Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 november 2023

Artikeltips 9 november till 23 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

”Se vilka nationella kunskapsstöd som är ute på öppen remiss mellan 15 november och 14 februari.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2023-11-09)

Användarmöte och kirurgdag 2023

”Presentation från användarmöte finns tillgängligt för nedladdning.”
Användarmötet är Nationella Kataraktregistrets.

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kataraktregistret
(2023-11-09)

Växjö 2023

”Nu finns alla presentationer från mötet i Växjö fritt tillgängliga som PDF här på hemsidan.”
Mötet i fråga är användarmötet för Amputations- och protesregistret SwedeAmp.

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Amputations- och protesregistret SwedeAmp
(2023-11-09)

Mammografi räddar liv i Västerbotten

”Replik på debattartikeln ’Riktad information om mammografi kan rädda liv’ från Bröstcancerförbundet på norran.se den 8 oktober. I texten belyser författarna problemet med att många kvinnor med utomnordisk bakgrund inte kommer på sin mammografiundersökning. /…/ Västerbotten ligger något högre än rikssnittet när det gäller deltagande, ungefär 85 procent av de kallade kvinnorna går på undersökningen. /…/ Regionen undersöker förutsättningarna för att implementera kvalitetsregistret för mammografi för att säkerställa uppföljning och underlätta forskning. Mammografienheterna i Region Västerbotten jobbar kontinuerligt enligt regionens mål för att främja jämlik vård. Tröskeln att gå på mammografiundersökning i Västerbotten ska vara låg.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Norran
(2023-11-10)

Resultaten av den banbrytande DAPA-MI-studien är nu publicerade

”DAPA-MI (Dapagliflozin in Patients With Myocardial Infarction) är den första dubbelblinda registerbaserade randomiserade kontrollerade läkemedelsprövningen någonsin. Studien genomfördes i Sverige och Storbritannien och använde de nationella kvalitetsregistren SWEDEHEART respektive MINAP (The Myocardial Ischaemia National Audit Project) och andra innovativa element för att underlätta studiegenomförandet för både patienterna och forskningspersonalen. Totalt 4017 patienter med akut hjärtinfarkt, men utan diabetes eller kronisk hjärtsvikt, randomiserades slumpmässigt till behandling med dapagliflozin 10 mg eller placebo dagligen /…/ Analyserna genomfördes med win ratio-metod och som visade signifikant fler vinster med dapagliflozin än med placebo /…/ Den innovativa studiedesignen med datainsamling i nationella kvalitetsregister och andra digitala lösningar underlättade patientrekrytering och upppföljning.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Uppsala Clinical Research Center
(2023-11-11)

Så stor blir nyttan när befintliga tjänster nyttjas fullt ut

”Ökad patientsäkerhet, bättre service till invånaren och frigjord tid motsvarande drygt 15 årsarbetare. Det är några av nyttorna som skulle kunna uppnås i en kommun med 85 000 invånare som går från att arbeta analogt och använda telefon, fax och post till att tillsammans med andra vårdgivare fullt ut nyttja fyra av Ineras befintliga tjänster för att utbyta information. Ineras strateg Karin Bengtsson och analytiker Amanda Sundberg berättar om möjligheterna som nyttokalkylen ’Optimerat läge för kommunerna’ visar på. /…/ För att uppnå de nyttor som kalkylen pekar på är det flera aktörer som behöver bidra. – Systemleverantörerna behöver göra det möjligt att ansluta sig till tjänsterna via de kommunala journalsystemen. Idag erbjuds i bästa fall integrationer mot NPÖ (Nationell patientöversikt), 1177 journal och Informationsutlämning till kvalitetsregister, men ytterst få kan ansluta till Elektronisk remiss. Det försvårar kommunernas möjlighet att ta hem de nyttor som påvisas i kalkylen, säger Karin Bengtsson på Inera.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Inera
(2023-11-11)

Region Stockholm skrotar kritiserat system för hörapparater

”Region Stockholm skrotar Fritt val med hörselcheck efter att hörselskadade har vittnat om hur de pressats att köpa sina hörapparater i stället för att låna. Beskedet välkomnas av Hörselskadades riksförbund, HRF. /…/ Systemet har lagt grunden för en marknad som domineras av två stora aktörer. I Region Stockholm finns ett 50-tal mottagningar med auktorisation, och väntetiderna är korta. Trots det är stockholmarna minst nöjda i landet med hörselvården, enligt det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Nyheter
(2023-11-13)

