Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 mars 2022

Artikeltips 18 februari till 4 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Kvalitetsregistret GallRiks bidrar till minskad antibiotikaanvändning och kortare vårdtider

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/kvalitetsregistretgallriksbidrartillminskadantibiotikaanvandningochkortarevardtider.61317.html
”Forskning på GallRiks data har bidragit till minskad användning av antibiotika vid gallstensoperationer och till förändrad behandling vid gallsten, vilket har förkortat vårdtiden. Registrets data har också använts som underlag i arbetet med nationellt vårdprogram för gallstenssjukdom.”
(2022-02-18)

Överklagandenämnden granskar Registerforskning 2022

https://www.registerforskning.se/sv/overklagandenamnden-granskar-registerforskning-2022
”Överklagandenämnden för etikprövning har beslutat om tillsynspolicy och tillsynsplan för 2022. Registerforskning är ett av områdena för nämndens egeninitierade tillsyn nästa år.”
(2022-02-18)

”Primärvården borde kunna upptäcka fler fall av tidig cancer”

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/primarvarden-borde-kunna-upptacka-fler-fall-av-tidig-cancer
”Vi kan minska antalet dödsfall i cancer. Men då krävs effektivare metoder för screening och större satsningar för att upptäcka cancerfall redan i primärvården, skriver Cancerfonden och Nätverket mot cancer. /…/ Ju tidigare en cancerform upptäcks desto bättre, det ökar chansen för bot och för behandlingar med färre biverkningar. Det är främst en vinst för den enskilde och dennes anhöriga – men också en samhällsekonomisk vinst. Tidig upptäckt av cancer är därför ett av de viktigaste områdena att stärka för en bättre cancervård där allt fler överlever. Men framstegen inom tidig upptäckt går långsamt. Vi har gjort en översyn av data från kvalitetsregistren för åtta av cancerformerna med högst dödlighet i Sverige: allt tyder på att utvecklingen, med några få undantag, ser ut att ha stått oroväckande stilla de senaste 5–10 åren.”
(2022-02-21)

Så kan myelomregistret förbättra kvaliteten på din cancervård

https://www.netdoktor.se/cancer/myelom/artiklar/sa-kan-myelomregistret-forbattra-kvaliteten-pa-din-cancervard-kunskapsbrev-myelom-21
”Myelomregistret är ett nationellt kvalitetsregister där information om landets myelompatienter samlas. /…/ Den här typen av data skapar dessutom förutsättningar för att utvärdera de nationella riktlinjerna. /…/ Hareth Nahi, specialist på benmärgscancer vid Karolinska Universitetssjukhuset, förklarar att man med hjälp av kvalitetsregister bland annat kan se eventuella skillnader i hanteringen och mottagandet av cancerpatienter över landet. – Vi kan också se skillnader i landet när det gäller sjukdomsfrihet, överlevnad och förbättring eller försämring över tid, säger han. Hittills har få studier publicerats utifrån registret, men Hareth Nahi hoppas på att snart se fler. – Sedan myelomregistret infördes har det bidragit med både förbättring i överlevnad över tid och minskade regionala skillnader, säger han.”
(2022-02-21)

Olämpliga läkemedel till äldre fortsätter att minska

https://www.lakemedelsvarlden.se/olampliga-lakemedel-till-aldre-fortsatter-att-minska
”En ny rapport från Socialstyrelsen visar att olämpliga läkemedel till äldre minskar på nationell nivå. /…/ Rapporten bygger på nationella enkätundersökningar, registerdata, officiell statistik och nationella kvalitetsregister.”
(2022-02-21)

Kohortstudie om traumapatienter i Sverige under covid-19 pandemin

https://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/kohortstudie-om-traumapatienter-i-sverige-under-covid-19-pandemin
”I en nyss publicerad kohortstudie granskas samtliga traumapatienter som registrerades i SweTrau (Svenska Traumaregistret) under perioden 1 mars–30 juni 2020. /…/ I jämförelse med motsvarande tidsperiod 2019 så var det totala antalet traumapatienter 24,2 % lägre medan skadorna i genomsnitt var allvarligare.”
(2022-02-22)

