om tydliggöra ansvaret vid insamling av patientrapporterade mått.”
(2021-11-17)

Veronica Svedhem Johansson: ”Samhället behöver tanter”

https://www.dn.se/familj/veronica-svedhem-johansson-samhallet-behover-tanter
”Nästan hela sitt yrkesliv har Veronica Svedhem Johansson ägnat åt hiv. Nu trappar hon ned och satsar på att bli tant på heltid. /…/ Sverige har en bra hiv-vård. WHO:s mål från 2014 uppfylldes av Sverige som första land: 90 procent som lever med hiv ska känna till att de har hiv, 90 procent ska ha tillgång till behandling och 90 procent av de som blir behandlade ska ha omätbara virusnivåer. /…/ En del av framgångarna kan förklaras av det kvalitetsregister, InfCare Hiv, som Veronica ansvarar för. I det finns nästan alla de 8 200 svenskar som lever med hiv, varje patient följs nogsamt upp – från första provtagningen – med fysiska besök. /…/ Nu fyller hon 65 år, trappar ned och skolar in sin ersättare. /…/ – Och så ska jag bejaka min uppgift att vara tant.”
(2021-11-17)

Se webbinariet om Nationella Kvalitetsregister i ”Registerforskning 2021” i efterhand

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/sewebbinarietomnationellakvalitetsregisteriregisterforskning2021iefterhand.59139.html
”Nationella Kvalitetsregister medverkade den 10 november i Vetenskapsrådets webbinarieserie om registerforskning som genomförs under hösten 2021. Den ersätter den årliga forskningskonferensen på samma tema.”
(2021-11-18)

Överlevnaden vid spridd lungcancer ökar

https://www.svd.se/overlevnaden-vid-spridd-lungcancer-okar
”Lungcancer är den dödligaste cancerformen. Men för patienter med obotlig lungcancer ökar möjligheten till ett längre liv snabbt, enligt statistik från Nationella kvalitetsregistret, rapporterar Dagens medicin. – Generellt ökar överlevnaden i lungcancer för i stort sett alla grupper. Men just för dem med spridd sjukdom är den relativa förbättringen som störst. Den främsta orsaken är bättre bromsmediciner, säger Gunnar Wagenius, registerhållare och onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset, till tidningen.”
(2021-11-18)

Rapport från styrgruppsmöte den 9 november (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)

https://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/rapport-fran-styrgruppsmote-den-9-november
”Vid styrgruppsmötet som hölls via Teams den 9 november gick vi igenom ekonomin, nuläget för handlingsplanen 2021 och andra stående punkter på agendan. /…/ även visualiseringsverktyget [diskuterades] som varit under uppbyggnad och nu börjar bli klart. /…/ Arbete pågår också för att beskriva och informera om skattningsfunktionen som håller på att implementeras i registret /…/”
(2021-11-18)

Variabel kring könsidentitet läggs till i nationell hivstatistik

https://posithivagruppen.se/variabel-kring-transidentitet-laggs-till-i-nationell-hivstatistik
”Nu har nationella kvalitetsregistret InfCareHIV lagt till en variabel för könsidentitet i variabellistan som används vid insamling av uppgifter om personer som lever med hiv. Överläkare och registerhållare för InfCareHIV, Tina Carlander, säger följande kring ändringen som gjorts: ’Bakgrunden till att vi tycker det är viktigt att få med könsidentitet i InfCareHIV handlar främst om synliggörande. Vi vet från andra länder att transpersoner med hiv kan vara mer sårbara, ha sämre behandlingsresultat och må sämre fysiskt och psykiskt jämfört med andra individer som lever med hiv /…/ Genom att nu lägga till detta i InfCareHIV hoppas vi få mer kunskap om det och på så sätt kunna arbeta för förbättrad vård för transpersoner med hiv”.
(2021-11-18)

Dålig tillgänglighet – en lång och krokig väg utan slut i sikte

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2021/11/dalig-tillganglighet-en-lang-och-krokig-vag-utan-slut-i-sikte
”Sjukvården har sedan många år problem med långa väntetider och bristande tillgänglighet. Trots att vårdgaranti infördes 1992 och staten i omgångar har tillfört extra resurser sedan 1987, så har situationen stadigt förvärrats under senare år. /…/ En statlig utredning av vårdköerna föreslår åtgärder på statlig–regional nivå som innefattar nya överenskommelser, kommittéer, utredningar och ett nationellt vårdsöksystem. /…/ Svensk sjukvård har ett antal kvalitetsbrister som relaterar till vårdskador, bristande följsamhet till bästa praxis, koordinationsbrister mellan olika vårdgivare, ojämlik vård mellan regionerna, stora variationer mellan olika sjukhus i kvalitetsregister vad gäller åtgärder och utfall, effektivitetsproblem, och brister vad gäller patientfokusering. Alla dessa problem påverkar tillgängligheten. Utredningen borde ha fokuserat mer på de kvalitetsbrister som finns i vården och hur en förbättrad vårdkvalitet kan minska vårdköerna.”
(2021-11-19)

Strokevården på Akademiska prisas i nationell jämförelse

https://via.tt.se/pressmeddelande/strokevarden-pa-akademiska-prisas-i-nationell-jamforelse?publisherId=3235843&releaseId=3311322
”Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke utser varje år årets strokeenhet i Sverige. För 2020 fick Akademiska sjukhuset, som enda universitetssjukhus, ett särskilt omnämnande för ’God strokevård’. Utvärderingen baseras på 14 variabler för stroke och fem variabler för, TIA, bland annat trombolysbehandling och hur nöjda patienterna är med sin vård.”
(2021-11-19)

Kvinnor får betygsätta sin förlossning – kritiserar Irene Svenonius

https://www.aftonbladet.se/family/a/7dj8Vo/kvinnor-far-betygsatta-sin-forlossning–kritiserar-irene-svenonius
”Anne-Li ville inte betygsätta sin förlossning då hon inte ville ge barnmorskorna ett dåligt omdöme. Hon är en av flera som kritiserar betygssystemet – för att det inte alls speglar en sann bild av förlossningsvården. /…/ Betygssystemet innebär att den som fött får skatta sin förlossning på en skala 1–10. Ofta är det en barnmorska som ställer frågan. Syftet är att fånga upp de som inte är nöjda med sin förlossning. Betygen förs in i journaler och registreras i Graviditetsregistret, som är ett nationellt kvalitetsregister. – Det är ett jättegrovt mått att mäta nöjdheten på. Kvinnan får frågan någon dag efter att hon fått barn och det kan vara svårt att veta vad hon ska svara på – är det smärtan hon ska gradera eller är det personalens bemötande det handlar om?”
(2021-11-20)

Luftvägsregistret viktigt när KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)-vård förbättras

https://registercentrum.se/nyheter/luftvaegsregistret-viktigt-naer-kol-vard-foerbaettras
”På medicinkliniken i Nyköping arbetar KOL-teamet kontinuerligt med att säkra kvaliteten i vården. Luftvägsregistret är oumbärligt i detta arbete. Registrets data visar inom vilka områden de behöver förbättra sig. De kan också se om deras ansträngningar ger resultat.”
(2021-11-25)

Nytt implantatregister kör igång i februari

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/nytt-implantatregister-kor-igang-i-februari
”Kvalitetsregistret SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) växer. En ny del, det nya implantatregistret Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI), börjar testköras i februari 2022 om allt går som det är tänkt. /…/ Data om material som används i samband med implantatbehandlingar kommer att skördas automatiskt med hjälp av QR-koder.”
(2021-11-25)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share