Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
14 oktober 2022

Artikeltips 29 september till 14 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Debatt Hjärnfonden: Primärvården sviker demenssjuka

https://www.altinget.se/vard/artikel/hjarnfonden-primarvaarden-sviker-demenssjuka
”Många som lider av demens diagnostiseras aldrig eftersom det genomförs alltför få demensutredningar. Nu krävs förändring inom primärvården, skriver Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. /…/ Mellan 2019 och 2021 minskade antalet registrerade utredningar i primärvården med hela 26 procent enligt data från SveDem, nationellt kvalitetsregister för demensvård. En nedgång under pandemin var väntad i och med att vården har behövt prioritera om, samtidigt som många äldre undvek vårdkontakt för att minska smittorisken. Idag har antalet utredningar inte återhämtat sig och det finns ett uppdämt behov av att utreda personer med en misstänkt demenssjukdom. Demensvården har även andra brister bortom antalet utredningar. Till exempel varierar utredningstider, innehåll och registrering av data i det nationella kvalitetsregistret mellan regioner och vårdenheter. Samlat tyder detta på en ojämn och bristfällig demensvård. /…/ Vi anser att det är dags att prioritera demensutredningar. Hjärnfonden uppmanar nu såväl huvudmän som alla verksamhetschefer vid Sveriges alla vårdcentraler att: /…/ Följa upp utredningar och registrera dem i SveDem. Utan att följa processen ända in i mål kan vi aldrig få på plats en bättre sjukvård för demenssjuka.”
(2022-09-29)

Mammografi minskar risken att dö i bröstcancer

https://www.onkologiisverige.se/mammografi-minskar-risken-att-do-i-brostcancer
”Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancersjukdom. Socialstyrelsens nya utvärdering av mammografin visar att screeningprogrammet minskar dödligheten med 16 procent i åldersgruppen 40–49 år och med drygt 20 procent i guppen 50–74 år. Detta uppmärksammas med anledning av bröstcancerdagen 1 oktober. /…/ – Nu har vi svart på vitt att deltagande i screeningen bidrar till tidig upptäckt och bättre prognos. Nationellt upptäcks omkring 60 procent av alla bröstcancerfall på det sättet /…/ säger Henrik Lindman, verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset. /…/ 2008 började Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer samla in uppgifter om dödlighet efter bröstcancer som upptäckts via screening och inte. /…/ Henrik Lindman betonar samtidigt att man av statistiken inte kan avgöra om det är screening eller förbättrad behandling som har störst påverkan på dödligheten. Sannolikt menar han att det är en kombination av tidig upptäckt och förbättrade behandlingsmetoder och att Endast randomiserade kontrollerade studier kan besvara frågan.”
(2022-09-30)

Socialstyrelsen: Det är för sårbart med enbart kvalitetsregister

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/10/socialstyrelsen-for-sarbart-med-bara-kvalitetsregister
”Behovet av hälsodata är stort. Särskilt efterfrågas uppgifter från primärvården, data om läkemedelsanvändning och data som underlättar hantering och beredskap för att klara kriser. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. /…/ I dag samlas uppgifterna in via kvalitetsregister. Men det duger inte enligt Socialstyrelsen. Att ha datamängder som är så centrala för nationell krishantering enbart i kvalitetsregister – som det dessutom är frivilligt för vårdgivare och patienter att samla in data till – är alldeles för sårbart. Myndigheten föreslår att en till utredning görs med syfte att säkerställa att det finns tillgång till nödvändiga uppgifter och vill att data samlas in med tätare tidsintervall till Socialstyrelsens patientregister.”
(2022-10-03)

