Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
10 maj 2024

Artikeltips 25 april till 10 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Gotlands hörselrehabilitering får toppresultat

”Hörselvården på Gotland hamnade i topp på parametrarna ’Tillfredsställelse och Nytta’ och ’Kontakt/Information’ och på femte plats när det gäller ’Funktion’ i Hörselbrons, Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering vuxna, första halvårsrapport 2023.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Gotland
(2024-04-25)

Ja till europeiskt hälsodataområde – EHDS

”Europaparlamentet har den 24 april 2024 godkänt förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, EHDS. Syftet är att skapa en gemensam digital infrastruktur för de olika hälso- och sjukvårdssystem som finns i EU-länderna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-04-29)

Färska ”spindlar”

”Nu har vi uppdaterat våra spindeldiagram med än fler svar från våra största patientgrupper. Ni finner diagrammen under rubriken ’Så här tycker patienterna’. Data bygger på samtliga insamlade enkätsvar i HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) för respektive diagnos till och med 2023. Svaren är helt avidentifierade. /…/ Diagrammen visar medelvärden av enkätsvar (0–100) före, respektive efter operation (antal svar inom parentes). /…/ Hoppas ni kan ha nytta av diagrammen som på ett överskådligt sätt visar hur väl vi kan minska upplevda besvär och symptom för olika diagnoser.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2024-04-29)

Patientens kunskapsstöd fortsätter att utvecklas

”Fler e-tjänster och anpassad information på 1177 stödjer personer med reumatism och sparar tid för sjuksköterskorna på reumatologmottagningen i Region Jönköpings län. Pilotprojektet med patientens kunskapsstöd innehåller flera delar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2024-04-29)

15 år med kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer – Vad har hänt? Vad kan man få ut?

”I detta föredrag från Gyncancerdagen 2024 föreläser Marianne Olsson och Pernilla Dahm Kähler om kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Marianne Olsson från Nätverket mot gynekologisk cancer är patientrepresentant i styrgruppen som arbetar med det nationella kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer. Pernilla Dahm Kähler är professor, gynekologisk tumörkirurg och nationell registerhållare för Svenska kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer. Gyncancerdagen anordnas årligen av Nätverket mot gynekologisk cancer. ”

Klicka här för att komma till föredraget på YouTube.
Observera att klippet inte är textat eller syntolkat.
Källa: Nätverket mot gynekologisk cancer
(2024-04-29)

Svenska MS-registret anslutet till Metadataverktyget i RUT

”Svenska MS-registret, som är ett delregister i Svenska neuroregister, är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter om patienter med multipel skleros, MS. I registret finns enkel demografisk information, uppgifter om sjukdomsdebut, diagnostiska undersökningar, uppföljning av sjukdomsaktivitet, neurologisk funktion, utfall av uppföljande utredningar med exempelvis magnetkameraundersökningsresultat, förloppsmodifierande behandling (”bromsmediciner”), biverkningar, patientrapporterade mått av hälsorelaterad livskvalitet, kognitiv skattning med symbol digit modalities test samt utfall av laboratorieanalyser av blod och ryggmärgsvätska. /…/ Metadataverktyget i RUT (Register Utiliser Tool) ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-04-30)

Seminarium om effektivare informationsförsörjning på Vitalis

”Arbetet med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella kvalitetsregister ökar nu takten rejält. Välkommen att del av det utvecklingsarbete som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Inera, regionerna, kvalitetsregister och registercentrum gör tillsammans.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2024-05-02)

Levnadsvanor – enhetlig dokumentation

”Den 20 maj klockan 15:00 arrangerar Nationellt programområde levnadsvanor ett seminarium om enhetlig dokumentation av levnadsvanor. Målgrupp är personer som arbetar med dokumentation i journal på olika sätt, eller arbetar med kvalitetsregister, beslutsfattare och andra intresserade.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2024-05-02)

Var femte undersökt uppvisar tecken på tandköttssjukdom – vilket kan signalera ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

”En av fem undersökta uppvisar tecken på parodontit, enligt SKaPa, Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Parodontit är ett av de mer allvarligare stadierna av tandköttssjukdom, och om mer uttalad har man sett en koppling till en ökad risk för hjärtinfarkt, visar forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Hjärt-Lungfonden
(2024-05-02)

”Delning av hälsodata kräver statlig styrning”

”E-hälsomyndigheten ska bestämma hur data som vårdgivare vill dela ska standardiseras, föreslår Annemieke Ålenius och Bessam Saleh i utredningen om hälsodata som presenteras i dag.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2024-05-02)

Tillgång till registerdata är en förutsättning för att kunna följa upp läkemedelsanvändning och effekt

”Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har överlämnat en rapport till regeringen om möjligheten att använda data från läkemedelsanvändning i klinisk vardag för att förbättra möjligheterna till uppföljning av hur läkemedel används och vilken effekt de har. /…/ Även om TLV ser att nationella hälsodataregister utgör de mest relevanta och förutsägbart tillgängliga datakällorna för TLV:s uppföljningsarbete, är myndigheten också beroende av data som samlas in i andra typer av register, såsom kvalitetsregister.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(2024-05-02)

Seminarium: Juridiska aspekter på registerforskning – vad behöver jag göra och hur får jag det gjort?

