Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
20 februari 2020

Artikeltips 7 februari till 20 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Bättre kirurgi för cancer i ändtarm med enkla medel

https://www.forskning.se/2020/02/07/vanligt-lakemedel-sakert-efter-kirurgi-for-cancer-i-andtarm
”Det går att anpassa kirurgin vid cancer i ändtarmen efter varje patients förutsättningar. Och ett vanligt receptfritt läkemedel kan användas mot smärta efteråt utan ökad risk för komplikationer, enligt en avhandling vid Umeå universitet. /…/ Avhandlingen omfattar fyra bakåtblickande observationsstudier, innehållande från 805 till 8 287 patienter som opererats i Sverige. Ett nationellt kvalitetsregister har använts för att hitta och samla information kring patienterna, kompletterat med uppgifter från patientjournaler.”
(2020-02-07)

Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/februari/allt-fler-utreds-med-svf-men-vantetiderna-ar-fortsatt-for-langa
”Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. /…/ Det återstår mycket kvalitetsarbete innan redovisningen av väntetider och inrapportering av data är tillfredsställande likvärdig och enhetlig över hela landet. Spridningen mellan såväl regioner och cancerdiagnoser är stor, vilket gör att det är svårt att dra generella slutsatser om väntetiderna.”
(2020-02-10)

Ny behandling för panikångest via internet

https://www.orebronyheter.com/ny-behandling-for-panikangest-via-internet
”För att öka tillgängligheten till psykologisk behandling har Region Örebro län startat en behandling för panikångest/paniksyndrom via internet. Både intresseanmälan och behandlingen görs via 1177.se vilket underlättar för patienterna. /…/ Alla behandlingar i Örebro län kommer att rapporteras till ett nationellt kvalitetsregister för internetbehandling, kallat SibeR, för att säkerställa att behandlingarna är effektiva och håller hög kvalitet.”
(2020-02-10)

Ny CPUP- och CPNorth-doktorand

http://cpup.se/ny-cpup-och-cpnorth-doktorand
”Vid årsskiftet började Jessica Stockman, sjukgymnast/fysioterapeut vid habiliteringen i Nyköping, som doktorand på Lunds universitet. Jessica Stockman ska doktorera på deltid och ska bland annat undersöka användningen av ortoser hos barn och ungdomar med CP. Hon kommer även att studera förekomst, typ och fördelning av samsjuklighet vid CP över livsspannet och för det kommer data både från CPUP och det multinationella forskningsprogrammet CPNorth att användas.”
(2020-02-12)

Ny artikel med registerdata från HAKIR publicerad

https://hakir.se/ny-artikel-med-hakir-data-publicerad
”A registry based analysis of the patient reported outcome after surgery for trapeziometacarpal joint osteoarthritis.”
(2020-02-14)

Styrgruppsmöte 12 februari (SKRS)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/styrgruppsmote-12-februari
Rapport från SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabiliterings vid Synnedsättning) senaste styrgruppsmöte.
(2020-02-14)

Sollefteå bäst på vård vid hjärtinfarkt

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2020/02/Solleftea-bast-pa-vard-vid-hjartinfarkt
”Lagom till Alla hjärtans dag släpper det nationella kvalitetsregistret Swedeheart sitt årliga kvalitetsindex för hjärtinfarktsvården. Toppar rankningen gör – ännu en gång – Sollefteå sjukhus.”
(2020-02-14)

M vill motverka regionala skillnader i hjärt-kärlsjukvården med nationell handlingsplan

https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/m-vill-motverka-regionala-skillnader-i-hjart-karlsjukvarden-med-nationell-handlingsplan
”Rekordmånga svenskar lever med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Det är egentligen ett styrkebesked för hjärt-kärlsjukvården. Samtidigt är de tydligaste bristerna stora skillnader i kvalitet och väntetider mellan olika delar av landet. Det vill Moderaterna ändra på. /…/ Brister inom hjärt-kärlsjukvården kan åtminstone delvis åtgärdas genom bättre uppföljning. Ett sätt är att mer metodiskt och regelbundet använda det världsledande kvalitetsregister som Swedehearts kvalitetsregister utgör.”
(2020-02-17)