Starkt önskemål att journalföra tobaksbruk

https://tobaksfakta.se/starkt-onskemal-att-journalfora-tobaksbruk
”I Sverige har Socialstyrelsen tagit fram nationella diagnoskoder och koder för vårdåtgärder som används inom sjukvården både inom sluten vård och öppen vård. Det gäller även för tobaksbruk, men det finns många hinder i praktiken för att personal ska klara av att registrera rätt. Frågor om tobaksbruk förs inte alltid in i journalen. /…/ På Danderyds sjukhus har man infört strukturerade journalmallar med frågor om tobaksanvändning när patienter med bröstsmärtor skrivs in. /…/ Anledningen till att Danderyds sjukhus har infört strukturerade journalmallar är att man samlar information om hjärtinfarktspatienter i en databas som heter Swedeheart. Tidigare fördes uppgifterna in i registret separat. – Vi har valt att integrera det för att inte missa de viktiga frågorna som tobaksanvändning är, och förenkla processer och minska antalet papper som man ska fylla i. Vi gör det för att kunna följa upp patienterna, och för att integrera forskning och kvalitetsuppföljning. /…/ – Det är svårt i vardagen att komma ihåg koder. Och nu pratar vi bara om tobak men det finns ju en massa koder kring alla hälsoproblem. Jag hör av sjuksköterskor att de inte vet om de ska prioritera register eller journalen, när tiden inte räcker till. Jag har många gånger sagt att patientjournalen är ett måste men bra om det kan komma in uppgifter även till register, eftersom vi har stor nytta av den statistiken för framtida utveckling av vården. /…/ – En önskedröm skulle vara om vi kunde haft ett datasystem i Sverige. Varje region lägger ner mycket pengar för att utveckla samma sak i sina respektive system. Och alla dessa slantar skulle kunna göra mer nytta.”
(2022-10-03)

Insändare: Glöm inte de afasidrabbade – logopeder behövs i primärvården

https://www.allehanda.se/2022-10-04/glom-inte-de-afasidrabbade–logopeder-behovs-i-primarvarden
”Afasi innebär svårigheter att tala och förstå språk samt ofta läsa, skriva och räkna. Afasi uppstår av en förvärvad hjärnskada, vanligtvis efter en stroke men även efter hjärntumör eller gatuvåld. Trots att förekomsten av stroke har minskat har andelen som får afasi efter en stroke varit oförändrat de senaste decennierna. Cirka 30 procent med en förstagångstroke får afasi. Det visar en forskningsstudie vid Lunds universitet som är baserad på Riksstrokes kvalitetsregister. /…/ Personer med afasi ges mycket begränsad tillgång till såväl utredning av talsvårigheter som rehabilitering. Politiker och tjänstemän måste nu se till att kravställa upphandlingar av primärvård så att logopeder blir en av de professioner som möter upp vårdtagare på vårdcentralen. Logopeder måste också bli en självklar del av tvärprofessionella vårdteam. Det kommer att stärka hela vårdkedjan.”
(2022-10-04)

Seminarium: Grus i maskineriet – Blandade erfarenheter av sådant som borde vara lätt, men som visar sig vara svårt vid stora registersamkörningar

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-grus-i-maskineriet-blandade-erfarenheter-av-sadant-som-borde-vara-laett-men-som-visar-sig-vara-svart-vid-stora-registersamkoerningar
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 25 oktober 15:30–16:30. Föreläsare är Erik Bülow, doktor i medicinsk basvetenskap och senior statistiker vid Registercentrum Västra Götaland.”
(2022-10-06)

Kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen – en återblick

https://rcsyd.se/blog/nyheter/kvalitetsregisterdag-i-sodra-sjukvardsregionen-en-aterblick
”Den 28 september anordnades en registerdag i Hässleholm. Ämnen på agendan var bland annat Forskning med stöd av kvalitetsregister, En digital nationell infrastruktur för kvalitetsregister och Direktöverföring till kvalitetsregister i Region Skåne. I denna artikel följer en sammanfattning av dagen med nedladdningsbara presentationer.”
(2022-10-07)

Dataverkstaden arrangerar – Särskilt viktiga datamängder

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/5424
”Välkomna till ett webbinarium där vi kommer att berätta om den utredning som den nationella dataverkstaden genomfört för att kartlägga och prioritera vilka datamängder som anses vara viktigast att tillgängliggöra som öppna data, från regionala och kommunala verksamheter.”
Webbinariet äger rum den 25 oktober. Sista anmälningsdag är den 21 oktober.
(2022-10-10)

Dataverkstaden arrangerar – Informationssäkerhet och öppna data

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/5422
”Välkomna till ett webbinarium där vi kommer att berätta om och diskutera hur man kan arbeta med informationssäkerhet i relation till öppna data. Med öppna data avses digital information som offentliga myndigheter (kommun, region, stat) tillgängliggör öppet för vem som helst att använda utan någon form av restriktioner.”
Webbinariet äger rum den 24 november. Sista anmälningsdag är den 22 november.
(2022-10-10)

