Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 februari 2020

Artikeltips 25 januari till 7 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset/pressreleases/effektivaste-operationsmetoden-vid-bruten-laarbenshals-utvaerderas-i-unik-studie-2964022
”Vilken operationsmetod är effektivast och ger lägst risk för reoperation och andra komplikationer? Det ska en registerbaserad studie, den första i sitt slag i världen, ledd från Akademiska sjukhuset, ge svar på. Målet är att patienterna ska erbjudas den bästa och mest effektiva vården.”
(2020-01-27)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/ojamlik-palliativ-vard_H712779
”Svar på skriftlig fråga 2019/20:779 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) /…/ Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta i syfte att minska ojämlikheten i den palliativa vården i Sverige. /…/ Gällande det svenska palliativa registret fortsätter regeringen att satsa medel på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. Sedan 2017 investeras cirka 90 miljoner kronor årligen, vilket bidrar till en mer jämlik vård. Jag kommer fortsatt att följa frågan om hur den palliativa vården utvecklas.”
(2020-01-29)

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/vardbloggen/artiklar/vardforloppforenmerjamlikvard.31643.html
”Nu i vår införs sju nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i våra regioner. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av en god, jämlik och personcentrerad vård för alla som behöver den. /…/ Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är framtagna av arbetsgrupper för respektive sjukdomsområde i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård där regionerna samverkar. Grupperna är tvärprofessionellt sammansatta med bland annat patientrepresentanter, specialistläkare, primärvårdsföreträdare, omvårdnads- och rehabiliteringskompetens och personer med kunskaper om kvalitetsregister. SKR:s roll är att koordinera och stödja arbetsgrupperna.”
(2020-01-29)

https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/01/Utvecklat-pankreasregister-ska-kunna-tillfora-viktiga-data
”Åke Andrén-Sandberg belyser i en debattartikel i Läkartidningen /…/ mycket väl de problem som är behäftade med kvalitetsregistrering i allmänhet och mer specifikt Pankreasregistret. /…/ Inklusion av patientupplevda mått i registret (PROM-instrumentet PACADI) och registrering av all onkologisk behandling (såväl kurativ som palliativ) är de områden som prioriterats högst av Pankreasregistret de senaste åren. /…/ Vi tror att denna utveckling av Pankreasregistret kommer att tillföra viktiga data som nu saknas och göra registret mer komplett, i enlighet med Åke Andrén-Sandbergs synpunkter, och därmed förbättra registrets användbarhet i sjukvården.”
(2020-01-31)

https://www.lif.se/nyheter/karolina-antonov-om-vikten-av-life-science-i-den-framtida-forskningspolitiken
”LIF var en av de aktörer som fick presentera sitt inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen vid utbildningsutskottets öppna utfrågning 30 januari. ’Det är viktigt att den kopplas till och stödjer Sveriges Lifes Science-strategi’ poängterar analyschef Karolina Antonov som representerade LIF. /…/ Vilka frågor brinner du själv för? – Våra medlemmar är internationella företag och konkurrensen om deras investeringar i forskning och utveckling är stark, både inom och utom Europas gränser. Vill vi fortsätta vara attraktiva för Life Science-industrin måste vi utnyttja de fördelar vi har och göra det enkelt att verka i Sverige, sänka trösklarna för samverkan och ge större access till vår fina infrastruktur, till exempel Scilife lab, Test center och ESS i Skåne men också regionernas infrastruktur i form av kvalitetsregister, biobanker och GMS som är under uppbyggnad.”
(2020-01-31)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/januari/nyckelpersoner-i-cancervarden-utsedda-till-arets-processledare-och-arets-kontaktsjukskoterska
”Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare /…/ Årets processledare 2020 är alla förebilder, pådrivare och ambassadörer för RCCs verksamhet. /…/ Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna.”
(2020-02-03)

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QoBA0Q/nu-kan-sverige-utrota-livmoderhalscancer
”Debattörerna: /…/ Nu står Sverige inför den unika möjligheten att kunna utplåna livmoderhalscancer – en sjukdom som dödar 150 svenska kvinnor varje år. Men detta bygger på att regeringen agerar. Vi menar att denna chans inte får försummas. /…/ Så vad behöver göras? Alla regioner ska ingå i det nationella kvalitetsregistret. Staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för kvalitetsregister. Vilja och handlingskraft från regeringen. Resurser – hela kampanjen (sex år) beräknas inte kosta mer än 150 miljoner kronor /…/”
(2020-02-04)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/februari/arets-processledare-i-sodra-sjukvardsregionen-utsedda
”Utmärkelsen ’Årets processledare 2020’ i södra sjukvårdsregionen går till Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki som är regionala patientprocessledare (RPPL) inom lung- och lungsäckscancer på Lungkliniken, Skånes universitetssjukhus. /…/ Vad hoppas ni få mer tid för, eller möjlighet att utveckla härnäst i arbetet? – Vi hoppas kunna fortsätta arbeta med alla de områden vi hittills arbetat med, men ett bra exempel på något som kräver mer tid och resurser än vad vi har i nuläget, är att förbättra registreringen i INCA (nationella kvalitetsregistret och patientöversikten). Det är något som är nödvändigt både för sjukvårdens uppföljning av kvalitet och resursanvändning och för att möjliggöra framtida utveckling och forskning.”
(2020-02-04)