Det som inte dokumenteras finns inte

http://www.elevhalsan.se/artiklar/det-som-inte-dokumenteras-finns-inte.htm
”Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till nya boken Skolsköterskans dokumentation. I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa. /…/ En /…/ aspekt av hur viktigt det är att dokumentera är att man vill kunna följa upp hur elever mår över tid. Kvalitetsregister är idag en viktig del i hälso- och sjukvårdens förbättrings- och kvalitetsarbete. Därför ägnar man ett helt kapitel i boken åt EMQ, ett nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats.”
(2020-02-17)

Höjd kvalitet och trivsel på vårdboendet Trevnaden tack vare nytt arbetssätt

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Nyheter-Du-och-dina-anhoriga/2020-02-17-Hojd-kvalitet-och-trivsel-pa-vardboendet-Trevnaden-tack-vare-nytt-arbetssatt.html
”Läkemedelsavvikelserna har minskat med 71 procent. Medicineringen vid oro och ångest med 50 procent. Och fallolyckorna med 13 procent. Det visar statistik från vårdboendet Trevnaden efter att de börjat jobba med en särskild metodik för demenssjuka. /…/ Exakt vad är det som gett resultat? – Att det helt och hållet, i alla avseenden, är brukarens behov och önskemål som styr vardagen. Att vi anpassar våra scheman efter brukarnas behov och inte tvärtom. Att all personal arbetar efter genomförandeplanerna och BPSD (ett nationellt kvalitetsregister för ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom) fullt ut, säger Victoria Ehrs.”
(2020-02-17)

Nationell Utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg 3–4 november 2020

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/nationellutvecklingskonferenshalsavardomsorg34november20.3106.html
”SKR arrangerar en nationell utvecklingskonferens den 3-4 november 2020 och det är den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens alla verksamheter. Senast den 28 februari kan alla bidra till programmet.”
(2020-02-19)

Hälften med hjärtinfarkt behöver PCSK9-hämmare enligt nya riktlinjer

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2020/02/Halften-med-hjartinfarkt-behover-PCSK9-hammare-enligt-nya-riktlinjer
”I augusti 2019 släppte den europeiska kardiologföreningen (ESC) nya riktlinjer för behandling av blodfetter. /…/ Andelen patienter som kan komma att bli aktuella för utökad behandling av LDL-kolesterol, om de nya riktlinjerna implementeras, har hittills varit okänd. Vi avsåg därför att simulera en implementering av de nya rekommendationerna hos patienter med en nylig hjärtinfarkt. Från det nationella kvalitetsregistret Swedeheart inkluderade vi 25 466 patienter som hade en hjärtinfarkt 2013–2017. /…/ Våra simuleringar visade att andelen som skulle uppnå behandlingsmålet för LDL-kolesterol var 20 procent med enbart högintensiva statiner och ytterligare 29 procent med tillägg av ezetimib, medan hälften av patienterna skulle vara i behov av PCSK9-hämmare då de ej uppnått behandlingsmålet med statiner och ezetimib.”
(2020-02-19)

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården

https://www.cancerfonden.se/press/fler-cancerfall-kan-upptackas-inom-primarvarden
”Den digitala utvecklingen inom primärvården är på efterkälken. Det finns ett behov av en fungerande digital infrastruktur som kan ge primärvårdens personal lättillgänglig och relevant information om patienter. /…/ I rapporten pekar Cancerfonden ut ett antal områden för en primärvård med bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigare: /…/ Stödet för utveckling och införande av digital infrastruktur, som kvalitetsregister och digital vårdinformation, måste förstärkas.”
(2020-02-19)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share