Logotyp för SKRS.

SKRS – Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning

SKRS står för Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning.

Vad är syftet med SKRS?

Syftet med SKRS är att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige, att utveckla process- och resultatmått efter relevanta evidensbaserade åtgärder, samt att utgöra underlag för forskning, verksamhetsutveckling och kliniskt förbättringsarbete.

Genom att identifiera remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas effekt vill SKRS säkerställa att ”Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare”. Därigenom kan den beprövade erfarenheten granskas och leda till att evidens tillämpas som underlag vid diskussioner och beslut om vilka rehabiliterande åtgärder som gör störst nytta och vad som ska prioriteras. Förväntningarna är en nationell samsyn och verksamhetsutveckling mot en holistisk (att helheten är större än summan av delarna), jämlik, evidensbaserad, tillgänglig och effektiv synrehabilitering.

Vilka uppgifter innehåller kvalitetsregistret?

Bakgrundsdata:

 • kön
 • ålder
 • bostadsort
 • ögondiagnos
 • andra funktionshinder
 • region/landsting/ort.

Processmått på kvalitet

Eftersom syftet med SKRS är ”Rätt patient ska få rätt behandling av rätt behandlare i rätt tid” är våra viktigaste processmått följande:

 1. remisskriterier
 2. behandlande och utredande åtgärder (KVÅ/Klassifikation av vårdåtgärder)
 3. bedömningsinstrument
 4. väntetid/ledtider från remissdatum till avslutad individuell rehabiliteringsplan
 5. ledtider för olika behandlande åtgärder, från remiss–första besök till återbesök–uppföljning–avslutad rehabiliteringsplan
 6. metoder som ger bäst/störst effekt
 7. behandlingstid med hänsyn till demografi (befolkningens fördelning, storlek och sammansättning) och genusperspektiv
 8. uppföljning
 9. andel upprättade och avslutade individuella rehabiliteringsplaner.
Share