En ny webbplats för register- och hälsodata

”Vetenskapsrådet utvecklar en ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälsodata för forskning och innovation. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer ses över och uppdateras med ett kunskapshöjande stöd för ökad möjlighet att nyttja hälsodata för forskning och innovation. Preliminär lansering av webbplatsen är planerad till hösten 2024.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-11-14)

Utjämning av sociala ojämlikheter kan rädda liv efter stroke

”Personer med låg utbildning och låg inkomst kan löpa en tioprocentigt ökad risk för att dö eller vara beroende av hjälp tre månader efter stroke, jämfört med personer med hög utbildning och inkomst. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie som bygger på ett samarbete mellan forskare inom statistik och medicin vid Umeå universitet. Resultaten tyder också på att det skulle gå att rädda liv med riktade åtgärder. /…/ Umeåforskarna utgick från kvalitetsregistret för svensk strokevård, Riksstroke, där de identifierade nästan 26 000 personer som hade haft stroke under åren 2015–2016 och som före sin stroke klarade dagliga aktiviteter som att förflytta sig självständigt, klä på sig och sköta toalettbesök. Tre månader efter stroke hade närmare 7 000 av dessa avlidit eller behövde hjälp för att klara sina dagliga aktiviteter.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Neurologi i Sverige
(2023-11-14)

Insändare: Regionstyret tar krafttag mot administrationen

”Minskad administration och mer verksamhet för pengarna, det är resultatet efter det första året med det nya regionstyret. Under detta år som har präglats av det svåra ekonomiska läget har vi lyckats ta viktiga steg för att minska onödig och ineffektiv administration. Det är nödvändigt för att ta ansvar för västmanlänningarnas skattepengar. /…/ Exempel på rutiner som innehåller många moment i olika administrativa system är rekrytering av medarbetare, inköp och beställning av varor och dubbelregistrering i kvalitetsregister och journalsystem. För att minska administrationen i Region Västmanland krävs ifrågasättande av processer, en vilja att göra förändringar och beslutsamhet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Fagersta-Posten
(2023-11-14)

Guldgruvor eller svarta hål?

”De cirka 100 svenska kvalitetsregistren är stundtals omdebatterade. De omnämns omväxlande som en guld­gruva för utveckling och en väsentlig faktor bakom den goda sjukvård landets medborgare har tillgång till, men också ibland som tidsslukande administrativa svarta hål, där data bara ska registreras utan att någonsin komma till användning och utan skönjbar effekt på vårdens kvalitet. Sällan diskuteras dock vad kvalitetsregistren faktiskt har bidragit med, och bidrar med, i form av utveckling av sjukvård. Läkartidningen inleder därför i detta nummer en återkommande presentation av kvalitetsregistren.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-11-14)

CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares

”CPUP är ett kombinerat uppföljningsprogram och nationellt kvalitetsregister för personer med cerebral pares (CP). /…/ CPUP har byggts upp tack vare ett mångårigt nationellt multiprofessionellt samarbete. Med CPUP som uppföljningsprogram och nationellt kvalitetsregister har vi övergått från ett reaktivt till ett preventivt tänkande kring behandling av CP. CPUP är ett exempel på att nationella kvalitetsregister fungerar bra när de är naturligt integrerade i vården.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-11-15)

Vi förutspår ingen revolution inom depressionssjukvården

”Två studier har jämfört elektrokonvulsiv terapi (ECT) med racemiskt ketamin vid depression. ECT var bättre i den svenska studien. Ketamin och ECT var likvärdiga i den amerikanska studien. Svensk ECT står sig väl internationellt. ECT bör fortsatt vara en standardbehandling vid svår depression, men ketamin är ett värdefullt tillskott i utvalda fall. /…/ ECT har /…/ bättre tillgänglighet i Sverige än i många andra länder, och från en redan hög nivå på behandlingen visar rapporterna från Kvalitetsregister ECT på stadiga förbättringar i behandlingsresultaten de senaste åren, troligtvis tack vare optimeringar av patienturval, teknik och noggrannare utvärdering. /…/ Om man i framtiden hittar markörer som förutsäger olika effekt av olika behandlingar kan det leda till stora förändringar, men vi förutspår ingen revolution inom depressionssjukvården med anledning av de senaste rönen om ketamin.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-11-15)