Patienter går miste om samtal i livets slutskede

https://www.medicin.lu.se/artikel/patienter-gar-miste-om-samtal-i-livets-slutskede
”Läkare ska hålla så kallade brytpunktssamtal i livets slutskede med obotligt sjuka patienter. Men många gånger ges inga sådana samtal visar en ny studie vid Lunds universitet. Ett tidsperspektiv skulle kunna hjälpa läkarna att förstå vad patienterna behöver. – Ett ramverk för samtal utifrån år, månader och dagar skulle underlätta för att låta samtal om livets slutskede vara den process det är. Det säger Mattias Tranberg, doktorand vid Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet. /…/ Den aktuella studien, publicerad i Palliative Medicine Reports, omfattar 249 patienter som avlidit, antingen inom specialiserad palliativ vård, på en onkologisk avdelning eller som patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på en internmedicinsk avdelning. Forskarna har utgått från uppgifter i Svenska palliativregistret som bland annat baseras på en enkät där vårdpersonal och anhöriga besvarat ett antal frågor om vården den sista veckan i livet.”
(2022-10-10)

De får SydVästenpriset för ett hållbart ledarskap inom välfärden

https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/centrumbildningar/cvs—centrum-for-valfardsstudier/nyhetsarkiv/nyhet/135882
”16 november delas SydVästenpriset ut till /…/ Maria Bilinski /…/ enhetschef på Klintesväng 2–8, ett vård- och omsorgsboende i Borås, där hon ansvarar för fyra avdelningar med somatisk- och demensinriktning med cirka 30 medarbetare och 36 boende. /…/ – När jag började på omsorgsboendet påbörjade jag ett förbättringsarbete inom demensvården och ett arbete med BPSD-registret, ett kvalitetsregister för demenssjuka. Det saknades en tydlig struktur, kontinuitet och ansvarstagande i personalgruppens arbetssätt. Jag hade en tydlig målbild som jag involverade medarbetarna i, och jag stärkte kontinuiteten i personalgruppen. Jag arbetade fram en struktur och ett arbetssätt tillsammans med medarbetarna och skapade ett nära samarbete med Hemsjukvårdsorganisationen, HSV, där bland annat sjuksköterska och rehab ingår. Genom detta har vi ökat våra kunskaper och arbetat ihop oss som ett team där alla har sin roll i arbetet samt höjt yrkesstoltheten och engagemanget. På så sätt har vi tillsammans skapat en trygg miljö och ökat välmående för våra boende. Det gemensamma strukturerade arbetet i aktuella kvalitetsregister såsom BPSD och palliativa registret har gett stor effekt. /…/ vi har nått en konstaterad ökad kvalitet och att våra boende mår bättre. Våra resultat i BPSD-registret är bland de bästa i Sverige och har varit över tid, vilket är ett kvitto på att vårt välstrukturerade arbetssätt leder till målet om ökad kvalitet för de boende.”
(2022-10-10)

Covid-19 och cancer: Marginell påverkan på handläggning av melanom och urinblåsecancer

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/oktober/covid-19-och-cancer-marginell-paverkan-pa-handlaggning-av-melanom-och-urinblasecancer
”RCC (Regionala cancercentrum) i samverkan har publicerat en rapport som visar att covid-19-pandemins påverkan på sjukvårdens handläggning av malignt hudmelanom och urinblåsecancer varit marginell och att de patienter som kommit till vårdens kännedom handlagts enligt nationella riktlinjer. Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för hudmelanom (Svenska melanomregistret) och urinblåsecancer (Svenska nationella kvalitetsregistret för urinblåse- och urinvägscancer) under 2020 och första halvåret 2021 jämfört med perioden 2018–2019.”
(2022-10-10)

Den nationella tillgången till hälsodata – myndighetsrapporter till regeringen

https://www.registerforskning.se/sv/den-nationella-tillgangen-till-halsodata-myndighetsrapporter-till-regeringen
”TLV (Tandvårds- och läkemedelförmånsverket) och Socialstyrelsen har överlämnat rapporter om den nationella tillgången till hälsodata till regeringen. TLV:s rapport fokuserar på hur de nationella hälsodataregistren bör vidareutvecklas för att förbättra uppföljningen av läkemedel. TLV föreslår såväl nya register som utökning av befintliga register.”
(2022-10-11)

