Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
11 september 2020

Artikeltips 27 augusti till 11 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Rapport från styrgruppsmöte och planeringsmöte 25–26 augusti (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/rapport-fran-styrgruppsmote-och-planeringsmote-25-26-augusti
”Den 25 augusti startade vi upp höstens arbete med ett styrgruppsmöte. På grund av de Covid-19-restriktioner som gäller hölls mötet digitalt.”
(2020-08-27)

Ramverk för statistisk analys

http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/ramverkforstatistiskanalys.3749.html
”Registercentrumorganisationen har tillsammans med Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tagit fram ett ramverk med riktlinjer för statistiska analyser av data i Nationella Kvalitetsregister. Målet är att stödet till målgrupperna ska vara mer enhetligt och lättillgängligt.”
(2020-08-28)

Ny CPUP-doktorand

https://cpup.se/ny-cpup-doktorand
”Ebba Jarlman, specialistläkare i ortopedi i Helsingborg, är sedan i våras doktorand på deltid vid Lunds universitet. I doktorandprojektet ska Ebba Jarlman studera smärta, skeletthälsa och frakturer vid CP samt i ett delprojekt undersöka om skelettskintigrafi är ett bra hjälpmedel för att utreda orsaken till oklar smärta.”
(2020-08-31)

”Låg kunskap om astma- och allergi skapar onödigt lidande”

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lag-kunskap-om-astma-och-allergi-skapar-onodigt-lidande-33311
”För att skapa en god och nära vård för runt tre miljoner astma och allergipatienter behöver kunskapen öka, arbetssätten ändras och vården organiseras på ett bättre sätt, skriver Astma och Allergiförbundets förbundsordförande Maritha Sedvallson. /…/ Astma och allergier är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och berör hela livet. Trots att så många människor regelbundet behöver söka vård för sina symtom upplevs kunskapen i vården om astma- och allergidiagnoser som låg. Detta är en paradox. Till exempel finns inga nationella riktlinjer för allergivård och den följs inte heller upp i något kvalitetsregister. Denna okunskap och brist på riktlinjer och uppföljning leder till både bristande och ojämlik vård.”
(2020-08-31)

Vilka effekter ger covid-pandemin för makulavården?

http://makulareg.se/blog/nyheter/vilka-effekter-ger-covid-pandemin-for-makulavarden
”Under mars månad 2020 eskalerade antalet fall av covid-19 i Sverige. Svenska Makularegistret kvalitetssäkrar vård och behandling av våt makuladegeneration (AMD), diabetesmakulaödem och venocklusioner. Sjukdomen kräver snabb insats och det finns en klar prognostisk fördel med att snabbt inleda behandling för att undvika stor synförlust. Det finns ett stort antal personer över 70 år i Sverige som även under pandemin har behov av injektioner i ögats glaskropp, vilket ska behandlas på ett patientsäkert sätt. Några patienter har, trots rekommendationer och löfte om kohortsjukvård vid injektion, valt att avstå att genomgå behandling under pandemin. Att flera patienter valt att skjuta på behandlingen kan leda till försämring av tillgänglighet under hösten.”
(2020-09-01)

SILF söker ny registerhållare till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

https://infektion.net/silf-soker-ny-registerhallare-till-nationella-kvalitetsregistret-for-infektionssjukdomar
”En ny registerhållare sökes till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar då nuvarande registerhållare, Per Arneborn, kommer att lämna sitt uppdrag.”
(2020-09-01)

Save the date – utbildning i kvalitetsregister för forskning

https://www.registerforskning.se/sv/save-the-date-utbildning-i-kvalitetsregister-for-forskning
”Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller utbildning kvalitetsregister för forskning. Målgruppen för vägledningen är både forskare som begär kvalitetsregisteruppgifter och personal som arbetar direkt eller indirekt med sådana kvalitetsregister.”
(2020-09-03)

Diabeteskirurgi – ny behandling vid diabetes typ 2

https://www.doktorn.com/artikel/diabeteskirurgi-ny-behandling-vid-diabetes-typ-2
”Diabeteskirurgi är ett nytt sätt att behandla diabetes typ 2. /…/ Man har i en rapport baserad på siffror från SOREG (skandinaviska kvalitetsregistret för obesitaskirurgi), tittat på den långvariga effekten av kirurgisk behandling på diabetes typ 2. Man såg att av 11 808 patienter som hade diabetes typ 2 innan operationen var omkring 67 procent fria från diabetes typ 2 under de första två åren efter operationen. Efter fem och tio år var samma siffra 59 procent respektive 45 procent. Det visade sig även att ju tidigare efter diagnosen av diabetes typ 2 operationen genomfördes, desto större sannolikhet att man fick en bestående sjukdomsfrihet och desto bättre var skyddet mot komplikationer av diabetes. En stor del av de patienter med diabetes typ 2 som genomgår diabeteskirurgi upplever en långvarig normalisering av blodsockret utan behov av läkemedel. Kirurgi kan förutom en förbättrad blodsockerkontroll även reducera risken av cancer och hjärtsjukdom.”
(2020-09-03)

