Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
15 augusti 2019

Artikeltips 5 juli till 15 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Efter ett litet sommaruppehåll är vi nu åter. Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/juli/stod-till-klinikernas-lakemedelsrapportering
”I årets canceröverenskommelse mellan regeringen och SKL ingår att 3 miljoner kronor ska fördelas till de regioner som rapporterar in användning av cancerläkemedel. Medlen kommer att fördelas till de kliniker/enheter som rapporterat in på ett fullvärdigt sätt.”
(2019-07-09)

https://www.registerforskning.se/nordiska-dataskyddsmyndigheter-fordjupar-sitt-samarbete
”Vid det årliga nordiska dataskyddsmötet, som i år arrangerades av svenska Datainspektionen, undertecknades en deklaration om att fokusera på strategier för tillsyn och att ge stöd och vägledning till dataskyddsombud.”
(2019-07-11)

https://konsdysforiregistret.se/juli-2019
”Det är också fantastiskt hur arbetet med Könsdysforiregistret har gått framåt under det senaste året. /…/ Vi har idag nära 900 patienter som deltar. Vi är så tacksamma för detta! Det är också glädjande att se hur alla i vården tar av sin dyrbara tid för att mata in uppgifterna i registret. /…/ Vi ser fram emot att så småningom kunna presentera lite data på hemsidan om vad vi kan se på en övergripande nivå. I början av september kommer den första årsrapporten att vara klar.”
(2019-07-12)

https://lkg-registret.se/?p=655
”Tre resultatmått baserade på data i LKG-registret, som är särskilt viktiga för att indikera god kvalitet inom LKG-vården, har nyligen publicerats i Vården i siffror.”
(2019-07-13)

http://www.vxonews.se/nyheter/forslag-mer-vard-mindre-administration-for-vardpersonal
”Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, vill se över administrationskraven i vården. Personalen får mer tid till patienterna, menar han. – Vårdpersonal gör alltid mest nytta hos sina patienter, inte i administrationen. Socialstyrelsen har under många år lovat att digitalisera och automatisera inhämtande av uppgifter till diverse kvalitetsregister och annat. Men ännu har väldigt lite hänt. Det är kanske dags för oss att sätta ner foten och sluta att inrapportera uppgifter tills de faktiskt automatiserar detta, säger Mikael Johansson.”
(2019-07-13)

https://nyheter.ki.se/genetisk-studie-visar-att-anorexi-ar-mer-an-en-psykiatrisk-sjukdom
”I en ny stor studie, publicerad i Nature Genetics, har forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med en rad andra internationella forskare hittat åtta genvarianter som kan kopplas till anorexi. Resultatet visar att denna allvarliga sjukdom inte bara är psykiatrisk utan även verkar hänga ihop med förändrad ämnesomsättning. /…/ En internationell grupp med fler än 100 forskare har nu i en ny studie gjort helgenomundersökning av nästan 17 000 personer med anorexia nervosa och drygt 55 000 kontrollpersoner från totalt 17 länder i tre världsdelar. Av dessa rekryterades hela 4 100 personer med anorexi och 4 000 kontroller från Sverige. Detta var möjligt genom samarbete med det svenska kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling: Riksät.”
(2019-07-15)

https://www.registerforskning.se/ny-anvandarmanual-for-metadataverktyget-rut
”Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i svenska register och biobanksprovsamlingar på variabelnivå. För att underlätta användningen av metadataverktyget har Vetenskapsrådet nu tagit fram en ny version av användarmanualen.”
(2019-07-16)

