Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
29 september 2022

Artikeltips 16 september till 29 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Ny visningsvy för Nationellt kliniskt kunskapsstöd fördröjd

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/nyvisningsvyfornationelltklinisktkunskapssstodfordrojd.66752.html
”Lanseringen av ny visningsvy för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd har blivit fördröjd till slutet av mars. Det beror på byte av leverantör för drift hos Inera.”
(2022-09-16)

Nya, skalbara arbetssätt krävs inom sjukvården och möjligheten till egenmonitorering av kroniska sjukdomar är en viktig komponent

https://it-halsa.se/platform24-halsodata-ge-battre-vard
”Vinnova har nu beviljat medel till ett projekt som ska bygga en ny infrastruktur för egenrapportering av hälsodata vid inflammatoriska reumatiska ledsjukdomar. /…/ Syftet med projektet är att skapa en hälsodatainfrastruktur för patienter med reumatiska sjukdomar genom att integrera hälsodatalösningar som till exempel egenmonitorering, patientjournaler, provsvar, beslutsstöd och kvalitetsregister. Därmed kan både patienter och vårdgivare få tillgång till komplett data om en patients hälsa för att skapa bästa förutsättningar för god vård. Det kommer också att kunna fungera som ett pilotprojekt och en testbädd både nationellt och internationellt. Med egenmonitorering som integreras med vårddokumentation och som levererar relevant data till kvalitetsregister förbättras patientsäkerheten och tillgången till data i kvalitetsregistren säkras. Detta ger förutsättningar för högkvalitativ verksamhetsstatistik och goda möjligheter för forskning.”
(2022-09-20)

Hälsodata i kvalitetsregister ska komma till större nytta

https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2022/halsodata-i-kvalitetsregister-ska-komma-till-storre-nytta
”Hur kan forskare få ökade möjligheter att använda hälsodata som redan finns i register? Det är en av de frågor som E‑hälsomyndigheten diskuterar med företrädare för nationella kvalitetsregister på flera seminarier under rubriken Dialog för e‑hälsa. /…/ Syftet med dialogen är att sprida information om E-hälsomyndighetens förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Vi vill också få in synpunkter på delrapporten och tillsammans samtala om möjliga lösningar framåt. /…/ En av de frågor som diskuteras är hur den framtida infrastrukturen till nationella kvalitetsregister ska bidra till ökad sekundäranvändning av den hälsodata som finns. Det handlar både om primäranvändning för vårdens kvalitetsutveckling och om sekundäranvändning för forskning och innovation.”
(2022-09-22)

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret finns nu i RUT (Register Utiliser Tool)

https://www.registerforskning.se/sv/tonsilloperationsregistret-finns-nu-i-rut
”Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT. Genom att minska andelen postoperativa komplikationer (blödning, smärta, infektion) samt att öka operationens effektivitet mätt som självrapporterad symtomfrihet syftar Tonsilloperationsregistret till att öka sjukvårdens effektivitet och stärka patientsäkerheten.
Svenska Frakturregistret är ett nationellt kvalitetsregister i vilket kroppens samtliga ortopediska frakturer registreras. I registret finns information om skada, skadeorsak samt behandling.”
(2022-09-26)

Anmäl dig till Registerforskning 2022 – Att möta utmaningar i en föränderlig värld!

https://www.registerforskning.se/sv/save-the-date-registerforskning-2022
”Den 8 november bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022. Temat för årets konferens är hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld. Konferensen riktar sin till dig som arbetar med registerbaserad forskning att ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal samt att få en dag för nätverkande och träffa andra inom området.”
(2022-09-26)

Statistikforum 2022 – statistik i en ny tid

https://www.registerforskning.se/sv/statistikforum-2022-statistik-i-en-ny-tid
”Nu är det dags att anmäla dig till årets Statistikforum den 9 november. Tema i år är Statistik i en ny tid.”
(2022-09-26)

Många regioner missar målet för RA (reumatoid artrit )-patienters självskattade smärta

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/09/manga-regioner-missar-malet-for-ra-patienters-sjalvskattade-smarta
”Målvärdet i vårdförloppet för tidig reumatoid artrit (RA) är att minst 50 procent av patienterna ett år efter diagnosen ska skatta sin smärta lägre än 20 på skalan VAS (visuell analog skala), där 0 är lika med ingen smärta och 100 står för värsta tänkbara smärta. Enligt den senaste årsrapporten från Svensk reumatologis kvalitetsregister, SRQ, från i maj lyckas dock bara 7 av 9 rapporterande enheter att uppnå detta mål, skriver Dagens Medicin. Nya siffror från regionerna visar också att bara 5 av 15 når målet. Övriga sex regioner finns inte med i statistiken, då de har registrerat färre än tio patienter med nydiagnostiserad RA under 2020. Pandemin kan dock ha påverkat siffrorna, eftersom enheterna då fokuserade på att kalla de sjukaste patienterna, menar Lotta Ljung, reumatolog vid Centrum för reumatologi i Stockholm och registerhållare för SRQ.”
(2022-09-27)

Seminarium: BDD (body dysmorphic disorder)-studien, Bättre Diabetesdiagnostik – När forskning blir klinisk rutin och kanske en framtida del i ett kvalitetsregister

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-bdd-studien-baettre-diabetesdiagnostik-naer-forskning-blir-klinisk-rutin-och-kanske-en-framtida-del-i-ett-kvalitetsregister
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 11 oktober 15:30–16:30. Föreläsare är Annelie Carlsson, universitetslektor vid enheten för pediatrik, Lunds universitet, och överläkare vid barn- och ungdomskliniken, Skånes universitetssjukhus. /…/ Seminariet hålls på svenska. Alla intresserade är välkomna. Ingen föranmälan krävs.”
(2022-09-28)

”Vi har tagit fram en kort lista för snabbare diagnos och förbättrad efterbehandling.”

https://www.sydsvenskan.se/2022-09-28/vi-har-tagit-fram-en-kort-lista-for-snabbare-diagnos-och-forbattrad-efterbehandling
”I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken. Politiker på alla nivåer behöver nu göra en rivstart för att klara den vård de ansvarar för, skriver Björn Carlqvist och Anders Åkesson, företrädare för Riksförbundet HjärtLung. /…/ Vi har tagit fram en kort prioriteringslista som vi vet att politiker på regionnivå kan påverka och som vi vet är avgörande för snabbare diagnos och förbättrad efterbehandling. De politiker som styr Region Skåne bör: /…/ Ge vårdgivarna, Region Skåne och privata aktörer, ekonomiska incitament att hitta och behandla sina patienter tidigare samt att registrera dem i kvalitetsregister så att det går att få en uppfattning om hur stora behoven av vård är.”
(2022-09-28)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share