Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
6 december 2019

Artikeltips 22 november till 6 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.skapareg.se/ny-odontologiskt-sakkunnig
”Från och med 2020-01-01 avlutar professor Jan Wennström sina uppdrag för SKaPa. Professor Tord Berglundh ersätter honom på posten som odontologiskt sakkunnig /…/”
(2019-11-25)

https://dental24.se/aktuellt/svenskt-kvalitetsregister-for-orala-implantat-ett-fiasko
”Ett projekt för att konstruera ett fungerande nationellt register för uppföljning av behandling med orala implantat har pågått sedan 2004–2005, och pågår möjligen fortfarande. Åtskilliga miljoner i statliga medel har tilldelats projektet under åren, men informationen om uppnådda resultat har varit mycket sparsmakad. Vad har skett under dessa 15 år? Vad händer nu?”
(2019-11-26)

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/aktuellt/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelande/-/asset_publisher/3pjbARQe3IP2/content/halso-och-sjukvardens-kvalitet-ska-systematiskt-foljas-upp-centret-for-nationella-kvalitetsregister-skulle-stoda-och-styra-verksamheten
”Institutet för hälsa och välfärd (THL) anser att den nationella uppföljningen och handledningen gällande hälso- och sjukvårdens kvalitet borde stärkas väsentligt. /…/ Vid THL inleddes vintern 2018 projektet Nationella kvalitetsregister för hälso- och sjukvården. Huvudrapporten från projektet publiceras den 20 november i år. I rapporten föreslår THL att man, för att organisera kvalitetsarbetet, grundar ett nationellt centrum för kvalitetsregister vid THL. Centrets uppgift skulle vara att stöda och styra uppföljningen av vårdens kvalitet genom att skapa och uppdatera patientgruppsspecifika kvalitetsregister.”
(2019-11-27)

https://www.dagensmedicin.se/blogg/christina-kennedy/2019/11/26/vilken-sorts-vardkvalitet-ar-vard-att-mata-i-framtiden
”Vid denna tid på året pågår ett intensivt arbete på Dagens Medicins redaktion för att samla in all den data som ligger till grund för vår årliga rankning av de svenska akutsjukhusen. Förra året valde vi till slut ut drygt 170 indikatorer att granska de 61 sjukhusen utifrån. /…/ Det vi är ute efter är ju data kring faktorer som påverkar patienter och som utförs eller spelar roll på alla akutsjukhus. Vi har dammsugit nationella mätningar och kvalitetsregister efter sådana parametrar, som dessutom också behöver finnas nedbrutna på sjukhusnivå för att kunna användas. /…/ I ljuset av dagens utveckling kan man gissa att rankningen av Sveriges bästa sjukhus på sikt riskerar att bli obsolet. /…/ Vilka jämförelser kommer då att bli viktigare i framtiden?”
(2019-11-27)

https://vartgoteborg.se/innovationspris-for-nytt-arbetssatt-i-varden-av-demenssjuka
”På demensboendena i stadsdelsförvaltningen Centrum använder man en ny metod för att utforma vård och omsorg efter hyresgästernas behov. Nu belönas det uppskattade arbetssättet med ett innovationspris från det så kallade BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister.”
(2019-11-27)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/11/Organisatoriska-aspekter-bor-tas-med-i-medicinska-utvarderingar
”Vi vet väldigt lite om hur ledarskap och olika organisationsformer påverkar vårdens resultat. Medicinsk utvärdering bör därför i större utsträckning inkludera organisatoriska aspekter. /…/ Vi har i Sverige fantastiskt bra kvalitets- och hälsodataregister där vi kan följa vårdens resultat och hur det går för patienterna. Uppföljningar av behandlingsmetoders effekter görs regelbundet i kvalitetsregistren. Mitt förslag är att i särskilda studier inkludera organisatoriska faktorer som till exempel klinikens personalrörlighet/-täthet, organisationens struktur, resultat från medarbetarundersökningar eller andra uppgifter som pekar på hur väl organisationen mår i analyserna. Detta görs sällan eller aldrig i dag.”
(2019-11-27)

https://bpsd.se/arligt-mote-2019-2
”TACK till alla er – föreläsare och deltagare – som på olika sätt medverkade till att göra BPSD-registrets årliga möte till en trevlig och givande dag! Den 26 november hölls vårt årliga möte i Katrineholm och vi var drygt 350 personer samlade denna dag.”
(2019-11-28)

https://www.nusjukvarden.se/press/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2019/positiv-utveckling-inom-patientsakerhet
”Västra Götalandsregionen (VGR) granskar löpande patientsäkerhetsarbetet i sjukhusförvaltningarna. I den senaste rapporten visar NU-sjukvården bra resultat, jämfört med VGR och riket, men rapporten lyfter också fram områden där vården kan bli bättre. /…/ Inom vuxenpsykiatrin lyfter rapporten fram ett par kvalitetsindikatorer där NU-sjukvården behöver förbättra resultaten. Det handlar om andel patienter med affektiv sjukdom som återfaller i affektivt skov inom 12 månader, där NU-sjukvården uppvisar sämre resultat än VGR och riket. Det pekas också på brister i registrering i kvalitetsregister inom psykiatrin.”
(2019-11-28)