Öppna kvalitetsregisterdata framgångsrecept i diabetesvården

https://registercentrum.se/nyheter/oeppna-kvalitetsregisterdata-framgangsrecept-i-diabetesvarden
”När resultat för diabetesvård i Tyskland, Österrike, USA och Sverige jämfördes klarade sig Sverige bäst. Ragnar Hanås, en av forskarna bakom studien, menar att en sannolik förklaring är att Sverige har öppna kvalitetsregisterdata. Vårdenheter jämför sig med varandra och utbyter erfarenheter.”
(2022-02-22)

Tre snabba frågor – om cancerstrategin

https://www.pfizer.se/tre-snabba-fragor-om-cancerstrategin
”I samband med världscancerdagen den 4 februari passade Pfizer på att ställa tre snabba frågor till några personer som jobbar med cancerfrågor. Vilka är cancerstrategins framgångar hittills och vilka möjligheter finns det för framtiden? /…/Vilken är den största framgången med cancerstrategin? – Vi har lyckats etablera en kunskapsstyrning genom nationella vårdprogram, kvalitetsregister samt vårdprocessledare (länk mellan RCC [Regionalt cancercentrum] och sjukvården). /…/ Vilka är de största möjligheterna inom cancerområdet de närmaste 5–10 åren? – Att vi sakta men säkert får en mer jämlik vård genom att jobba med kvalitetsregistret samt att återkoppla resultatet till verksamheten. (svarande är Johan Ahlgren, RCC Uppsala Örebro, reds anm.)”
(2022-02-22)

Barncancerregistret finns nu på INCA

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/februari/barncancerregistret-finns-nu-pa-inca
”Barncancerregistret består av flera olika moduler som sedan 80-talet byggts upp och driftats på en plattform på Karolinska Institutet. Nu har flera av modulerna utvecklats och samlats ihop på INCA som är en nationell IT-plattform för hantering av kvalitetsregister kring cancerpatienter.”
(2022-02-23)

Så ska våra brukares hälsa och livskvalitet säkras

https://www.kramfors.se/stod–omsorg/nyheter/nyheter—stod–omsorg/2022-02-23-sa-ska-vara-brukares-halsa-och-livskvalitet-sakras.html
”Ökad hälsa och livskvalitet samt minskat tryck på vård och omsorg. Det är mål vi strävar efter att uppnå genom att använda kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Sedan en tid tillbaka är Maria Göransson anställd för att samordna och utveckla arbetet. /…/ – Registren används redan med framgång inom delar av äldreomsorgen, nu ska vi även införliva hemtjänst, hemsjukvård och funktionsstöd i arbetet. /…/ Med hjälp av de två registren har vi möjlighet att hålla koll på stor del av en människas hälsotillstånd. /…/ – Kramfors kommun tar uppdraget att säkerställa god hälsa och livskvalitet på största allvar, säger välfärdsförvaltningens chef Mikael Gidlöf. – Marias uppdrag att utveckla arbetet med kvalitetsregistren tillsammans med verksamheten är en del i vår strävan mot en God och nära vård.”
(2022-02-23)

Socialstyrelsen vill strama åt hormonbehandling av unga

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/barnsjukvard/socialstyrelsen-vill-strama-at-hormonbehandling-av-unga
”Transvården för unga har utsatts för kritik de senaste åren. Nu konstaterar Socialstyrelsen att riskerna med hormonbehandling för minderåriga överväger nyttan för gruppen som helhet. – Rekommendationen är att vara mer restriktiv, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen. /…/ När kunskapsstödet för vård av barn och ungdomar med könsdysfori togs fram 2015 betonade Socialstyrelsen att vården skulle följas upp genom kvalitetsregister eller forskningsstudier. I dag konstaterar man att så inte blivit fallet. /…/ – Det är mycket besvärande att vi inte har den kunskapen. Men vi skyller inte på regionerna, utan vi konstaterar att det enbart är vårdgivarna som kan initiera forskningsstudier och kvalitetsregister. Både vårdgivarna och vi har sett det som angeläget att det kommer till forskning, men det har inte skett /…/.
(2022-02-24)

