Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
11 november 2021

Artikeltips 29 oktober till 11 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Ny avhandling med CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

https://cpup.se/ny-avhandling-med-cpup
”Evelina Pantzar-Castilla, barnortoped vid Universitetssjukhuset i Örebro, disputerade 8 oktober i år vid Örebro universitet på en avhandling med titeln ’Knee flexion contracture and flexed knee gait in children with cerebral palsy’.”
(2021-10-29)

Coronakommissionen hyllar sjukvården: ”Imponerande bedrift”

https://www.dn.se/sverige/coronakommissionen-hyllar-sjukvarden-imponerande-bedrift
”Den svenska sjukvården har klarat att ställa om till covidvård, och gett vård efter behov trots dålig pandemiberedskap och stor brist på personal redan innan krisen. /…/ Sverige hade vid utbrottet av covid-19 det lägsta antalet intensivvårdsplatser inom EU relativt befolkning. Ansvaret för att skapa en samordning av intensivvårdsplatserna kom också att i hög grad axlas av professionen. Socialstyrelsen hade det formella ansvaret, men genom en överenskommelse med Svenska Intensivvårdsregistret, SIR, har kvalitetsregistret som sköts av en frivilligförening fått en framskjuten roll för registrering och uppdatering av intensivvårdens kapacitet.”
(2021-10-29)

Seminarium: Registerbaserad cancerforskning – unika förutsättningar i Sverige

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-registerbaserad-cancerforskning-unika-foerutsaettningar-i-sverige
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 23 november 15:30–16:30. Föreläsare är Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.”
(2021-11-01)

Registerforskning 2021

https://www.registerforskning.se/sv/registerforskning-2021-4
”Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 27 oktober, för vilket Socialstyrelsen och Försäkringskassan var värdar /…/ Inspelningen kommer finnas tillgänglig i två veckor. Därefter kommer PowerPoint-presentationer finnas tillgängliga på samma sida.”
(2021-11-01)

Publikationer (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit)

http://www.skapareg.se/publikationer-2
”Två nya vetenskapliga publikationer finns nu att läsa via webbsidan: ’Treatment outcome of stepwise caries removal in Sweden – a retrospective registry study’ och ’Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre’.”
(2021-11-02)

6 miljoner till forskning i kommuner för bättre äldrevård och omsorg

https://www.hkr.se/nyheter/2021/6-miljoner-till-forskning-i-kommuner-for-battre-aldrevard-ochomsorg
”Sveriges största kvalitetsregister för vård och omsorg (Senior Alert, reds anm.) fungerar både bra och dåligt, och nu ska de dåliga delarna bli bättre. Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska se vad som kan förbättras och hur det kan åtgärdas. I förlängningen ska detta leda till bättre vård och livskvalitet för Sveriges äldre och sköra personer, oavsett var eller i vilken kommun de bor i.”
(2021-11-02)

Patientinformation i fickformat (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/patientinformation-i-fickformat
”Vi har tagit fram en kort patientinformation i fickformat som kan vara till stöd när vi ska informera patienterna om syftet med vårt kvalitetsregister och vikten av deras medverkan.”
(2021-11-03)

Studie visar varför hjärtinfarktsdrabbade avvaktade med att söka vård under covid-19

https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2021/11/studie-fran-kany-studie-visar-varfor-hjartinfarktsdrabbade-avvaktade-med-att-soka-vard-under-covid-19
”Stockholmarna avvaktade med att söka vård för hjärtinfarkt under pandemins första våg. Längst väntade kvinnor och utlandsfödda. Den vanligaste orsaken var att man trodde att sjukhusen var fullbelagda av covid-patienter. /…/ – Många var också mycket rädda för att bli smittade på sjukhuset, berättar Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig på Tema Hjärta, Kärl och Neuro och sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset. /…/ Artikelförfattarna Carolin Nymark och Matthias Lidin har samverkat med sjuksköterskor på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus och hämtat data ur det svenska kvalitetsregistret för akut kranskärlssjukdom, SWEDEHEART, för att få en sammantagen bild av situationen hos patienter som drabbades av hjärtinfarkt vid den här tiden.”
(2021-11-03)

