Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
8 oktober 2020

Artikeltips 25 september till 8 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Ökningen av livmoderhalscancer verkar ha stannat av

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/09/okningen-av-livmoderhalscancer-verkar-ha-stannat-av
”De senaste årens ökning av antalet fall av livmoderhalscancer verkar ha stannat av. Det visar färska siffror från kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.”
(2020-09-25)

Kvinnor kunde få barn efter äggstockstumörer

https://nyheter.ki.se/kvinnor-kunde-fa-barn-efter-aggstockstumorer
”Kvinnor som behandlats med fertilitetsbevarande kirurgi för borderline äggstockstumörer kunde få barn. Den naturliga fertiliteten var bevarad hos de flesta kvinnorna och endast en mindre andel behövde assisterad befruktning. Överlevnaden i gruppen var också lika hög som hos kvinnor som genomgått radikal kirurgisk cancerbehandling. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i Fertility & Sterility. /…/ Studien bygger på data från Sveriges folkbokföringsregister för den geografiska täckningen. Urvalet omfattar alla kvinnor mellan 18–40 år som under 2008–2015 behandlats med FSS för BOT i ett tidigt stadium, enligt Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, SQRGC. Kontrollgruppen var kvinnor med liknande tumörer och i samma ålder som behandlats med radikalkirurgi. De kvinnor som fött barn efter FSS-behandling identifierades med hjälp av Socialstyrelsens medicinska födelseregister, samt Nationellt kvalitetsregistret för assisterad befruktning, Q-IVF.”
(2020-09-25)

Snabb arbetsåtergång efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/09/snabb-arbetsatergang-efter-hjartinfarkt-mojlig-for-de-flesta
”Ökande livslängd och förlängt arbetsliv gör frågan om återgång i arbete efter infarkt högaktuell. Modern rehabilitering med fysisk träning som en viktig del har sammanfallit med kortare sjukskrivningar. Risken för reinfarkt och hjärtsvikt efter hjärtinfarkt är låg. Vid okomplicerad hjärtinfarkt är snabb återgång till arbetet möjlig i de flesta fall. Vid nedsättning av arbetsförmågan kan arbetet behöva anpassas. /…/ Stora framsteg har också skett inom behandling och rehabilitering av hjärtinfarkt, och den ålderstandardiserade mortaliteten i hjärtinfarkt i Sverige har minskat påtagligt. Nuvarande behandlingsrutiner leder till vistelsetider på sjukhus på cirka 3–5 dagar. Uppföljning av riskfaktorprofil och träningsprogram genomförs och patienter följs rutinmässigt i öppenvården med upprepade besök till sjuksköterskor och läkare under första året efter infarkt. Uppgifter kring handläggning och hälsostatus registreras 6–8 veckor respektive ett år efter insjuknandet i kvalitetsregistret Swedeheart. Registret utgör en grundpelare för att kvalitetssäkra hjärtsjukvården och har givit viktig kunskap om förloppet efter infarkt i befolkningen.”
(2020-09-25)

 1. DN Debatt. ”Tusentals hjärtpatienter får inte bevisat effektiv vård”

  https://www.dn.se/debatt/tusentals-hjartpatienter-far-inte-bevisat-effektiv-vard
  ”Svensk sjukvård skall vara jämlik – men det råder orimligt stora regionala skillnader i landet beträffande hjärtsjukvården. Skillnaderna är så allvarliga att bostadsort kan ha betydelse för hjärtpatienters överlevnad. Nu kräver vi i kvalitetsregistret Swedeheart tillsammans med representanter från Hjärt-Lungfonden, Riksförbundet Hjärt-Lung och Svenska Hjärtförbundet att regionerna granskas för hur de följer lagar och riktlinjer.”
  (2020-09-28)

 2. Stora regionala skillnader på hjärtsjukvård

  Kort inslag från TV4 om ämnet i artikeln ovan.
  https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13293885
  (2020-09-29)

Färre upptäckta cancerfall under pandemin enligt ny RCC-rapport

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/september/farre-upptackta-cancerfall-under-pandemin-enligt-ny-rcc-rapport
”Covid-19-pandemin har orsakat att färre människor än vanligt har diagnostiserats med cancer under första halvåret 2020. Det visar en ny rapport från RCC i samverkan. Jämfört med hur många som insjuknade i cancer förra året riskerar var åttonde cancerfall att vara oupptäckt under mars–augusti 2020. /…/ För att få en bild av hur det ser ut inom cancersjukvården har Regionala cancercentrum i samverkan genomfört en registerstudie baserad på data i de regionala tumörregistren. Studien bygger på uppgifter från de 14 (av cirka 30) patologilaboratorier i landet som har elektronisk inrapportering av data till tumörregistren. Resultaten från studien är sammanställda i en rapport, som bekräftar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat med 12 procent (median) under covid-19-pandemin.”
(2020-09-28)