Seminarium: The benefits and challenges of population-based registers for assessing quality of care and epidemiology of diabetes: a Scottish perspective

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-the-benefits-and-challenges-of-population-based-registers-for-assessing-quality-of-care-and-epidemiology-of-diabetes-a-scottish-perspective
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 10 mars 15:30–16:30. Föreläsare är Sarah Wild, professor i epidemiologi, universitetet i Edinburgh, Skottland.”
(2022-03-01)

Debatt: Dags att ta kvinnors sjukdomar på allvar – för en jämställd vård

https://www.vk.se/2022-03-03/debatt-dags-att-ta-kvinnors-sjukdomar-pa-allvar-for-en-jamstalld-vard
”En jämställd vård kräver att kvinnor smärta tas på allvar och att det satsas på forskning kring kvinnors sjukdomar. Men det krävs också ett kunskapslyft inom primärvården. Det är dit kvinnor först vänder sig när de söker hjälp. Det skriver Nicklas Sandström och Åsa Ågren Wikström. /…/ Moderaterna prioriterar vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa och vi vill bland annat förbättra möjligheterna till tidigare ställda diagnoser gällande sjukdomar som drabbar kvinnor. Prioritera forskningen gällande sjukdomar som drabbar kvinnor högre än i dag. Det går även att använda kvalitetsregistren med syfte att identifiera och minska skillnad i vård beroende på kön.”
(2022-03-02)

Dramatisk minskning i fysisk träning efter hjärtinfarkt

https://www.gu.se/nyheter/dramatisk-minskning-i-fysisk-traning-efter-hjartinfarkt
”Deltagandet i fysiska träningsprogram efter hjärtinfarkt rasade kraftigt under 2021, från 18 till 5 procent av patienterna. Det framkommer av det svenska kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport som publiceras idag. Hjärt-Lungfonden och Swedeheart lyfter nu betydelsen av att erbjuda fysioterapeutledd hjärtrehabilitering för de som drabbats av hjärtinfarkt.”
(2022-03-02)

Negativa trenden bruten – färre småbarn har karies i mjölktänderna

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/negativa-trenden-bruten-farre-smabarn-har-karies-i-mjolktanderna
”Andelen 3–7-åringar som har karies i mjölktänderna har minskat i Sverige de senaste åren och även under 2021. Därmed anses den tidigare negativa trenden bruten. – Det är ju i de åldersgrupperna som man särskilt satsat på förebyggande åtgärder, säger Lars Gahnberg, professor och registerhållare på SkaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit).”
(2022-03-02)

Utmärkt registreringsarbete! (Svenska Traumaregistret)

https://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/utmarkt-registreringsarbete
”I slutet av februari hade vi fått in drygt 10 000 registrerade patienter (avseende 2021) i SweTrau (Svenska Traumaregistret), vilket är den allra bästa årssiffran hittills. Parallellt med detta har våra duktiga registrerare under 2021 även kompletterat tidigare brister avseende 2020 med drygt 2 100 registreringar.”
(2022-03-03)

Sex sjukhus delar andraplatsen på årets rankning av infarktvård

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/hjarta-karl/sex-sjukhus-delar-andraplatsen-pa-arets-rankning-av-infarktvard
”Nio poäng av elva möjliga räckte för att Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm skulle få bäst kvalitetsindex för vården av hjärtinfarkt av totalt 71 akutsjukhus i landet. Det framgår av den nya årsrapporten från kvalitetsregistret Swedeheart som publicerades den 1 mars. Kvalitetsindexet består av totalt elva indikatorer och speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, från det akuta omhändertagandet till eftervård och rehabilitering.”
(2022-03-04)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share