Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
27 april 2018

Artikeltips 5 april till 27 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/06/11-procent-av-bnp-men-inget-kaffe-fredag-kvall
”När fredagkvällen kommer är barnläkaren Annika Janson så trött, och ändå ligger Sverige sist i OECD vad gäller antal besök per läkare. Är vi långsamma eller omständliga, undrar hon. /…/ Så jag trampar mig fram, skriver journalerna själv i vår fina mall, lägger in samma värden i kvalitets­registret och fixar några intyg och skriver ett par remisser i datorn och kryssar, kryssar, kryssar alla obligatoriska fält som mottagarna kräver. För alla andra verksamheter har också haft sina kvalitetsprocesser som tarvar information. /…/ Är det gör-det-själv-kulturen där vi tycker det är enklare att sköta stora delar av patientadministrationen än att delegera samma uppgifter till andra? /…/ Eller våra tröga bokningssystem och journaler som fortfarande inte pratar med kvalitetsregistren?”
(2018-04-06)

http://qrcstockholm.se/news/ta-med-patienter-nar-du-planerar-din-nasta-konferens
”Patienters medverkan i vårdmötet, förbättringsarbete, forskning och i ledning och styrning hjälper oss att ha fokus på vad som är viktigt och värdefullt för dem. Vi kan lära mycket av deras kunskap och erfarenhet. I ett blogginlägg på BMJ skriver Cristin Lind, facilitator för patientsamverkan, QRC Stockholm, att det är dags att ta med patienter också när vi planerar större konferenser med vårdfrågor på agendan, både i planeringsgrupp och som talare.”
(2018-04-10)

http://www.registercentrum.se/sv/content/f%C3%B6rb%C3%A4ttringsarbete-gav-f%C3%A4rre-bl%C3%B6dningar-efter-tonsilloperation
”Blödningar efter tonsilloperationer är potentiellt livshotande. Det skiljer stort mellan olika kliniker vilken andel av patienterna som drabbas. Nu har Tonsilloperationsregistret visat att det går att minska antalet blödningar genom systematiskt förbättringsarbete.”
(2018-04-11)

http://lkg-registret.se/?p=489
”Jan-Olof Malmborn har, tillsammans med medarbetare vid Skånes universitetssjukhus, undersökt hur tillförlitlig taldata i LKG-registret är. /…/ Sammanfattningsvis indikerade resultaten att data för andelen korrekta orala konsonanter och talavvikelser bakom velofarynx i LKG-registret är tillförlitlig, medan resultaten för andelen talavvikelser framför velofarynx, velofarynxfunktion och förståelighet bör tolkas med försiktighet.”
(2018-04-12)

https://www.dagensmedicin.se/blogg/vardtrojkan/2018/04/13/vikten-av-tillit
”Om vårdepisoden är nödvändig vill man åtminstone veta att man är i goda händer. /…/ Att skapa tillit i mötet mellan patient och läkare är därför en av läkaryrkets och sjukvårdens stora uppgifter. /…/ Tillit baseras på flera faktorer där medicinska resultat som effekt av kompetens är en. Syftet med de svenska kvalitetsregistren är ett kvalitetsarbete där sjukvårdens prestationer kan följas i avsikt att de ska förbättras. Med dessa som bas kan Sverige statistiskt backa upp uppfattningen att den svenska sjukvården har en god kvalitet. Den kunskapen borde underlätta skapandet av tillit. Emellertid är datafångsten för dessa register otymplig och leder till dubbelarbete vilket förstås minskar förtjusningen över dem. En annan nackdel är att de inte omfattar alla sjukvårdens repetitiva behandlande procedurer. En tredje är att de inte alltid analyseras och återförs i första hand till dem som har samlat in data. Det ligger mycket kunskap oanalyserad och outnyttjad i datamängderna.”
(2018-04-13)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/uppdateradecertifieringsnivaer.3119.html
”Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att uppdatera de kriterier som används vid bedömning av registrens certifieringsnivå. De nya kriterierna gäller från 22 mars.”
(2018-04-16)