Så används EQ-5D-data i kvalitetsregister

https://qrcstockholm.se/news/sa-anvands-eq-5d-data-i-kvalitetsregister
”Idag samlar 41 kvalitetsregister in EQ-5D-data, varav de flesta inom området rörelseorganens sjukdomar. 36 av kvalitetsregistren presenterar dessutom EQ-5D-resultat för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal eller beslutsfattare via olika kanaler. Det visar en ny studie från QRC:s forskningsenhet. /…/ – Slutsatsen är att insamling och användning av EQ-5D-data varierar mellan de nationella kvalitetsregistren, vilket delvis kan förklaras av att de olika registren har olika syften. /…/ säger Emelie Heintz, medförfattare till artikeln.”
(2020-09-29)

Mer än ömma fötter och huvudvärk som saknas

https://www.dagensmedicin.se/blogg/petra-hedbom/2020/09/30/mer-an-omma-fotter-och-huvudvark-som-saknas
”Inga betonggolvströtta fötter, ingen huvudvärk efter mässventilationens dova surr, inget magsvid efter för många koppar ilsket gratiskaffe. Det finns klara fördelar med att bevaka en kongress hemifrån, miljövinsterna med alla uteblivna flygresor är den allra främsta. Men det finns effekter av att alla sitter på sin egen kammare i stället för att vara tillsammans i Wien, där den 56:e diabeteskongressen arrangerad av EASD skulle ha ägt rum. /…/ Studiemässigt kan årets EASD beskriva som något av ett mellanår. De stora behandlingsstudierna handlade liksom förra året mycket om nya glukossänkare /…/ Hur dessa läkemedel ska användas och när de ska sättas in är en stor fråga för svensk sjukvård. /…/ Frågan som hänger i luften är om anti-SGLT2 ska ersätta metformin som förstahandsbehandling vid typ 2-diabetes. Det gör det väldigt intressant att följa den svenska studien som faktiskt ska titta på just det. Upplägget för studien, som koordineras från Uppsala universitet, är intressant i sig där en randomiserad prövning kombineras med kvalitetsregister.”
(2020-09-30)

Kartläggning av långtidsprognos efter stroke visar på stora skillnader

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/10/kartlaggning-av-langtidsprognos-efter-stroke-visar-pa-stora-skillnader
”Syftet med den här avhandlingen var att ge en heltäckande bild av långtidsprognos efter stroke. I fem publicerade delarbeten fokuseras på olika aspekter såsom samsjuklighet, funktionsnedsättning före stroke, återinläggningar samt de anhörigas situation. Projektet bygger på data från Riksstroke, det svenska kvalitetsregistret för strokesjukvård, och mer specifikt en långtidsuppföljning som genomfördes år 2016 av patienter som insjuknat tre eller fem år tidigare (över 22 000 inkluderade patienter) och deras anhöriga. Data har även inhämtats från bland annat Patientregistret, SCB:s befolkningsregister samt Läkemedelsregistret. /…/ Sammanfattningsvis understryker resultaten komplexiteten och variabiliteten hos strokepatienter, vilket kommer till uttryck i stora skillnader i prognos, återinläggningsmönster och påverkan på anhöriga.”
(2020-10-01)

Ny forskning om gråstarrkirurgi ska förbättra vården

https://akademiliv.se/2020/10/68306
”Kirurger som gör riktigt många gråstarroperationer per år har generellt relativt få svåra fall, vilket troligen bidrar till den lägre andelen komplikationer, visar en studie ledd från Göteborgs universitet. Resultaten ger nya kunskaper i arbetet med att ytterligare förbättra vården för en stor grupp patienter. /…/ Med hjälp av data från Nationella Kataraktregistret, där operationerna registreras, har forskarna kunnat analysera operationsresultat ner på individnivå, kirurg för kirurg, från åren 2007-2016. Även om kirurgernas identiteter är kodade ger resultaten nya kunskaper och insikter.”
(2020-10-02)

Sista avslutningsträffen för uppdragsutbildningen

https://qrcstockholm.se/news/sista-avslutningstraffen-for-uppdragsutbildningen
”QRC Coachingakademi skapades 2013 och har sedan starten arrangerat uppdragsutbildningen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård i samarbete med Karolinska Institutet /…/ Vid årets avslutningsträff fick 15 kursdeltagare ta emot diplom och är nu certifierade förbättringscoacher. Årets deltagare har haft en extra utmaning i och med att flera av deras förbättringsarbeten pausades på grund av covid-19-pandemin. /…/ Under våren 2020 genomfördes en omorganisation på HSF där HSF:s uppdrag samtidigt renodlades. /…/ Under återstoden av 2020 kommer Coachingakademin att slutföra och avveckla sina pågående projekt och uppdrag. QRC Kvalitetsregistercentrum kommer finnas kvar och ha stöd till kvalitetsregisterutveckling som huvudfokus.”
(2020-10-02)

