Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
17 mars 2022

Artikeltips 5 mars till 17 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

”Vi behöver betona patientsäkerheten”

https://www.lakemedelsvarlden.se/darfor-stoppas-hormonbehandling-vid-konsdysfori
”Vi vet för lite om säkerheten med hormonbehandling vid köndysfori hos unga. Det anger Socialstyrelsen som ett av de tyngsta skälen till ändrade rekommendationer. /…/ I de tidigare rekommendationerna från 2015 var systematisk uppföljning en viktig punkt. – Vi har inte sett den här uppföljningen vare sig i kvalitetsregister eller forskningsstudier och då måste vi skärpa rekommendationerna. Vi behöver bättre betona patientsäkerheten, säger Thomas Lindén.”
(2022-03-07)

Akuta kejsarsnitt ökar bland förstföderskor

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/akuta-kejsarsnitt-okar-bland-forstfoderskor-1
”Samtliga 21 regioner uppger nu att de saknar barnmorskor. Samtidigt visar siffror som SVT tagit fram med hjälp av Graviditetsregistret att de akuta kejsarsnitten ökar, något som kan ha ett samband med förlossningskrisen. /…/ – Det är väldigt komplext och kan bero på flera olika saker, som ett högre BMI och en högre ålder hos kvinnor som föder barn. Vi sätter också igång fler förlossningar nu, säger Michaela Granfors, förlossningsläkare och registerhållare för Graviditetsregistret.”
(2022-03-07)

Debatt: Dags att agera för att upptäcka cancer i tid

https://www.dt.se/2022-03-07/dags-att-agera-for-att-upptacka-cancer-i-tid
”Varje år insjuknar cirka 62 550 människor i Sverige i cancer. Beräkningar visar att 1 av 3 av alla vuxna kommer få en cancerdiagnos någon gång i livet. Ju tidigare en cancerform upptäcks desto bättre, det ökar chansen för bot och för behandlingar med färre biverkningar. Det är främst en vinst för den enskilde och dennes anhöriga men också rent samhällsekonomiskt. Tidig upptäckt av cancer är därför ett av de viktigaste områdena att stärka för en bättre cancervård där allt fler överlever. Men framstegen inom tidig upptäckt går långsamt. En översyn av data från kvalitetsregistren för åtta av cancerformerna med högst dödlighet i Sverige tyder på att utvecklingen, med några få undantag, ser ut att ha stått oroväckande stilla de senaste fem–tio åren. /…/ Med effektivare metoder för screening och satsningar på tidigare upptäckt inom primärvården kan fler liv räddas.”
(2022-03-07)

Krönika av Fia Ewald: SKR:s makt över det offentliga måste vädras i valrörelsen

https://www.altinget.se/artikel/skrs-makt-over-det-offentliga-maaste-vadras-i-valrorelsen
”Det är svårt för ett parti att hävda att man tar dagens demokratiska utmaningar på allvar om man samtidigt låter en allt mäktigare, sluten och oreglerad organisation som SKR (Statens Kommuner och Regioner) växa upp på sin bakgård. /…/ En angränsande fråga är att inte heller arkivlagen gäller för SKR. /…/ Syftet med lagen är att säkerställa rätten att ta del av allmänna handlingar, att se till att information finns tillgänglig för rättskipning och förvaltning samt inte minst för att tillgodose forskningens behov. SKR har trots detta alltmer fått rollen att presentera underlag för centrala beslut exempelvis rörande kösituationen i vården. Man handhar också ett antal kvalitetsregister och annan statistik. Om SKR hade varit en myndighet hade det dels varit möjligt att få se hur underlagen tagits fram, dels krav funnits på att denna i många fall mycket värdefulla information skulle bevaras för forskningsändamål. Nu kan man med rätt eller orätt anta att det särintresse som intresseorganisationen har till uppgift att bevaka påverkar insamlingen, vinklingen och bevarandet informationen helt utom räckhåll för medborgaren. Det är i dag ens inte möjligt att få reda på vilken information SKR genom åren samlat in, än mindre hur den hanteras i ett långsiktigt perspektiv.”
(2022-03-11)

Debatt: Dags att ta kvinnosjukdomar på allvar – för en jämställd vård

https://www.gd.se/2022-03-13/dags-att-ta-kvinnosjukdomar-pa-allvar–for-en-jamstalld-vard
”Vård och forskning rörande sjukdomar som drabbar kvinnor har genom åren nedprioriterats. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män och får också mindre påkostad vård än män. /…/ Vi prioriterar vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa och vi vill bland annat: /…/ använda kvalitetsregistren med syfte att identifiera och minska skillnad i vård beroende på kön /…/”
(2022-03-13)

Ny kunskap om ovanliga benbrott kopplade till läkemedel mot benskörhet

https://liu.se/nyhet/ny-kunskap-om-ovanliga-benbrott
”Läkemedelsbehandling av benskörhet kan ibland leda till en ovanlig typ av benbrott på lårbenet. Varför dessa frakturer uppstår och hur de kan följas i ett kvalitetsregister är i fokus i två nyligen publicerade studier som LiU (Linköpings Universitet)-forskare medverkat till.”
(2022-03-14)

HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) växer!

https://hakir.se/hakir-vaxer
”Under mars och april välkomnar vi tre nya enheter till HAKIR: Stockholm HandCenter, Liljeholmens Ortopedi och Farsta ortopedi och kirurgi. Dessa tre enheter drivs av privata aktörer men har alla någon form av avtal/vårdval för handkirurgi. Engagemanget på de nya enheterna är stort och uppstarterna på Stockholm HandCenter och Liljeholmens Ortopedi har gått mycket bra, 7/4 är det dags för Farsta ortopedi och kirurgi.”
(2022-03-16)

Vi söker ny chef! (QRC Stockholm)

https://qrcstockholm.se/news/vi-soker-ny-chef
”Vill du vara med och påverka den nuvarande och framtida hälso- och sjukvården i Region Stockholm? Nu söker vi en enhetschef som kan bygga en ny enhet på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för systemanalys, prognoser och kvalitetsregistrens infrastruktur, där QRC ingår.”
(2022-03-16)

Utveckla stöd och insatser till äldre

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/utvecklastodochinsatsertillaldre.61045.html
”Välkommen till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. /…/ Program /…/ Hur kan data från kvalitetsregister användas för verksamhetsutveckling? Valbara seminarier med exempel från de fem nationella kvalitetsregister som kommunerna har tillgång till.”
(Okänt exakt datum)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share