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/inratta-kvalitetsregister-och-ge-inte-eleverna-datorer-30445
”Lär av sjukvårdens systematiska arbete med kvalitetsregister och överför metoderna till utbildningssektorn – för mesta nytta och förbättring. Det uppmanar forskare från flera högskolor.”
(2019-11-29)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/29/leva-med-hiv-maste-handla-om-mer-an-att-overleva
”Vårdsamarbetet måste stärkas mellan till exempel primärvård och geriatrisk vård, skriver patientorganisationen Posithiva gruppen inför World Aids Day den 1 december. /…/ Hur kan vi förhindra ytterligare sjukdom, samtidigt som vi verkar för förbättrad livskvalitet och välmående för personer som lever med hiv? /…/ Utöka det nationella kvalitetsregistret Infcare med parametern livskvalitet. Hiv-registret Infcare har beslutat att arbeta med ett fjärde 90-mål med fokus på att förbättra livskvaliteten för människor som lever med hiv. En viktig åtgärd!”
(2019-11-29)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sarah-ar-forstfoderska-ar-skrackslagen-infor-vaginal-forlossning
”Många förstföderskor är skräckslagna inför att föda vaginalt. Sarah från Göteborg är en av dem. Hon är mitt i sin graviditet och gör allt hon kan för att få ett kejsarsnitt. Men ovissheten är stor. – Ibland sitter jag bara i bilen och grinar, säger hon. Var tjugonde förstföderska i Västra Götaland känner, precis som Sarah, en stor förlossningsrädsla. Ser man till hela landet så är det en patientgrupp som växer, enligt en rapport från Gravidregistret. Men att få ett kejsarsnitt beviljat för att man är rädd är allt annat än lätt.”
(2019-11-29)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-svenska-skulder-och-armbagsregistret
”December månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är Svenska Skulder- och Armbågsregistret. Intervjuad för artikeln från registret är Björn Salomonsson, registerhållare.”
(2019-12-02)

https://www.norran.se/asikter/debatt/sverige-har-inte-rad-hamna-pa-efterkalken
”Debatt. Sverige skulle kunna ta lärdom av Finland. De har löst problematiken smidigare. I mars 2019 antogs ett förslag om nya regler för användningen av data från social- och hälsovården inom forskning, utveckling och innovation. Tack vare det anses Finland ha fått en internationell konkurrensfördel inom life science. /…/ I Sverige hämmas utvecklingen av användningen av hälsodata av rådande regelverk. /…/ Ett av många exempel är luftvägsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för astma och KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Eftersom alla regioner arbetar på olika sätt med detta sker ingen automatisk överföring av data till relevanta register. Detta gör att vården inte kan överblickas och jämföras – trots ett nationellt kvalitetsregister. Enkla brister i journalsystem, dataöverföring och samordning gör att vården inte kan utvecklas.”
(2019-12-02)

https://genomicmedicine.se/2019/12/03/swelife-forstarker-gms-finansiering-for-att-utveckla-en-nationell-informatikinfrastruktur-for-precisionsmedicin
”GMS får finansiering från Swelife under en tvåårsperiod för att ta fram nationella standarder för datadelning, se över behov av lagförändringar för datadelning och utveckla kraftfulla analys- och visualiseringsverktyg. Allt för att data ska komma patienter till nytta i form av precisionsmedicin. /…/ I projektet som finansieras med 11 miljoner kronor från Swelife och lika mycket från GMS 14 parter kommer nationella standarder att tas fram för hur genomikdata inom svensk sjukvård ska delas och länkas med annan hälsodata, som till exempel journaldata, biobanksdata och kvalitetsregister.”
(2019-12-03)

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/690691/staten_behover_storsatsa_pa_forskning
”Sverige har stora möjligheter att bibehålla styrkan inom akademisk forskning, och växa inom Life Science. För att det ska ske behöver vi en nationell satsning och samarbete. /…/ Internationellt har Sverige fortfarande ett rykte om oss att vi ligger i framkant, men det är dags att vi slutar prata om personnummer och kvalitetsregister, och inser att vi halkar efter. Här behövs snabba och kraftfulla insatser. /…/ bara en hälso- och sjukvård där forskning och innovation är integrerad i den dagliga verksamheten har förutsättningar att ligga i framkant.”
(2019-12-05)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share