Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 juli 2019

Artikeltips 19 juni till 4 juli

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://mmcup.se/?p=1601
”Läs gärna Jessica Stockmans (MSc, leg fysioterapeut) masteruppsats ’Förekomst av hudirritation av trycksårskaraktär och trycksår hos personer med ryggmärgsbråck’. Resultatet bygger på uppgifter insamlade genom MMCUP.”
(2019-06-19)

http://www.skapareg.se/arsrapport-2018
”SKaPas årsrapport för året 2018 finns nu publicerad under ’Resultat’. Under ’Patient – Några intressanta resultat’ visas ett litet urval i en version anpassad till allmänheten.”
(2019-06-19)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/juni/fortsatt-satsning-pa-cancervarden-och-rcc-i-overenskommelsen-for-2019
”Fortsatt satsning på cancervården och RCC i överenskommelsen för 2019. Sveriges Kommuner och Landsting och staten har träffat en överenskommelse för 2019 om att fortsätta korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar totalt 446 miljoner kronor, varav 367 miljoner ska användas för att upprätthålla och intensifiera arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF).”
(2019-06-19)

https://registercentrum.se/nyheter/minskad-risk-foer-stelhet-hos-barn-med-hoeftsjukdom
”Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOQ, visar i sin nya årsrapport att vården har förbättrats för barn med höftsjukdomen Perthes. 2018 fick 78 % behandling för att bibehålla rörligheten i höften vid nyupptäckt Perthes. 2015 var det 27 %. – Jag tror att SPOQ har bidragit till denna förbättring. Registret ökar medvetenheten om vilka problem man ska vara uppmärksam på tidigt i sjukdomsförloppet, säger registerhållare Aina Danielsson.”
(2019-06-20)

https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/detaljsida/33767/forvaltningsledare-projektledare-till-ucr
”Förvaltningsledare/projektledare till UCR /…/ Vi söker en projektledare med kundansvar och produktägarerfarenhet till Kvalitetsregistersektionen!”
(2019-06-20)

https://www.nusjukvarden.se/press/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2019/kompetenslyft-for-medicinska-sekreterare
”Under våren har NU-sjukvården genomfört ett stort utbildningsprogram för medicinska sekreterare om diagnosklassificering. Informationen om patienternas diagnos är viktigt för att kunna följa upp vårdkvaliteten i kvalitetsregister, men är också en förutsättning för att NU-sjukvården ska få rätt ersättning för den vård som utförs.”
(2019-06-20)

https://framtidensforskning.se/presentation/det-finns-inga-generella-patienter
”– Antalet strokefall minskar men det finns utrymme för förbättring. Vi kan behandla fler och vi kan behandla mer rätt, säger Agneta Siegbahn som leder ett forskningsprojekt med fokus på mer individanpassad behandling och säkrare riskbedömning vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer. /…/ ABC risk score-projektet bygger på biomarköranalyser i stora internationella material av patienter med etablerad hjärt-kärlsjukdom. I projektets experimentella del har avancerad molekylärbiologisk teknik bidragit till att identifiera nya biomarkörer vid hjärt- och kärlsjukdom. Just nu utvärderas nyttan av biomarkörbaserad skräddarsydd behandling genom en stor klinisk studie. Studien utförs av Uppsala Clinical Research Center (UCR) i samarbete med AURICULA förmaksflimmerregister.”
(2019-06-25)

https://www.gp.se/debatt/ovetenskapliga-metoder-styr-sjukv%C3%A5rden-1.15780197
”Styrningen av sjukvården drivs till stor del av tro, förhoppningar, policy och kommersiella intressen. Vi föreslår i stället mer lämpliga åtgärder, skriver bland andra Gunnar Akner, läkare. /…/ 1. Kunskapsstyrning och standardiserad vård: Det snabbt växande projektet ’Nationell kunskapsstyrning’ leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som vill att allt fler sjukdomar ska styras genom nationella riktlinjer och standardiserade vårdförlopp. Det senare har koppling till International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM, www.ichom.org) som arbetar för att de flesta sjukdomar ska handläggas genom a) styrmodellen värdebaserad vård, b) standardiserade vårdförlopp (’standard sets’) och c) stora internationella kvalitetsregister. En rad svenskar är aktiva inom ledningen för ICHOM. Nätverket föreslår: Kunskapsstyrning bör utgå från universitet och högskolor /…/ Det är olämpligt att kunskapsstyrning leds av en politisk organisation.”
(2019-06-25)

http://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/langtidsuppfoljning-av-traumapatienter
”I en nyligen publicerad artikel av Gunilla Wihlke et al redovisas uppföljning av 147 traumapatienter upp till 12 månader efter skadan. Det påvisades att dessa traumapatienter hade långvarigt nedsatt fysisk och psykisk förmåga samt uppvisade tecken på minskad livskvalitet. Långtidsuppföljning kan användas för att initiera riktade insatser i syfte att förbättra den totala återhämtningen efter allvarlig skada. Resultat från uppföljningsstudier hjälper till att identifiera förbättringsområden i alla faser av traumavården och utgör därmed ett stöd i den fortsatta rehabiliteringen av traumapatienter efter utskrivning från sjukhus.”
(2019-06-26)