  1. http://www.lakemedelsvarlden.se/omstritt-myelom-medel-tillgangligt-for-patienter
    ”Efter många turer har nu NT-rådet och företaget Janssen nått ett avtal för myelomläkemedlet Darzalex. /…/ Avtalet förutsätter också att data om användningen av Darzalex registreras i Kvalitetsregister för nya cancerläkemedel och utvärderas ett par gånger per år.”
    (2018-04-19)
  2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/19/avtal-om-efterlangtat-myelomlakemedel
    ”Patienter med långt framskridet myelom kan få behandling med det banbrytande läkemedlet Darzalex (daratumumab). Den rekommendationen har NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting fattat i dag efter en lång process. /…/ Förutsättningen är att användningen av läkemedlet registreras i ett kvalitetsregister för nya cancerläkemedel. Konceptet beskrivs som ett pilotprojekt.”
    (2018-04-19)

https://www.registerforskning.se/sv_se/registerforskning-2018
”Välkomna till Registerforskning 2018 – en dag för alla som jobbar med registerbaserad forskning på lärosäten, myndigheter och företag i Sverige.”
(2018-04-19)

https://rcsyd.se/om-rc-syd/verksamhetsplan-och-verksamhetsberattelse
(2018-04-20)
RCO Syds verksamhetsberättelse för 2017 finns nu publicerad.

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/04/Socialutskottet-Definiera-primarvardens-uppdrag
”Socialutskottet vill att regeringen tydligare ska definiera primärvårdens uppdrag och funktion. Utskottet vill också ha en ny, nationell cancerstrategi. /…/ Vidare anser socialutskottet att de nationella kvalitetsregistren bör vidareutvecklas på ett sådant sätt att de kan användas av patienter som vill ta reda på kvalitetsskillnader mellan olika vårdmottagningar. Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur det skulle kunna genomföras, skriver utskottet.”
(2018-04-24)

http://gantrack5.com/t/v/3_Mzg2NDE4NDE3MQ==
Senaste nyhetsbrevet från RCC Syd.
(2018-04-24)

http://lkg-registret.se/?p=508
”Johnna Sahlsten Schölin, överläkare och doktorand vid Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, påbörjade 2017 ett avhandlingsprojekt om internationellt adopterade barn med LKG. Gruppen har ökat markant senaste årtiondet både i Sverige och i andra länder. /…/ I en delstudie kommer barn i LKG-registret att ingå, vilket ger en unik möjlighet att studera en betydligt större population som är nationell.”
(2018-04-25)

http://www.registercentrum.se/sv/content/var-tredje-astmapatient-har-inte-koll-p%C3%A5-sin-sjukdom
”Användningen av formulär för livskvalitet ökar, fler patienter än tidigare finns med i Luftvägsregistret och andelen patienter som får god information och utbildning ökar. Vården av luftvägssjuka har blivit bättre, men samtidigt har var tredje astmapatient inte koll på sin sjukdom, det visar Luftvägsregistrets årsrapport för 2017.”
(2018-04-25)

http://qrcstockholm.se/news/uppdatering-juridiska-handboken
”Eftersom ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj samt att nationell lagstiftning är under översikt kommer QRC att tillsammans med SLL juridik uppdatera den juridiska handboken.”
(2018-04-25)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/25/patienter-haller-koll-pa-sin-ibd-i-hemmet
”Med hjälp av två appar och ett självtest kan nu patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, få bättre kontroll över sin sjukdom – och sina liv. /…/ Patienten matar själv in sina symtom i en app och de skickas sedan vidare till både mottagningen och det nationella kvalitetsregistret Swibreg.”
(2018-04-25)

http://cpup.se/risken-for-skolios-vid-cp-kartlagd
”Genom att analysera uppgifter i CPUP för 962 personer med CP i södra Sverige upp till 25 års ålder har en forskargrupp visat att risken för skolios är starkt relaterad till personens grovmotoriska funktionsnivå (GMFCS).”
(2018-04-26)

https://www.registerforskning.se/sv_se/oppet-hus-pa-registerservice
”Registerservice på Socialstyrelsen bjuder in till öppet hus den 18 oktober kl 09–12.”
(2018-04-26)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/allt-farre-opereras-mot-fetma-1
”Det görs allt färre operationer mot övervikt visar färska siffror som SVT tagit del av. Det kan få konsekvenser för de som lider av fetma, menar överläkare Johan Ottosson. /…/ Enligt färska opublicerade siffror som SVT tagit del av från SOReg, det nationella registret som sammanställer antalet överviktsoperationer, har operationerna minskat kraftigt – från cirka 8000 år 2011, till cirka 5500 år 2017.”
(2018-04-26)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share