 1. https://www.dn.se/debatt/samarbetet-mellan-vard-och-forskning-maste-bli-battre
  ”Årligen investeras miljarder i medicinsk forskning. Trots det når en stor del av resultaten inte patienterna – som riskerar att behandlas med för­åldrade metoder. Forskningen måste bli ett mer naturligt inslag i hälso- och sjukvårdens dagliga verksamhet, skriver företrädare för flera forsknings­finansiärer och föreslår ett nytt kunskapsuppdrag till vården. /…/ Sverige har unika förutsättningar att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården med hjälp av kunskap. /…/ Genom våra nationella register och väl sammanhållna sjukvårdssystem har vi fantastiska möjligheter att följa upp och analysera resultat. Samtidigt är vårdens anställda sedan årtionden intrimmade i en starkt hierarkisk, och på många sätt politiskt styrd, organisation där utrymmet för egna initiativ är kraftigt begränsat. För att förändring ska vara möjlig krävs därför tydligare politiskt ledarskap.”
  (2019-07-17)
 2. https://www.dn.se/debatt/repliker/en-forskarskola-borde-etableras
  I en debattartikel i Dagens Nyheter den 17 juli lyfter debattörerna upp att när vården inte har möjlighet att snabbt tillgodogöra sig nya forskningsrön, så kan konsekvenserna bli förödande eftersom patienter behandlas med föråldrade metoder. Detta är allvarligt. Det handlar ju i grunden om människors möjligheter till ett gott liv. /…/ En forskarskola i implementeringsforskning – som ett samarbetsprojekt mellan olika lärosäten – borde etableras så snart som möjligt som en långsiktig satsning. Tillsammans med Göteborgs universitet har Karolinska Institutet tagit ett initiativ i denna riktning. /…/ Framgångsrik implementering handlar om både teori och praktik. /…/ God tillgång till kvalitetsregister och hälsodata är en förutsättning.”
  (2019-07-23)

https://www.gd.se/artikel/debatt-halsodata-avgorande-for-battre-vard-och-farre-vardskador-i-gavleborg
”95 procent av invånarna i Norra Mellansverige säger ja till att anonymt dela med sig av sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte den stora potentialen med insamlade data. Ökade möjligheter att samla in, använda och dela hälsodata skulle minska antalet vårdskador i Gävleborg, samtidigt som vårdkvaliteten skulle öka och vården bli mer jämlik, skriver Anna Nilsson Vindefjärd med flera. /…/ Regionerna bör också säkerställa att journalsystem, kvalitetsregister och andra datakällor är förenliga med den nationella standard som är på väg att etableras. En uppdatering av det regulatoriska ramverket behöver ske på nationellt plan för att snarast implementeras regionalt.”
(2019-07-17)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/07/IVO-varnar-for-operationsmetod
”Efter ett fall i Region Jönköping, där en patient drabbats av en aortaskada under en operation, vill Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksamma vårdgivare på riskerna regionen sett vid användande av en så kallad Veress-nål och laparaskopisk kirurgi. /…/ Artikelförfattarna skriver även att en underrapportering av svåra kärlskador vid laparoskopi misstänkts internationellt och att detta troligen även gäller för Sverige eftersom kvalitetsregistren är sjukdoms- eller organorienterade.”
(2019-07-19)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/22/nationella-riktlinjer-behovs-satt-igang
”Alla parter är överens om vad som behöver ske för att vården av patienter med atopiskt eksem ska förbättras, skriver företrädare för Atopikerna och Astma- och allergiförbundet. /…/ Under ett seminarium /…/ diskuterade professor Maria Bradley, hudläkare och en av de ledande forskarna, några av de utmaningar som finns inom vården av atopiskt eksem i Sverige och lyfte bland annat: /…/ Avsaknad av ett nationellt kvalitetsregister med hög täckning.”
(2019-07-22)

https://www.svd.se/kirurgi-ar-effektiv-i-kamp-mot-fetma
”Sjukvårdens främsta och mest kostnadseffektiva behandling när det gäller fetma är kirurgi. Vi måste arbeta för att förhindra att fler utvecklar fetma. Men för dem som redan lider av fetmasjukdom behövs effektiv vård – och den finns, skriver företrädare för Svensk Förening för ObesitasKirurgi. /…/ I Sverige dokumenteras kvalitén på fetmakirurgin med dess följdeffekter i ett mycket välskött kvalitetsregister – SOReg – vilket ger god kontroll över resultaten.”
(2019-07-30)

