Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
15 september 2022

Artikeltips 2 september till 15 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Nationellt vårdprogram för tumbasartros

https://hakir.se/nationellt-vardprogram-for-tumbasartros
”Nu är arbetet med med det nationella vårdprogrammet för tumbasartros som HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) varit delaktig i klart. De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.”
(2022-09-05)

Goda exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/kvalitetsregister/registercentrum-sydost/aktuellt
”Nu kan du ta del av filmer med exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet. Filmerna ligger i RCSO:s (Registercentrum Sydost) verktygslåda, i bubblan Förbättringar i vården, Goda exempel och inspiration.”
(2022-09-05)

Strategi för registerplattformar

https://skr.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/projekt/strategiforregisterplattformar.54676.html
”Ett förslag till en strategi för registerplattformar och en plan för genomförande har fastställts av nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA). Projektet går vidare med att utarbeta en rekommendation för nästa steg. Under hösten 2022 kommer en kostnadsanalys att tas fram för de olika stegen i det fortsatta arbetet med strategins genomförande. Därefter väntar ett ställningstagande om hur arbetet ska tas vidare. Strategin i sig är inte beslutad.”
(2022-09-05)

Ny strategi ska bygga förtroende i vården

https://skoldkortelforbundet.se/ny-strategi-ska-bygga-fortroende-i-varden
”Nu lanserar Sköldkörtelförbundet en helt ny varumärkesstrategi. Genom att arbeta för att stärka förtroendet för förbundet hos profession och vårdgivare ska medlemsnyttan öka. Det första steget är en ny hemsida med en egen ingång för dem som möter patienterna. /…/ – Många inom vården uppger att de saknar aktuell kunskap om sköldkörtelsjukdom. Vi hoppas att vår nya strategi leder till att vi inom kort samarbetar i frågor som behovet av kvalitetsregister och nationella riktlinjer, säger Anna Bergkvist.”
(2022-09-09)

Ny studie med stöda av SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit)

http://www.skapareg.se/ny-studie-med-stoda-av-skapa
”En nyligen publicerad studie belyser sambandet mellan ledarskapet inom offentlig tandvård i Sverige och dess betydelse för arbetsmiljön och klinikbunden kariesprevention. Studien har skett med stöd av data från SKaPa.”
(2022-09-09)

Save the date: Nationell konferens för kliniska studier 4–5 maj 2023 i Göteborg

https://www.gothiaforum.com/nyheter/-/blogs/save-the-date-nationell-konferens-for-kliniska-studier-4-5-maj-2023-i-goteborg
”För femte gången arrangeras Nationell konferens för kliniska studier, denna gång på Scandic Göteborg Central den 4–5 maj 2023. Nationell konferens för kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier.”
(2022-09-12)

Alingsås lasarett får priset ”Årets strokeenhet 2021”

https://www.vgregion.se/s/alingsas-lasarett/nyheter2/alingsas-lasarett-far-priset-arets-strokeenhet-2021
”Kvalitetsregistret ’Riksstroke’ har återigen utsett årets strokeenhet utifrån data som samlades in 2021. Utmärkelsen gick till Alingsås lasarett! /…/ Eva-Lena Andersson, som är chef för avdelning 9 på Alingsås lasarett, ser samarbetet som en viktig faktor för att man lyckas så bra: – Det centrala är teamarbetet, att vi hjälper och stöttar varandra. Teamet är stort och består av alla professionerna som är kopplade till avdelningen.”
(2022-09-12)

Hög operationsvolym påverkar inte urinläckage efter radikal prostatektomi

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/september/hog-operationsvolym-paverkar-inte-urinlackage-efter-radikal-prostatektomi
”Urinläckage är en vanlig biverkan för män som opererats för prostatacancer, och risken för urinläckage påverkas inte av kirurgens operationsvolym. Det visar en stor studie som nyligen publicerats i Scand J Urol. Studien baserades på analys av enkäter med Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i NPCR (Nationella Prostatacancerregistret) för män som opererats 2017–2019 /…/ Statistiken i NPCR om risken för urinläckage är tillgänglig för kirurgen själv och för kliniken, och är ett viktigt verktyg i arbetet att förbättra vårdkvaliteten. – Kirurgerna kan gå in i registret och se sina egna resultat och jämföra med andra. Som patient kan du alltid fråga din kirurg hur dennes operationsresultat ligger till, och det tycker jag att kirurgen borde kunna svara på, säger Rebecka Arnsrud Godtman.”
(2022-09-12)

