Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
19 december 2019

Artikeltips 7 december till 19 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.sydostran.se/insandare/fungerande-migranvard-ar-mojlig-om-politikerna-vill
”Den bristfälliga huvudvärksvården har det senaste året fått uppmärksamhet i såväl media som bland politiker. Ett exempel på sistnämnda är moderaterna som nyligen har tagit fram en riksdagsmotion med förslag till hur 1,5 miljoner migränpatienter i Sverige ska tas om hand på ett bättre sätt. Svenska Huvudvärkssällskapet välkomnar det ökande intresset bland riksdagspolitiker att göra något åt situationen, men nu måste regionpolitikerna följa efter. /…/ Kunskapen om hur man organiserar vårdkedjan för huvudvärksdrabbade finns tillgängliga för huvudmännen i form av rekommendationer från Huvudvärkssällskapet för nivåstrukturerad huvudvärksvård med tre vårdlinjer i den enskilda sjukvårdsregionen, kompetenskrav och kvalitetsregister. Byggstenarna till en huvudvärksvård värd namnet finns. Det är bara att starta bygget, politiker. Huvudvärkssällskapet ger gärna en hjälpande hand.”
(2019-12-07)

http://www.skapareg.se/projekt-har-inletts-for-att-mojliggora-for-fler-privata-vardgivare-att-ansluta-till-skapa
”Idag saknar SKaPa en ändamålsenlig infrastruktur för att ta emot data från många mindre vårdgivare. I samarbete med Region-IT Region Värmland har SKaPa därför startat ett projekt för att göra det möjligt för mindre privata vårdgivare att ansluta sig till SKaPa.”
(2019-12-09)

http://www.skapareg.se/information-om-implantat-kan-komma-att-inkluderas-i-skapa
”Under 2020 kommer ett projekt att genomföras för att utveckla och testa en metodik att ta in information om implantatbehandlingar i SKaPa. /…/ Målsättningen är att ha en fungerande metodik färdig 2021.”
(2019-12-09)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2019/december/2019/december/maria-rejmyr-davis-utses-till-verksamhetschef-for-regionalt-cancercentrum-syd
”Den 1 december 2019 tillträdde Maria Rejmyr Davis tjänsten som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd). Maria har varit tillförordnad verksamhetschef i två omgångar under åren 2017–2019 och kommer nu i sin nya roll ha ett helhetsansvar för RCC Syds verksamhet, medarbetare och ekonomi.”
(2019-12-09)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/12/Vardanalys-Mer-insatser-kravs-for-en-jamlik-cancervard
”Det finns stora omotiverade skillnader mellan olika regioner – både när det gäller vård och behandling av cancerpatienter och i vilket skede som cancern upptäcks. Det kommer Vårdanalys fram till i en färsk rapport. /…/ Analysen omfattar patienter som insjuknade i någon av de aktuella cancerformerna mellan 2010 och 2016 och som registrerats i respektive kvalitetsregister.”
(2019-12-10)

https://www.expressen.se/gt/sjukskoterska-ville-lura-doende-patient-anmals
”En sjuksköterska i Partille ville lura en döende patient som bad om smärtlindring. Morfinet var slut och sköterskan föreslog man bara skulle ge ångestdämpande läkemedel – utan att säga något till patienten. /…/ Nu har kommunen gjort en lex Maria-anmälan om händelsen. /…/ ’Vi ser allvarligt på händelsen, det är orsaken till att vi gjort en lex Maria. Generellt erbjuder vi en god vård och har goda resultat i Nationella kvalitetsregistret för palliativ vård’, skriver Ardita Dreshaj, enhetschef vid hemsjukvården, Vård- och omsorgsförvaltningen i Partille, i ett mejl med kommentar till GT.”
(2019-12-12)

https://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2019/december/2019-12-12–vassade-mal-for-cancervarden-infor-2020
”Ett omfattande process- och utvecklingsarbete har under det gångna året gjorts för att förbättra cancersituationen i Västsverige. I början av december presenterade regionala processägare vid Regionalt cancercentrum väst, de viktigaste satsningarna och utmaningarna. /…/ En ny SVF-koordinator har även tillsatts. Tidigare har inmatningen av data till kvalitetsregister varit haltande och den har inte varit tillförlitlig, menar Kimia Kohestani. – Nästa år kommer vi förhoppningsvis att ha en bättre inmatning av data och vi kommer då att få bättre förutsättningar att titta på och analysera ledtider.”
(2019-12-12)

https://hrf.se/hrf-lyckades-stoppa-vardval-i-kalmar-lan
”Det blir inget vårdval inom hörselvården i Kalmar län. På tisdagen beslutade regionstyrelsen att lägga planerna på is, sedan såväl HRF som deras egen utredning pekat på stora risker. /…/ Det här är en viktig framgång för HRF, som har varnat för att vårdval sätter vårdkvaliteten på spel. Statistik ur det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering visar att andra regioner med vårdval har haft en negativ kvalitetsutveckling, medan Kalmar läns hörselvård har fått högsta betyg av hörselskadade själva.”
(2019-12-12)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/arets-sista-styrgruppsmote-via-skype-9-12
Rapport från SKRSs (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) sista styrgruppsmöte för året.
(2019-12-13)

https://lnu.se/eHalsodagarna2020
”Varmt välkomna till Kalmar och eHälsodagarna den 24–25 mars 2020. /…/ Bland ämnena finns AI, big data, algoritmer, terminologi, kopplingen mellan kvalitetsregister och kunskapsstyrning med mera.”
(2019-12-13)