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/kolesterol
”Statiner kan minska risken att dö och drabbas av stroke vid demens. Det visar ny forskning som bygger på data från Svenska Demensregistret.”
(2019-07-31)

 1. https://www.vardfokus.se/tidningen/2019/nr-8-2019-8/datorn-far–mer-tid–an-patienterna
  ”Distriktssköterskan Nina Thool tycker att hon har ett fantastiskt jobb – men arbetsglädjen grumlas av administration och krångel. ’Massor av tid går åt till att bevisa och rapportera vad vi gör.’ Hur blev det så här? /…/ – Det kanske inte är möjligt att dra ner på det arbete som är mer direkt förknippat med patienterna, som dokumentation, remisshantering och inmatning av data till kvalitetsregister. Men tidsstudierna visar att det finns mycket administration som personalen ägnar onödigt mycket tid åt – tid som skulle kunna användas till patienterna, säger Eva Anskär.”
  (2019-08-06)
 2. https://www.vardfokus.se/tidningen/2019/nr-8-2019-8/vi-maste-stalla—krav-pa-tekniken
  ”– Det är dags för sjuksköterskor att kavla upp ärmarna och ge sig in i de digitala världarna. Det tycker Helena Nilsson, sjuksköterska och expert på hälsoinformatik. – Vi måste bli mycket bättre på att beskriva vad det är vi vill dokumentera och hur vi vill använda det och sedan ställa krav på att tekniken ska fungera. Men det är hårt arbete, det är ingenting som kommer gratis. /…/ Hon förstår ilskan hos de sjuksköterskor som tycker att de har orimligt många system att logga in och ut i hela tiden, men säger att det inte behöver vara så. Till exempel kan uppgifter som ska rapporteras till olika kvalitetsregister finnas med i det som dokumenteras i journalen så att de sedan enkelt kan plockas ut och rapporteras automatiskt.”
  (2019-08-08)
 3. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/augusti/darfor-vaxer-vardbyrakratin
  ”IT-system som inte kommunicerar med varandra. Mindre administrativ stödpersonal. Införandet av vårdval. Det är några av orsakerna till att dokumentationsbördan har ökat. Finns det något ljus i tunneln? /…/ Riksrevisionen har till exempel kritiserat de många kvalitetsregistren som de anser är alltför arbetskrävande och kostsamma och det är tveksamt om de bidrar till att höja kvaliteten i vården. Myndigheten Vårdanalys skriver i en rapport från 2017: ’Vi har en flora av nationella och regionala kvalitetsregister, hälsodataregister och forskningsdatabaser som bildar ett lapptäcke och samlar in otroligt mycket data – men inte tillgängliggör informationen för användarna på ett ändamålsenligt sätt’.”
  (2019-08-08)

https://registercentrum.se/nyheter/hoeftprotesregistret-viktigt-redskap-i-kvalitetsarbete
”Allt färre patienter behöver opereras om efter att ha genomgått höftprotesoperation på Ortho Center Stockholm. Samtidigt har vården effektiviserats. Kvalitetsarbetet är högt prioriterat och Höftprotesregistret ett mycket värdefullt redskap. Kliniken redovisar resultat från registret på sin hemsida.”
(2019-08-09)

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-nya-it-medarbetare-1
”Registercentrum Västra Götalands IT-enhet utvecklas i rask takt och vi söker nu en IT-konfiguratör och en systemförvaltare. Båda jobben handlar om att ge stöd till nationella kvalitetsregister som är viktiga för att kvalitetssäkra sjukvården.”
(2019-08-09)

http://cpup.se/blir-faroarna-nasta-land-att-infora-cpup
”Blir Färöarna nästa land att införa CPUP? /…/ På Landssjukhuset i Torshavn har personal börjat titta närmare på hur de genom uppföljningsprogrammet CPUP kan förbättra situationen för barn med cerebral pares i Färöarna.”
(2019-08-11)

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/battre-vard-for-kommande-generationer
”I det medicinska födelseregistret samlas data om graviditeter, förlossningar och om det nyfödda barnet. Uppgifterna används för att ge underlag till beslut och behandling.”
(2019-08-13)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share