Rapport: Kartläggning av RCC (Regionala cancercentrum) i samverkans verksamhet i relation till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/november/rapport-kartlaggning-av-rcc-i-samverkans-verksamhet-i-relation-till-nationellt-system-for-kunskapsstyrning-halso–och-sjukvard
”Hur kan RCC:s arbete med den nationella cancersatsningen bäst integreras i den nationella kunskapsstyrningen? Den frågan diskuteras i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell på uppdrag av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning, SKS. /…/ Rapporten visar att RCC i samverkan på ett antal punkter skiljer sig från NKS motsvarande strukturer, NPO:erna. För att underlätta en stegvis integrering har en handlingsplan för stärkt samverkan och ensning av arbetssätt mellan RCC i samverkans och övriga NPO:ers stödfunktioner påbörjats. /…/ Handlingsplanen kommer att beröra aktiviteter och utvecklingsinsatser under 2022 och framåt.”
(2021-11-03)

Patienter med iNPH (idiopatisk normaltryckshydrocefalus) riskerar att dö i förtid i väntan på behandling

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/11/patienter-med-inph-riskerar-att-do-i-fortid-i-vantan-pa-behandling
”Covid-19-pandemin har lett till begränsad operationskapacitet och ökande väntetider för elektiva operationer. Många svårt sjuka patienter riskerar försämring under tiden de står i kö – däribland de med idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH). /…/ statistik från Nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus [visar] att antalet veckor från beslut till operation ökat från (i median) 14 till 18 mellan första kvartalet 2020 och andra kvartalet 2021. Till detta ska läggas att det ofta tar lång tid innan misstanke om iNPH fastställs samt att väntetiden på universitetsklinikerna för utredning och ställningstagande till operation var 17–23 veckor åren 2015–2020. Målnivån för kvalitetsregistret är att 80 procent av patienterna med iNPH ska ha genomgått operation inom 180 dagar efter remiss. Trots det opererades endast 12,5 procent inom rekommenderad tid under 2020. /…/ Kan samhället acceptera att många patienter med det behandlingsbara tillståndet iNPH försämras, eller till och med dör i förtid, i väntan på operation?”
(2021-11-03)

Nytt vårdförlopp godkänt: reumatoid artrit etablerad

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/nyttvardforloppgodkantreumatoidartritetablerad.58854.html
”Del två av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet reumatoid artrit är godkänt av styrgruppen för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den här delen av vårdförloppet beskriver åtgärder när sjukdomen har övergått i en etablerad fas. /…/ För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat behandling, sjukdomsaktivitet, smärtupplevelse och arbetsförmåga. Ett flertal av indikatorerna följs med hjälp av data från Svensk Reumatologis kvalitetsregister.”
(2021-11-03)

Tre belönas för att de skapade SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit)

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/tre-belonas-for-att-de-skapade-skapa/
”Inger von Bültzingslöwen, Jörgen Paulander och Hans Östholm, som alla jobbade inom Folktandvården Värmland, började diskutera ett nationellt kvalitetsregister för tandvården 2005, men det tog flera år att få igång Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). /…/ I år får initiativtagarna Forssbergs pris. De kommer att vara på plats vid årets odontologiska riksstämma för att ta emot priset i samband med invigningen.”
(2021-11-04)

Artificiell intelligens kan vara ganska osmart

https://www.vetenskaphalsa.se/ai-osmart
”Registerbaserad forskning utgår ofta från data som redan finns i befintliga register, som till exempel befolknings- och hälsodataregister eller nationella kvalitetsregister över sjukdomar. Det är mycket data som behöver processas och därmed finns det stora möjligheter för tillämpad AI och maskininlärningsmetoder att ha en framträdande roll. Jonas Björk, professor i epidemiologi vid Lunds universitet, har dock en viss skepsis till AI: – I vissa fall kommer maskininlärning inte att bidra med speciellt mycket jämfört med traditionella metoder, exempelvis i situationer när en eller fåtal dominerande faktorer förklarar ett samband. Däremot är AI ett utmärkt tillskott i verktygslådan när det finns väldigt mycket data med komplexa samband, säger han.”
(2021-11-05)

Sju nya artiklar baserade på CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares) publicerade

https://cpup.se/sju-nya-artiklar-baserade-pa-cpup-publicerade
”2021 blir åter ett år med mycket forskning som resulterat i vetenskapliga artiklar. Ytterligare några artiklar kommer att tillkomma före årsskiftet.”
(2021-11-08)

Missa inte att kolla filmerna från CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)-veckan!

https://cpup.se/missa-inte-att-kolla-filmerna-fran-cpup-veckan
”Den här veckan, till och med fredag 12 november, kan du fortfarande ta del av alla filmade inslag och presentationer som gavs under årets CPUP-vecka. Men sen begränsas utbudet så inte alla föreläsningar är möjliga att fortsätta ta del av i efterhand. Så passa på!”
(2021-11-10)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share