Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 januari 2024

Artikeltips 4 januari till 18 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Fler liv kan räddas om ambulanspersonal får AI-stöd

”När ambulanspersonal ska avgöra hur allvarligt skadad en person är, spelar många olika variabler in. Om vårdpersonalen kan få beslutsstöd av ett AI (artificiell intelligens)-verktyg kan fler liv räddas. Det visar ny forskning från Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. /…/ Anna Bakidou och medförfattarna [har] tagit fram fem olika matematiska modeller som bygger på data om vuxna personer som kommit i kontakt med ambulanssjukvård mellan 2013 och 2020. De handlar om data från över 47 000 verkliga händelser, hämtade från Svenska traumaregistret, där det även framgick vart personerna transporterats. Genom att väga samman en mängd komplexa variabler, som till exempel andningsfrekvens, skadetyp, blodtryck, ålder och kön, visade det sig att samtliga AI-modeller kan prestera bättre än det kliniska utfallet – alltså de transportbeslut som togs av ambulanspersonalen vid händelsen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Chalmers tekniska högskola
(2024-01-04)

Kommunen nobbar kvalitetsregister – så påverkar det Ljungbyborna

”I princip alla kommuner i Sverige rapporterar in till Svenska palliativregistret. Detta för att få statistik på hur bra vården fungerar för de som avlider. Men Ljungby kommun är inte en av dem, och det kan få konsekvenser för Ljungbyborna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Smålänningen
Denna artikel är endast tillgänglig för Smålänningens betalande prenumeranter.
(2024-01-05)

Sakkunniga ger fel bild av Mandometerbehandlingen

”Region Stockholm har bestämt att ta över ätstörningsvården i egen regi. Sveriges största kliniska verksamhet, Mandometerklinikerna, ska därför stängas. Ata Ghaderi, professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet, har gett stöd till beslutet genom att påstå att publikationerna som redovisar Mandometerbehandlingens resultat ’vetenskapligt saknar egentligen värde’, en bedömning som spridit sig och nu befästs som att behandlingen ’saknar evidens’. Den bedömningen får inte stå oemotsagd. Här ges därför en kort översikt av evidensen för standardbehandling av ätstörningar och för Mandometerbehandling. /…/ Mandometerbehandlingen bygger på en realistisk idé, och resultaten är säkerställda av en RCT (randomiserad kontrollerad studie), en oberoende multicenterstudie, en registerstudie och en hälsoekonomisk analys. Evidensen är alltså stark. I dag har fler än 2 200 patienter blivit friska, och samhället har sparat betydande belopp. /…/ Att Socialstyrelsen och Region Stockholm nu utesluter Mandometerbehandlingen från planeringen av ätstörningsvården beror på att sakkunniga har informerat felaktigt om evidensläget.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-01-05)

Christinas uppmaning efter cancerbeskedet: Gör självtestet

”Det är stora skillnader i landet på hur många som väljer att testa sig för tjock- och ändtarmscancer. Det visar siffror från kvalitetsregistret SveReKKS (Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening). Christina Fosselius, som visade sig ha ändtarmscancer, tvekade innan hon tog provet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Radio
(2024-01-06)

Trots högre risk att drabbas – färre män än kvinnor screenar

”Trots att män har en högre risk än kvinnor att drabbas av tjocktarmscancer, är det färre män än kvinnor som screenar sig. Det visar siffror från kvalitetsregistret SveReKKS (Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening). Värmland är en av regionerna som sticker ut, där betydligt färre män än kvinnor testar sig.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Radio
(2024-01-07)

God fortsättning & goda exempel

  1. ”Goda exempel: Titta gärna in på sidan med goda exempel. Där finns både nya och äldre exempel på hur man arbetat bland annat på individnivå, med rutiner och andra erfarenheter delade från verksamheter runt om i landet.”
  2. ”Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå: Ta gärna del av ett examensarbete i omvårdnad från Högskolan Dalarna. Arbetet bygger på en kvalitativ intervjustudie och undersöker sjuksköterskors erfarenheter av att lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) på geriatriska avdelningar.”
  3. ”Årligt möte & Innovationspris: Nu går tiden fort och äntligen närmar sig BPSD-registrets Årliga möte. /…/ Samma dag delar vi ut vårt Innovationspris för att uppmuntra till utveckling & nytänkande.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
(2024-01-10)

InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

”InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv (humant immunbristvirus) i Sverige. InfCareHIV inkluderar alla Sveriges hivkliniker och mer än 99 % av alla som är diagnostiserade med hiv. Det senare har validerats i jämförelse med bland andra Folkhälsomyndighetens data. /…/ Metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool) ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Här beskrivs registers innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt, vilket möjliggör avancerade sökningar och jämförelser av olika variabler utifrån flera perspektiv.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-01-10)

Ny HAKIR-data baserad artikel som belyser patientens medverkan efter operation/vid rehabilitering!