Artikel om AmbuReg i Flisa Magazine

”I det senaste numret av Flisa Magazine finns en artikel om AmbuReg (Ambulansregistret). I artikeln berättar registerhållare Håkan Klementsson om nyheter och kommande arbete i registret.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenska Ambulansregistret
(2023-11-22)

Reviderad ersättningsmodell för vårdval BVC

”Ersättningsmodellen för vårdval barnavårdscentral (BVC) har reviderats. En större andel uppdragsrelaterad ersättning samt en höjning av denna del av ersättningen, införande av nya besök på BVC samt en höjning av viss produktionsrelaterad ersättning är de främsta förändringarna. /…/ I den nya ersättningsmodellen utökas och höjs den uppdragsrelaterad ersättning för det obligatoriska uppdraget. Det görs bland annat för att vårdgivarna ska kunna möta förväntade förändringar i basprogrammet (gällande obligatoriska besök) samt för att kompensera vårdgivarna för kostnaden för en obligatorisk anslutning till kvalitetsregistret Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ).”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Vårdgivarguiden
(2023-11-22)

Digitala innovationer ökar tillgängligheten till fysisk träning inom hjärtrehabilitering

”Forskning har visat att deltagande i ett fysioterapeutlett fysiskt träningsprogram inom hjärtrehabilitering minskar risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt med 28 %. /…/ Således borde alla patienter som har haft hjärtinfarkt remitteras till en fysioterapeut inom hjärtrehabilitering för att efter testning och bedömning av fysisk kapacitet kunna delta i ett individuellt anpassat fysiskt träningsprogram. Riktigt så bra ser dock inte verkligheten ut. Enligt det svenska kvalitetsregistret SWEDEHEART är det bara cirka 20 % av patienter med hjärtinfarkt som genomför ett fysioterapeutlett träningsprogram inom hjärtrehabilitering. Frågan är om det ens hade accepterats om motsvarande låga siffra hade uppmätts för till exempel förhöjda blodtryck?”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Forum för Health Policy
(2023-11-23)

”Att arbeta med kvalitet lönar sig”

”Peter Mangell vann i år Capio Awards pris för kvalitet. Han är kirurgen som lyfte robotkirurgin på Capio S:t Görans Sjukhus och hans sektion ligger nu i topp när det gäller kvalitetsstatistiken (INCA) för kolorektalcancer i Sverige. Kvalitet har alltid varit en ledstjärna för Peter, hög kvalitet är en förutsättning för en hög produktion. Och framför allt av största vikt för patienterna. /…/ Peter berättar att det finns tre olika nivåer av kvalitetsuppföljning inom kolorektal-cancerkirurgin, som han och hans team jobbar med ständigt. – Först har vi det nationella kvalitetsregistret där vi rapporterar parametrar för varje patient. Det är viktigt att vi har de nationella kvalitetsregistren för de talar om var vi befinner oss nationellt och visar också vad vi kan göra bättre. Vi kan också göra internationella jämförelser med de data vi får från registret. /…/ Vi har haft kvalitetsregister i många år. De har utvecklats och vi rapporterar in allt fler data.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Capio
(2023-11-23)

Debatt: Utan god forskning kan inte sjukvården utvecklas

”Genom att hälso- och sjukvården själva bedriver forskning omsätts ny kunskap i den egna verksamheten och ger snabbare tillgång till ny behandling för patienter och ökad vårdkvalitet. Samtidigt som den kliniska forskningen stärks ökar medarbetarnas kompetens och arbetsmiljön förbättras. För att nå dit behöver sjukvården fokusera mer på patienters och anhörigas behov, utveckla och fördjupa samarbetet med akademin, samt reformera de ekonomiska styrsystemen. /…/ Professionsdriven forskning utvecklar vården och förutsättningarna har egentligen aldrig varit bättre än nu. Ett bra exempel på hur professionsdriven forskning och verksamhetsutveckling har bidragit till en bättre vård och minskad sjuklighet är de nationella kvalitetsregistren. De startades av kliniska forskare för att öka kunskapen inom olika sjukdomsområden. De har skapat unika möjligheter för klinisk forskning och på ett avgörande sätt bidragit till att stärka vårdens kvalitet. De har också gjort att Sverige nu har unika förutsättningar när det gäller kliniska prövningar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Altinget
(2023-11-23)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share