Långa sjukskrivningar efter låggradig hjärntumör

https://www.forskning.se/2020/09/03/langa-sjukskrivningar-efter-laggradig-hjarntumor
”Ett år efter diagnosen låggradig hjärntumör var knappt tre av tio personer i heltidsarbete. Ytterligare ett år senare var andelen fortsatt under hälften, visar en studie från Göteborgs universitet. Återgång i arbete är en viktig friskfaktor för denna unga patientgrupp. /…/ I studien, publicerad i tidskriften Neurology, ingick 381 patienter i åldrarna 18-60 år, som under åren 2005-2015 nyinsjuknade med lågmalignt gliom. Data hämtades från Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. I den matchade kontrollgruppen ingick 1 900 personer.”
(2020-09-03)

Ny publikation: ”Voiding conditions, renal and bowel function in a cohort of adults with spina bifida” (MMCUP-registret)

http://mmcup.se/?p=1903
”Ingrid Ehrén och medarbetare har publicerat en ny artikel.”
(2020-09-05)

Ny artikel: ”Adults with spina bifida: A cross-sectional study of health issues and living conditions” (MMCUP-registret)

http://mmcup.se/?p=1911
”Martina Bendt och kollegor har nyligen publicerat en artikel.”
(2020-09-05)

5 frågor till Katarina Nydahl, eldsjäl i Sköldkörtelförbundet som nu blir verksamhetsledare

https://skoldkortelforbundet.se/ny_verksamhetsledare
”Katarina Nydahl har precis blivit första person på plats på Sköldkörtelförbundets kansli. Hon brinner för individanpassad vård och att lyfta upp sköldkörtelsjukdom på agendan inom politiken och vården. /…/ Många med sköldkörtelsjukdom mår dåligt trots behandling, hur ska vi komma till rätta med det? Med tålamod och envetet arbete. Förändring tar tid. /…/ Ett viktigt mål är att det ska finnas nationella kvalitetsregister och vårdprogram för alla sköldkörteldiagnoser. Med ökad kunskap kan behandlingen bli bättre.”
(2020-09-07)

”Allt annat än en nollvision för undernäring är otänkbart”

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/allt-annat-en-nollvision-undernaring-ar-otankbart-33419
”Flera professionsgrupper måste bli mer uppmärksamma på den äldres näringsintag och vikt och jobba med en systematik som gör att undernäring kan upptäckas och förhindras i tid, skriver Livsmedelsakademins vd Lotta Törner och ordföranden för omsorgsnämnden i Kävlinge Annsofie Thuresson (M). /…/ Sveriges befolkning blir allt äldre och en femtedel är snart över 65 år. En skrämmande hög andel av dessa är undernärda eller riskerar att bli det. Mycket talar för att detta är en dold folksjukdom. Ändå gjordes det under 2019, enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert, bara 8 040 riskbedömningar för undernäring bland de närmare två miljoner äldre som bor hemma.”
(2020-09-08)

Från i höst erbjuds även pojkar HPV-vaccin i skolan

https://www.orebronyheter.com/fran-i-host-erbjuds-aven-pojkar-hpv-vaccin-i-skolan
”Med start under höstterminen kommer pojkar i hela landet för första gången att erbjudas HPV-vaccin som en del i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. /…/ – MSD är stolta att stödja en jämlik HPV-vaccination och bekämpning av HPV-relaterad cancer och sjukdom hos både pojkar och flickor. Det beslut som den svenska regeringen fattat bygger på solid kunskap extraherade från data från de unika svenska kvalitetsregistren, säger Sarah Aiosa, VD, MSD i Sverige.”
(2020-09-09)

Forskning om fysisk träning inom hjärtrehabilitering

https://fysioterapi.se/forskning-om-fysisk-traning-inom-hjartrehabilitering
”I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området fysisk träning vid hjärtrehabilitering. /…/ Multifaktoriell och teambaserad hjärtrehabilitering är en viktig del av sekundärpreventionen för en av våra största folksjukdomar. Individuellt anpassad och handledd centerbaserad fysisk träning är en central del av hjärtrehabiliteringen med stark evidens och hög prioritet för patienter med hjärtsjukdom. /…/ I Sverige finns en världsunik möjlighet att utvärdera nya arbetssätt genom det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART.”
(2020-09-09)