”Vilka patientberoende faktorer kan påverka risken för att en sena går av igen efter att ha reparerats? /…/ I denna vetenskapliga studie analyserades alla böjsensuturer i fingrar utförda på handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset 2012–2019, totalt 593 patienter. Olika faktorer som eventuellt kan ha inverkat på risken för att senan gick av igen (ruptur) togs fram ur registerdata och kompletterades med journaluppgifter. /…/ Slutsatsen av studien är att vi inom handkirurgin borde ägna mer uppmärksamhet åt patientberoende faktorer vid operation och rehabilitering av böjsenskador. Patienter med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller annan psykisk beteendestörningsproblematik kan behöva extra information och eventuellt anpassade rehabiliteringsprogram för att förebygga komplikation med senruptur. Riskfaktorer borde identifieras redan före operation.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2024-01-11)

Save the date! Kvalitetsregisterdagen 2024

”Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen. Konferensen vänder sig till alla som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård med syftet att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. ”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-01-12)

Debatt: Vi behöver akutsjukhuset i Köping

”Riksförbundet HjärtLung Västmanland har tagit del av förslag från Region Västmanland till nedläggning av akutsjukhuset i Köping. Det är med stor oro vi som patientorganisation befarar att all internmedicinsk akutsjukvård flyttas från Köping till Västerås. En flytt skulle leda till att stora folksjukdomar som hjärtinfarkt, förmaksflimmer, hjärtsvikt, plötsligt hjärtstopp, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), diabetes och infektionssjukdomar med mera fortsättningsvis endast behandlas i Västerås. /…/ Om patientsäkerheten och kvaliteten vid Köpings sjukhus finns enligt utredarna inget att erinra. Nationella kvalitetsregistren Swedeheart och KOL har länge givit Köpings sjukhus högsta kvalitetsindex. /…/ Det är mer än rimligt att motiv, syfte och konsekvensbeskrivningar presenteras med möjlighet till dialog som beaktas i beslutsunderlagen. Avvakta därför med slutlig beredning och beslut om nedläggning av akutsjukvården i Köping!”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Vestmanlands Läns Tidning
(2024-01-12)

En brukarberättelse av Sofie Lundgren Rudström

”Att växa upp med en CP (cerebral pares)-skada, i mitt fall av typen Atetiod, och vara så medveten om allt som skiljer dig åt från jämnåriga gör något med en, jag har förstått det nu i efterhand. För jag har bara omgett mig med barn utan funktionsnedsättningar och hur jag än vänder och vrider på det så påverkar det; för jag har alltid jämfört mig med dem när det gäller allt. /…/ Innan botox, DBS (Deep Brain Stimulation) och Baklofen var det svårt att bara hålla i en sax. Alla dessa tre faktorer har haft oerhörd inverkan på min kropp och tillsammans har det gett väldigt god effekt. Att växa upp med en CP-skada har som sagt inte alls varit roligt och det har inneburit enorma mängder frustration så DBS-operationen har varit till en stor hjälp för att minska den frustrationen. Det finns ingen del av mig som på något sätt ångrar DBS-ingreppet och jag är, precis som med operationen av lårbenen, väldigt glad att jag blev erbjuden att genomgå detta och mitt liv har absolut blivit enklare efter dem båda. /…/ jag kommer med största säkerhet fortsätta att vara nyfiken på nya behandlingar som finns.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Uppföljningsprogram för Cerebral Pares (CPUP)
CPUP är ett nationellt kvalitetsregister.
(2024-01-15)

Diabeteskirurgi – behandling vid typ 2-diabetes

”Diabeteskirurgi är ett relativt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes. Studier har visat att personer med prediabetes och övervikt får en minskad risk för att utveckla typ 2-diabetes med hjälp av ingreppet. Det har även visats att de som redan har sjukdomen kan få en väsentlig förbättring eller botas helt. Den kirurgiska behandlingen minskar på sikt också riskerna för cancer och hjärtkärlsjukdom för dessa patienter. /…/ – Diabeteskirurgi används i betydligt mindre omfattning än det borde enligt nuvarande rekommendationer från nationella och internationella diabetesorganisationer, säger Torsten Olbers, professor i metabol kirurgi, Linköpings universitet. /…/ Man har i en rapport baserad på siffror från SOREG (skandinaviska kvalitetsregistret för obesitaskirurgi), tittat på den långvariga effekten av kirurgisk behandling på typ 2-diabetes. /…/ – Man har sett att ett till två år efter en gastric bypass operation äter man ofta lika stor mängd mat dagligen som före operationen, men man äter mer utspritt och något nyttigare, menar Torsten Olbers. Detta gör att man sammantaget får i sig runt 400 kalorier mindre varje dag vilket räcker för att hålla normalvikten och inte få tillbaka sin diabetes.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: DOKTORN
(2024-01-15)

Clinical Quality Registries Masterclass 2024

”Take the opportunity to update and expand your knowledge about quality improvement using clinical quality registries and interact with international colleagues. /…/ The organisers are senior experts with extensive experience. They will provide a comprehensive and practically oriented take and new perspectives on the central themes within clinical quality improvement based on clinical quality registries.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2024-01-17)

Förbättra screeningen för livmoderhalscancer

”Det tas fortfarande alltför många cellprov för primär screening i Sverige, och screeningen börjar i för tidig ålder. Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Socialstyrelsen rekommenderar att primär HPV (humant papillomvirus)-screening ska ske från 23 till 70 års ålder med 5–7 års intervaller. WHO (Världshälsoorganisationen) rekommenderar däremot ingen screening före 30 års ålder och enbart HPV-test med 5–10 års intervaller. /…/ Ett övergripande problem med dagens screeningprogram gällande alla åldersgrupper är falskt positiva test, som leder till överdiagnostik och onödig överbehandling. Enligt Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention gjordes totalt 768 111 HPV-test under 2022. 14 procent i alla åldersgrupper var positiva för högrisk-HPV. Därför måste problem med HPV-testens överdiagnostik rättas till. Samtidigt ger ett negativt HPV-test 6 gånger bättre skydd mot cervixcancer än ett negativt (normalt) cellprov. Om Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention ska tjäna ett syfte bör man inte bara samla och analysera data, utan också komma med förslag till korrektiva åtgärder.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-01-17)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share