https://www.svd.se/brattom-att-atgarda-de-odesdigra-misstagen
”Öppna NKS akutmottagning för ’rutinpatienter’, tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer och begränsa vårdvalen. Det är några av förslagen från ett stort antal läkare, forskare med flera. /…/ Irene Svenonius, finansregionråd med ansvar för Stockholmsregionens sjukvård, medger i en intervju för SvD (2019-11-15) att planeringen och finansieringen av Nya Karolinska (NKS) blivit ett politiskt misslyckande. Hon menar att ’den politiska nivån, den högsta tjänstemannanivån och ledningen på Karolinska Institutet krokade arm och bestämde att bygga ett sjukhus utan att involvera dem som jobbade där’. Hon nämner inte konsulterna i Boston Consulting Group, som samtidigt fick rejält betalt för att sälja in konceptet ’värdebaserad vård’. /…/ Vi menar att ’värdebaserad vård’ är onödig då vi i Sverige har hundratals välfungerande kvalitetsregister och vi kan själva göra uppföljningar av vårddata i till exempel VAL-databasen i Stockholm. Registren har skapats av och monitoreras av professionen, och lämpar sig mycket väl som underlag för kloka beslut. Fortsatt utveckling av kvalitetsregister och hantering av våra sjukvårdsdata inom professionen är framgångsfaktorer som är vida överlägsna ’värdebaserad vård’.”
(2019-12-13)

https://www.lakemedelsvarlden.se/barncancer-kraver-nationell-lakemedelspott-anser-specialister
”Barncancer kräver mer nationell samverkan om nya, dyra läkemedel, anser landets sex barncancercentrum. /…/ – Vi tycker att det bör skapas en gemensam nationell pott för att finansiera behandling med nya läkemedel av barn med cancer, säger professor Karin Mellgren, verksamhetschef vid barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg /…/ Barnonkologerna vill också ha nationell samverkan kring biverkningsregistrering och annan uppföljning av de nya terapierna. De föreslår att de variabler som behövs för detta läggs till i befintliga kvalitetsregister.”
(2019-12-13)

https://lkg-registret.se/?p=853
”Avhandling om patientrapporterade mått vid LKG /…/ Resultaten i avhandlingen stödjer att patientrapporterade utfallsmått är användbara instrument för förbättrad kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter och deras familjer. De visar även att patienterna uppskattade de enkäter som hade mer detaljerade frågor och tog upp psykosociala aspekter.”
(2019-12-14)

https://lkg-registret.se/?p=856
LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret summerar året som gått.
(2019-12-16)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/12/Apropa-Kvalitetsregister-organregister-etik-och-juridik
”Kvalitetsregister utgör ett utomordentligt forskningsstöd, och då det är viktigt att möjliggöra forskning med hjälp av registren blir åtkomlighet en avgörande fråga. Dagens regelverk förutsätter att patienterna informeras om att de registreras och har rätt att säga nej. Detta innebär stora insatser från vårdgivarna och utgör i vissa fall ett hinder för att inkludera patienter. /…/ Värnandet av den personliga integriteten är viktig, men när det gäller anonymiserade register är den inte relevant. Patienter hamnar ju automatiskt i exempelvis Slutenvårdsregistret och Läkemedelsregistret.”
(2019-12-16)

https://expertsvar.se/pressmeddelanden/enkelt-verktyg-visar-vantad-livslangd-efter-demensdiagnos
”Forskare vid Karolinska Institutet och Nederländerna har tillsammans tagit fram ett mycket enkelt verktyg som gör det möjligt att förstå hur troligt det är att en person med demenssjukdom kommer att avlida inom tre år. /…/ Forskarna har följt patienter, äldre än 65 år, som någon gång mellan åren 2007 och 2015 har blivit diagnostiserade med en demenssjukdom och registrerats i Svenska Demensregistret, ett nationellt kvalitetsregister för demenssjukdom.”
(2019-12-16)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/regionala-skillnader-i-hjartvard_H711638
”Skriftlig fråga 2019/20:638 av Camilla Waltersson Grönvall (M) /…/ Enligt en ny kartläggning av Hjärt-Lungfonden växer nu de geografiska skillnaderna i Sverige gällande risken att dö i hjärtinfarkt. Det är mer än en dubbelt så stor risk att dö i hjärtinfarkt om man bor i Region Norrbotten jämfört med om man bor i Region Stockholm. Därtill ökar skillnaderna mellan de olika regionerna i Sverige. /…/ Moderaterna driver sedan länge förslaget att det ska tas fram en nationell handlingsplan i syfte att stärka hjärt-kärlsjukvården i Sverige. Det handlar bland annat om att stärka forskningen, att långsiktigt säkerställa det nationella kvalitetsregistret gällande hjärt-kärlsjukdomar och att där så krävs ytterligare koncentrera högspecialiserad hjärt-kärlsjukvård. /…/ Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren: Vilka konkreta åtgärder på nationell nivå avser ministern att vidta för att kraftigt minska de regionala skillnaderna inom hjärt-kärlsjukvården?”
(2019-12-17)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/18/4-7-miljarder-till-halso–och-sjukvarden
”Återbesöken blir en del av kömiljarden för 2020. Det är en del av de fyra överenskommelser som staten och SKR gjort inför 2020. Totalt handlar det om 4,7 miljarder kronor som fördelas. /…/ Den fjärde överenskommelsen handlar om knappt 200 miljoner för utveckling av de nationella kvalitetsregistren. Tidigare i somras aviserade Region Kronoberg att de skulle se över om de skulle dra sig ur några register och i så fall vilka. Den utredningen är inte klar, men Marie Morell tar signalerna på stort allvar.”
(2019-12-19)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/julhalsning-fran-rc-syd-3
”Julhälsning från RC Syd”

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share