Logotyp för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar.

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

På uppdrag av Svenska Infektionsläkarföreningen har specialistgrupper tagit fram vårdprogram med nationella riktlinjer för bland annat svår sepsis, endokardit, meningit, skelett- och ledinfektioner och pneumoni.

För dessa diagnoser har ett infektionsregister upprättats. Detta anses vara särskilt angeläget ur infektionssynvinkel, då det antingen rör sig om behov av snabb tidig diagnos och behandling, svårbehandlade diagnoser med risk för komplikationer eller stor volym där behandlingsvalet kan få betydelse för spridning av antibiotikaresistens.

Syftet med registret är att ge underlag för förbättrad kvalitet vid vård av dessa diagnoser och se hur väl de nationella riktlinjerna följs lokalt och nationellt.

Senaste årsrapport hittar du på registrets egna webbplats.

Share