Ingen skillnad i överlevnad oavsett val av narkosmedel vid cancerkirurgi

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/10/ingen-skillnad-i-overlevnad-oavsett-val-av-narkosmedel-vid-cancerkirurgi
”Ett stort antal experimentella studier och retrospektiva patientstudier har visat att valet av narkosmedel kan påverka långtidsöverlevnaden efter cancerkirurgi. En stor japansk patientdatabas har använts för att retrospektivt studera frågan. /…/ Efter omfattande statistisk bearbetning, inklusive regressionsanalyser och propensity score-matchning, kunde ingen skillnad påvisas i total- eller återfallsfri överlevnad mellan grupperna efter en uppföljningstid på två år (median). /…/ En påtaglig svaghet med den japanska studien är, förutom kort uppföljningstid, att man endast hade data för patienter som avlidit på samma sjukhus där de opererats. Vi har etikgodkännanden för att studera ett stort antal cancersjukdomar med samma frågeställning som ovan med hjälp av data från två svenska kvalitetsregister, Regionala cancercentrum och Svenskt perioperativt register, varav bröst- och tjocktarmscancer ligger först i pipeline. Svagheterna i den japanska studien kan överbryggas med bättre kontroll på förväxlingsfaktorer och effektmodifierare.”
(2020-10-02)

Coronapåverkad cancerrapport överlämnad till regeringen

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/oktober/coronapaverkad-cancerrapport-overlamnad-till-regeringen
”I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner senast den 30 september ska avge en delrapport till Socialdepartementet om arbetet under det första halvåret. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser. /…/ I stort har cancervården prioriterats och fungerat väl för patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade cancerfall. Flera regioner rapporterar också minskat antal canceroperationer och fysiska besök. Omfördelning och sjukskrivning av vårdpersonal har på flera håll lett till att ordinarie verksamhet fått skalas ned. Samtidigt har arbetet med nya arbetssätt påskyndats, vilket bland annat gett bättre och ökat samarbete mellan sjukhus inom och mellan regionerna, liksom förbättrat samarbete med privata vårdgivare. /…/ Ett viktigt steg har tagits för att kunna direktöverföra data från ordinationsstöden för cytostatika (Cytodos och Cytobase) till registret för cancerläkemedel. Region Skåne är först ut och där fungerar nu direktöverföring från Cytobase.”
(2020-10-02)

Hur ser vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ut?

https://www.lif.se/nyheter/2020/10/hur-ser-vagen-till-en-digitaliserad-halso–och-sjukvard-ut
”Det andra seminariet i Lifs nystartade mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, har digitalisering som tema. /…/ Den 14 oktober samtalar Sara Riggare, forskare och spetspatient, Anders Henriksson, SKR:s andre vice ordförande, Victoria Bohlin, vd Capio specialistkliniker och Carolina Wallenius, Sverigechef Cerner, om hur vi ska få ihop delarna – digitala journaler, kvalitetsregister, e-recept – till en helhet, hur nya vårdinformations- och beslutsstödsystem kan bidra till mer och bättre forskning och innovation och inte minst viktigt – vem ska äga insamlade data? Hur säkrar vi både tillgång till hälsodata och den personliga integriteten?”
(2020-10-06)

Medarbetarenkäter kan förutspå om tandfyllningen ska hålla

https://www.forskning.se/2020/10/07/medarbetarenkater-kan-forutspa-om-tandfyllningen-ska-halla
”Tandfyllningar som inte håller är kostsamma för både samhälle och patient. Men forskning /…/ visar att bedömningen av vårdkvalitet från personalgruppen som helhet, eller tandsköterskor, kan förutsäga risken för utbyte av tandfyllningar på grund av en kariesdiagnos inom tre år. Hänsyn har tagits till faktorer som kan påverka, som patientens ålder, kön, inkomst och födelseland. – Våra resultat tyder på att personalens bedömning av kvalitet, vilket är en enkel och billig åtgärd, kan användas för att underlätta kvalitetsarbetet, säger Hanne Berthelsen. /…/ Så här gjordes studien: Under 2014-2015 skickade forskargruppen ut enkäter till personal vid Folktandvårdens kliniker från fyra län i Sverige. Forskarna har också fått ut underlag om tandfyllningar som gjorts på samma kliniker vid samma period som personalen fyllde i enkäten. Patienternas fyllningar har följts upp fram till 2019 i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Detta är samkört med registerdata från SCB kring patienters inkomst, kön, ålder och födelseland.”
(2020-10-07)

Halverad väntetid hos Registerservice

https://www.registerforskning.se/sv/socialstyrelsen-halverar-vantetid-av-registerdata
”Tack vare ett effektivare arbetssätt och flera nyanställda har Registerservice vid Socialstyrelsen lyckats halvera tiden för att få en handläggare, då en forskare skickat in en beställning på registerdata för forskningsändamål.”
(2020-10-07)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share