Tonsilloperationsregistret finns nu i RUT (Register Utiliser Tool)

https://www.registerforskning.se/sv/tonsilloperationsregistret-finns-nu-i-rut
”Tonsilloperationsregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT. Genom att minska andelen postoperativa komplikationer (blödning, smärta, infektion) samt att öka operationens effektivitet mätt som självrapporterad symtomfrihet syftar registret till att öka sjukvårdens effektivitet och stärka patientsäkerheten.”
(2022-09-12)

Screeningupptäckta patienter med kolorektalcancer levde längre

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2022/09/screeningupptackta-patienter-med-kolorektalcancer-levde-langre
”Patienter med screeningupptäckt kolorektalcancer har betydligt högre överlevnad än de med symtombaserad diagnos, konstaterar en av de första detaljerade studierna av populationsbaserade, etablerade screeningprogram i nio europeiska länder. /…/ Dessa data styrker vikten av att samtliga regioner i Sverige i september i år kommer att ha startat kolorektalcancerscreening. Med våra kvalitetsregister kommer vi att kunna göra motsvarande analyser med stor precision.”
(2022-09-12)

Stora brister i vården för patienter med atopiskt eksem – Ny rapport från Astma och Allergiförbundet/Atopikerna

https://astmaoallergiforbundet.se/stora-brister-i-varden-for-patienter-med-atopiskt-eksem-ny-rapport-fran-astma-och-allergiforbundet-atopikerna
”En miljon svenskar lider av atopiskt eksem, men trots stort lidande och stora samhällskostnader är vården fortfarande bristfällig. De behandlingar som finns når inte ut till de som behöver. I samband med internationella dagen för atopiskt eksem den 14 september släpper Astma och Allergiförbundet/Atopikerna en rapport som pekar på stora brister inom vården. /…/ För att skapa en bra och jämlik vård för atopiker krävs krafttag: 1. Nationella riktlinjer – en guide för säkerställandet av god, säker och jämlik vård oavsett kompetens och erfarenhet hos behandlande vårdpersonal. 2. Hög täckningsgrad i kvalitetsregistret SwedAD (Svenskt kvalitetsregister för atopisk dermatit) – insamlade data som möjliggör utvärdering och ny kunskap kring behandlingen av atopiskt eksem. 3. Höjd kunskapsnivå i primärvården – milda och måttliga besvär måste kunna behandlas i primärvården och kunskapen måste finnas så att det är tydligt när remiss ska skrivas till specialistvården.”
(2022-09-14)

Samband mellan primär levercancer och socioekonomisk status i Sverige

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2022/09/samband-mellan-primar-levercancer-och-socioekonomisk-status-i-sverige
”I en nyligen publicerad studie baserad på data från det svenska kvalitetsregistret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (Sweliv) och på data från Statistikmyndigheten SCB har vi undersökt sambanden mellan olika sociodemografiska faktorer och incidensen av HCC (hepatocellulär cancer) i Sverige mellan 2012 och 2018. /…/ Sammantaget hade individer med låg hushållsinkomst som bodde i de mest socioekonomiskt utsatta områdena cirka 7 gånger högre incidens av HCC jämfört individer med hög hushållsinkomst som bodde i de minst socioekonomiskt utsatta områdena. Män med en låg hushållsinkomst och/eller män som bor i de mest socioekonomiskt utsatta områdena har den högsta HCC-incidensen i Sverige. Dessa befolkningsgrupper är särskilt intressanta för framtida studier av organiserad screening för tidig diagnostik av HCC, för att kunna utvärdera kostnadseffektiviteten av sådana riktade insatser.”
(2022-09-15)

Gothia Forums seminarieserie: Kliniska studier och register

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/4213
”På seminariet ges grundläggande kunskap om registerstudier inklusive lagar och regler. Det blir en genomgång av olika typer av registerstudier inklusive randomiserade registerstudier (RRCT) med tips och råd kring processen för en registerstudie. Vidare beskrivs Registercentrums och Gothia Forums samverkan kring RRCT. /…/ Seminarierna är kostnadsfria och kommer att ges digitalt via Teams. /…/ Sista anmälningsdag: 2022-09-26”
(Okänt exakt datum)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share