CPOP Danmark 10 år!

https://cpup.se/cpop-danmark-10-ar
”CPOP Danmark firar tio år och med anledning av jubileet har en jubileumsskrift tagits fram med mycket intressant läsning. Vi gratulerar våra goda grannar och tackar för allt gott samarbete!”
(2020-09-10)

Medicinsk rådgivare med en vision om att utveckla samverkan mellan olika vårdinstanser

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/september/2020/september/2020/september/2020/september/2020/september/2020/september/2020/september/medicinsk-radgivare-med-en-vision-om-att-utveckla-samverkan-mellan-olika-vardinstanser
”RCC Syd har med start den 1 september anställt Anna-Maria Larsson (även kallad Ami) som medicinsk rådgivare. /…/ – Som medicinsk rådgivare på RCC Syd kommer jag att fortsätta driva det regionala processarbetet för att utveckla och förbättra cancervården enligt nationella cancerstrategin. Min vision är att alla patienter med cancer ska få ett välfungerande omhändertagande i allt från prevention och högkvalitativ behandling till rehabilitering.”
(2020-09-10)

Strokevården ska gå i takt

https://www.vk.se/2020-09-10/strokevarden-ska-ga-i-takt
”Nu håller strokevården i landet på att lära sig att gå i takt. Coronapandemin har dock ställt till med en del problem men efter jul räknar regionerna med att nästa fas i vårdförloppet ska inledas. /…/ Förutsättningarna är dock rätt olika på olika håll i landet. I Umeå, till exempel, finns en strokeenhet och alla patienter, med stroke eller tia, ska läggas in där direkt. – Detta är någonting som vi följer i kvalitetsregistret, Riksstroke, och där ser vi att det finns ganska stora skillnader i landet om man får komma till en strokeenhet eller inte. Och då vet vi med forskning, som har funnits länge, att patienter som får ligga på en strokeenhet går det bättre för än dem som placeras ut på andra enheter på sjukhuset.”
(2020-09-10)

”Vi kan utrota hpv i Sverige till 2026”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/11/vi-kan-utrota-hpv-i-sverige-till-2026
”Totalt behövs det 150 miljoner kronor och att barnmorskor tillåts ge vaccination i samband med screening för att effektivt kunna stoppa viruset, skriver flera debattörer. /…/ En snabbare utrotning av hpv kan ske genom att utnyttja den infrastruktur som redan finns på plats genom det organiserade screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Insatsen kan följas upp av befintligt nationellt kvalitetsregister. Vårt förslag innebär att barnmorskor i samband med första screeningen av kvinnor som är 23 till 25 år även ger vaccination mot hpv och att en uppföljande dos ges vid nästa screeningtillfälle.”
(2020-09-11)

Höftundersökningar på BVC leder till förbättrad diagnostik av sent upptäckt höftluxation

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/09/hoftundersokningar-pa-bvc-leder-till-forbattrad-diagnostik-av-sent-upptackt-hoftluxation
”Vi har granskat sjukhusjournalerna för samtliga barn som diagnostiserades med höftluxation senare än 2 veckors ålder i födelsekohorten 2000–2009 i Sverige [2]. Deltagarna identifierades prospektivt från ett register i Svensk barnortopedisk förenings regi (i dag del av det nationella kvalitetsregistret för barnortopediska sjukdomar, SPOQ). Barn som hade diagnostiserats via screeningprogrammet på BVC jämfördes med barn där sjukdomen hade upptäckts till följd av symtom. /…/ BVC-screeningen fann 55 procent av alla barn som inte upptäcktes via screening på BB. /…/ Höftluxation kan vara svår att upptäcka och vi tycker att 55 procent ”lyckandefrekvens” hos BVC-screeningen är rimligt bra, även om det kanske finns utrymme för ytterligare förbättring. Den stora uppskattade effektstorleken på 11 månaders åldersskillnad och fyrdelad risk för hög luxation innebär minskat behov av kirurgi, färre behandlingskomplikationer, mindre framtida besvär och lägre risk för tidig höftproteskirurgi hos dessa barn.”
(2020-09-11)

Webbinarium – Strategi för informationsförsörjning

http://www.kvalitetsregister.se/forbattravarden/projekt/webbinariumstrategiforinformationsforsorjning.3751.html
”Webbinarium om den strategiska inriktningen för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.”
Hela webbinariet går att se i efterhand inne i denna artikel.
(2020-09-11)

Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

https://qrcstockholm.se/events/register-i-klinisk-forskning-en-vardefull-resurs-3
”Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin. /…/ Årets kurs är planerad att hållas den 23–24 november 2020.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share