Nyheter från BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://bpsd.se/oktober-2022
Nyheter från BPSD med blandade ämnen som hösthälsning, årsrapport och kommunikation.
(2022-10-11)

Robot säkrar överföring av data till kvalitetsregister på Ersta sjukhus

https://www.erstadiakoni.se/om-ersta/artiklar/artikelarkiv/robot-sakrar-overforing-av-data-till-kvalitetsregister
”På Ersta sjukhus har man tillsammans med Sirenia använt en robot för att överföra medicinska patientdata från patientjournalen till SWIBREG, ett nationellt kvalitetsregister för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. – En arbetsuppgift som tidigare tog åtskillig tid och involverade datainhämtning och överföring mellan flera olika personer i två olika system har nu reducerats till ett par enkla knapptryck, säger Adam Carstens, verksamhetschef Medicinkliniken.”
(2022-10-13)

Smer (Staten medicinsk-etiska råd) kritiskt till förslag om område för hälsodata i Europeiska unionen

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/10/smer-kritiskt-till-forslag-om-omrade-for-halsodata-i-europeiska-unionen
”EU skissar på ny förordning för att bättre kunna dela hälsodata inom unionen. Men Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har farhågor om förslaget i sin nuvarande form. Det finns till exempel flera integritetsfrågor som behöver få svar. /…/ Smer ser /…/ en risk för att medborgare blir oroliga att deras uppgifter kan spridas utan kontroll, och därför väljer att inte få sina uppgifter registrerade. Om tilliten saknas kan hela tanken med förordningen stjälpas. Därför är det viktigt att EU (Europeiska unionen)-medborgarna inte bara får faktainformation om förordningen, utan att det också klargörs vilka värden och värdekonflikter som finns med ett hälsodataområde.”
(2022-10-13)

Webbplatsen kliniskastudier.se i ny regi

https://www.registerforskning.se/sv/webbplatsen-kliniskastudier-se-i-ny-regi
”Den 11 oktober tog samarbetet Kliniska Studier Sverige över ansvaret från Vetenskapsrådet för webbplatsen kliniskastudier.se. Webbplatsen har ett nytt utseende men innehåller till stora delar samma stöd för forskare som genomför kliniska studier. Den stora skillnaden är att innehållet kompletterats med regional information, olika typer av stödmaterial och mallar och en webbaserad tjänst för studieförfrågningar.”
(2022-10-13)

Patientnära forskning i världsklass – Webbinarium och prisutdelning 25 oktober

https://www.bonniernewsevents.se/event/0401a2ce-2df5-4325-9f4f-cf2ba028175b/summary
”Sverige är väl rustat för klinisk medicinsk forskning med en stark akademi, bra sjukvård och en väl utvecklad infrastruktur med nationella kvalitetsregister och digitalisering. Är vi tillräckligt duktiga på att ta vara på förutsättningarna? Välkommen till ett webbinarium där vi samlar ledande företrädare för forskning, sjukvård och industri för att diskutera frågan: Kan vi och vill vi återta en världsledande position inom patientnära forskning som utvärderar behandlingsmetoder och nya läkemedel i den kliniska verkligheten?”
(Okänt exakt datum)

”Sifforna visade vilka våra svagheter var”

https://pdf-flip.se/RONDEN/2022/Ronden-nr-3-2022_/16
”Det datadrivna kvalitetsarbetet blir allt viktigare för Akademiska och nu ska alla verksamheter in i det nya arbetssättet. En av föregångarna på sjukhuset är strokeavdelning 85 B, som har jobbat i flera år på ett liknande sätt via nationella Riksstroke-registret. Siffrorna visar att patienterna har fått bättre vård.”
(Okänt exakt datum)

Färre apparater i byrålådan

https://www.auris.nu/farre-apparater-i-byraladan
”Fler använder sina hörapparater mer, men betyget på hörselvården sjunker något. Det visar Nationella kvalitetsregistrets årsrapport 2021 som presenterades i september. – Orsaken är de störningar som har uppstått i samband med pandemin. Då bröts den uppåtgående kurvan, säger Peter Nordqvist vid Forskningsinstitutet Hörselbron som ansvarar för registret.”
(Okänt exakt datum)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share