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/v%C3%A4l-v%C3%A4rt-tiden-att-ta-pulsen-p%C3%A5-alla-%C3%A4ldre-1.23464063
”I februari är det Hjärtemånaden, en månad då Länsföreningen HjärtLung här i Västra Götaland arbetar för att öka kunskapen om riskfaktorer och riktar fokus på skillnader och förbättringsmöjligheter i vården. /…/ Kvalitetsregistret Riksstroke uppskattar att varje första strokefall i genomsnitt kostar samhället cirka 800 000 kronor, och till det kommer mänskligt lidande och anhörigvård. Samtidigt är många fall av stroke enkla att förebygga. Under fem år har cirka 1 600 fall av stroke förebyggts genom regionens förebyggande arbete, sett till den minskning som skett i VGR. Det har uppskattningsvis inneburit besparingar på en miljard, resurser som kan gå till annan vård.”
(2020-02-04)

https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/behandlingmedentrestooftaenligtntradetsrekommendation.5.69c381801700b3b6ecd1ad48.html
”Användningen av hjärtsviktsläkemedlet Entresto fortsätter att öka i samtliga regioner i Sverige. /…/ En fördjupad analys av hur läkemedlet användes i samband med introduktionen på den svenska marknaden har gjorts av Uppsala Clinical Research Center. Ungefär varannan patient som då inledde behandling fanns med i det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt, och av dessa uppfyllde mer än 80 procent NT-rådets rekommenderade kriterier.”
(2020-02-04)

http://www.onkologiisverige.se/vanligt-lakemedel-sakert-efter-kirurgi-for-cancer-i-andtarm
”Det går att anpassa kirurgin vid cancer i ändtarmen efter varje patients förutsättningar, och ett vanligt receptfritt läkemedel kan användas mot smärta efter ingreppet utan ökad risk för komplikationer. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet. /…/ Avhandlingen omfattar fyra bakåtblickande observationsstudier, innehållande från 805 till 8 287 patienter som opererats i Sverige. Ett nationellt kvalitetsregister har använts för att hitta och samla information kring patienterna, kompletterat med uppgifter från patientjournaler.”
(2020-02-05)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/februari/lagesrapport–inforande-av-tarmcancerscreening
”Förberedelserna för att införa screening för tjock- och ändtarmscancer i Södra sjukvårdsregionen fortskrider. /…/ Parallellt med det regionala arbetet verkar en nationell arbetsgrupp inom RCCs regi, som syftar till att synkronisera införandet i de olika regionerna, utveckla gemensamma stödstrukturer, sprida ett framtaget nationellt kvalitetsregister för koloskopier (SveREKKS) och formulera ett nationellt vårdprogram under 2020.”
(2020-02-05)

https://regionblekinge.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/visning-av-tjanst.html?sv.target=12.421f7e0816662b0123c97254&sv.12.421f7e0816662b0123c97254.route=%2Fassignment%2FA4052C81-30F3-45CD-90F1-0C2BF9FE406F&title=Statistisk+programmerare+och+IT-sakkunnig+till+Registercentrum+Syd+i+Karlskrona
”RC Syd, som har kontor både i Karlskrona och Lund, söker nu en statistisk programmerare och sakkunnig inom IT, företrädesvis gällande våra två registerplattformar. Du arbetar mot båda våra kontor i en sammanhållande roll med placering i vårt kontor i Karlskrona.”
(2020-02-07)

https://qrcstockholm.se/events/ar-du-nyfiken-pa-forbattringsarbete-2
”I höst börjar en ny omgång av QRC Coachingakademis kurs Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård. Kursen vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Du lär dig coachingmetodik samtidigt som du får stöd i att coacha ett tvärprofessionellt team i din egen verksamhet.”
(Okänt exakt datum)

https://qrcstockholm.se/events/qrc-kvalitetsnatverkstraff-2
”QRC Kvalitetsnätverksträff. /…/ Vi kommer bland annat att prata om vad förändringsmotstånd beror på och strategier för hur vi hanterar det på bästa sätt. /…/ Alla som är intresserade av kvalitetsarbete i vården är också välkomna att delta i nätverket.”
(Okänt exakt datum)

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/kvalitetsregister-for-forskning-2020
”Välkommen till 2020 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.”
Anmälan är nu öppen.
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share