https://tandlakarforbundet.se/karies-och-fyllningar-minskar-utom-for-de-aldsta
”Nyligen publicerade Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) sin årsrapport. Statistik visar på en minskning av karies och fyllningar hos vuxna förutom de allra äldsta, 80 och 95 år.”
(2019-06-27)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/en-modern-vard-kraver-en-modernare-lagstiftning-28416
”Ny teknik möjliggör digitala lösningar inom vården som underlättar skapandet av en bättre och mer samordnad vård, men det väcker också juridiska frågeställningar som behöver lösas. Vi behöver en lagstiftning som hjälper oss att utveckla vården, skriver regionstyrelseordförandena i Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm. /…/ I dag måste patienter, i allt för många steg, ta ställning till vilka uppgifter om dem som hälso- och sjukvårdspersonalen behöver för att kunna tillhandahålla en god och säker vård. Vår uppfattning är att en ’opt out-modell’, likt den som i dag finns för behandling av personuppgifter till nationella och regionala kvalitetsregister, är en tillräcklig åtgärd för att värna patientens integritet.”
(2019-06-27)

https://qrcstockholm.se/news/vi-soker-ny-chef-till-qrc-stockholm
”Vill du leda QRC:s arbete med att skapa bättre hälsa för patienter? Nu söker vi dig som vill bli vår nya chef.”
(2019-06-28)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/juni/uppfoljningen-av-lakemedelsanvandningen-behover-starkas
”RCCs andra nationella sammanställning av användningen av nya cancerläkemedel är klar. Rapporten visar att alla sjukvårdsregioner rapporterar in uppgifter och att över 3 000 läkemedelsbehandlingar har registrerats under 2018. /…/ – Vi har fått igång registreringen i hela landet, vilket är glädjande. Men vi står inför stora utmaningar på läkemedelsområdet med allt fler nya och kostsamma behandlingar på gång, och ska vi klara att möta den utvecklingen med relevant uppföljning måste både vårt och regionernas arbete med läkemedelsuppföljningen stärkas, säger Hans Hägglund, ordförande i RCC i samverkan.”
(2019-06-29)

  1. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2019/07/Okad-inflyttning-av-barn-med-cerebral-pares
    ”Antalet inflyttade utrikes födda barn med CP i Sverige har sedan början av 2000-talet ökat från under 10 till 70–90 per år. Barn med CP födda utrikes har som grupp större funktionsnedsättning. Baserat på information i CPUP har vi trots oförändrade resurser lyckats ta omhand en relativt stor nyinflyttad grupp barn med CP, och vi har lyckats ge dem likvärdig behandling jämfört med barn födda i Sverige.”
    (2019-07-01)
  2. http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/07/God-och-jamlik-vard-for-nyanlanda-barn-med-CP
    Medicinsk kommentar av Kristina Tedroff, docent och barnneurolog vid Karolinska institutet, till ovanstående artikel.
    (2019-07-01)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-vi-korta-vardkoerna-28370
”Den enskilt viktigaste åtgärden för att korta vårdköerna är att ta kontroll över patientflödena med ett nationellt register och ett gemensamt journalsystem, skriver Ermine Khachatryan, S-politiker i Uppsala.”
(2019-07-03)

https://www.registerforskning.se/oppet-hus-2019-pa-registerservice
”Registerservice på Socialstyrelsen bjuder in till öppet hus den 26 september 2019, kl. 09–12, i Socialstyrelsens lokaler på Rålambsvägen 3, Stockholm. Evenemanget vänder sig till dig som beställer data från Socialstyrelsen.”
(2019-07-03)

https://www.registerforskning.se/forbattrade-forutsattningar-for-r-rct
”Inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet, har en utvecklingssatsning om registerbaserade randomiserade kliniska studier genomförts.”
(2019-07-04)

http://ssas.se/kval/news.php?ID=296
”Som SSAS-medlem eller delaktig i lokalt registerarbete välkomnas du till det Svenska Skulder och Armbågssällskapets kvalitetsregisters 20-årsjubileum.”
(2019-07-04)

https://qrcstockholm.se/events/primarvardssatsningens-inspirationseftermiddag
”Kom och lyssna på mängder med goda exempel från Stockholms primärvård! Dagen är ett examinationstillfälle för dem som gått femdagarskursen i förbättringsarbete inom primärvårdssatsningen.”
(Okänt exakt datum)

Artikeltipsen tar nu ett litet sommaruppehåll och kommer åter i mitten av augusti.

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share