”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdagen den 16 maj, 15:30–16:30. Föreläsare är Erica Schweder, Förvaltningsjurist vid Sektionen för förvaltningsjuridik, Universitetsledningens stab, Göteborgs universitet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-05-03)

John Åkerlund: Komplikationer och njursvikt efter operation för njurcancer

”Det är inte ovanligt med njursvikt och komplikationer efter operation för njurcancer. John Åkerlund utforskar riskfaktorerna, och hans avhandling visar bland annat att öppen kirurgi leder till dubbelt så många komplikationer som titthålskirurgi. Dessutom är operation på ett större sjukhus förknippat med ökad risk. /…/ Vad handlar din forskning om i korthet? – Med hjälp av data från njurcancerregistret och andra svenska kvalitetsregister, så studerar vi riskfaktorer och risken för komplikationer till njurcancerkirurgi och även sambandet mellan komplikationsfrekvens och antalet operationer ett sjukhus utför. Slutligen studerar vi den svåraste formen av njursvikt och då såväl dess roll som riskfaktor för utveckling av njurcancer som dess kliniska betydelse efter operation av njurcancer, säger John Åkerlund.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Göteborgs universitet
(2024-05-03)

Utredning föreslår flera åtgärder för enklare delning av hälsodata

”Socialminister Jakob Forssmed har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse. – Jag är glad att få ta emot detta slutbetänkande. Att på ett säkert och smidigt sätt kunna dela hälsodata mellan vårdgivare är viktigt för att öka patientsäkerheten och minska den administrativa bördan för personalen i hälso- och sjukvården. Detta är något som är bra för både patienter och medarbetare i vården, säger socialminister Jakob Forssmed.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regeringskansliet
(2024-05-03)

Lång väg kvar i kampen mot undernäring hos äldre

”I november 2022 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring i kraft. Vi har pratat med Lena Martin, dietist och utredare vid Socialstyrelsen, om varför nya föreskrifter behövdes, vad de innebär och vilken effekt de hittills har haft. /…/ Hur bedömer du effekten av föreskrifterna så här ett och ett halvt år efter att de trädde i kraft? – Jag ser många goda exempel på kommuner som jobbar med att förbättra vård och behandling av undernäring. Socialstyrelsens kunskapsstöd har uppdaterats sedan de nya föreskrifterna trädde i kraft och vi ser ett ökat intresse för våra webbaserade utbildningar. Det finns även privata aktörer som erbjuder utbildningar, vilket är ett bra tecken att det finns en vilja att ta itu med problemen. Ju fler vi är som sprider kunskap desto större chans att budskapen når ut. De flesta kommuner använder sig av kvalitetsregistret Senior Alert. Den insamlade statistiken över bland annat antal riskbedömningar kan användas på många sätt, exempelvis genom att jämföra sig med sig själva över tid.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Frisk Mat
(2024-05-03)

Fokus på nya arbetssätt och uppföljning efter införande av vårdförlopp enligt rapport

”I den årliga rapport som redovisar arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen framgår att arbetet löper på i regionerna. Både förändringsarbete kopplat till införande samt arbete med uppföljning av vårdförlopp pågår. Utmaningarna och processerna varierar dock. Men gemensamt i många regioner är att vårdförloppsarbetet lett till nya arbetssätt och strukturer. Även patientorganisationer ställer sig positiva till vårdförloppen och tror att de kommer leda till bättre vård. /…/ Uppföljningsarbetet har kommit olika långt i regionerna. /…/ I den senaste uppföljningsrapporten från ett nationellt programområde (NPO) på Vården i siffror är det en uppmaning till regionerna att registrera prioriterade indikatorer.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2024-05-07)

RCC på Vitalis

”Ska du till Vitalis 13–16 maj? Det är ett bra tillfälle att ta del av flera av RCC:s (Regionala cancercentrum) utvecklingsprojekt. Här listar vi de seminarier där RCC:s medarbetare deltar som föreläsare. Du träffar oss också i paneler, samtal och debatter. Flera seminarier går också att följa på distans. /…/ Teknisk beskrivning och erfarenheter från projektet ’Informationsförsörjning Kvalitetsregister’: Tisdag 14 maj 2024 11:40–12:00 /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-05-08)

Manuellt pappersarbete byttes mot digital succé

”Det manuella arbetet tog lång tid och innebar flera risker. När Osteoporosmottagningen i Mölndal lyckades digitalisera sina arbetssätt blev vinsterna enorma: effektivare flöden, bättre kvalitet på röntgenbilderna och mindre papper. Dessutom banade digitaliseringen väg för ett nytt nationellt kvalitetsregister för osteoporos.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sahlgrenskaliv
(2024-05-08)

Beviljade medel till projekt som ska förbättra cancervården i Södra sjukvårdsregionen under 2024

”Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 har bidragit till många och ambitiösa ansökningar om att driva förbättringsarbete. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar medel mellan initiativ inom sin sjukvårdsregion. Den ena satsningen avser bilddiagnostik och patologi, den andra rehabilitering och palliativ vård. /…/ – Vi är glada över att se att det finns en stark utvecklingskraft och ett stort engagemang för att utveckla cancervården i Södra sjukvårdsregionen. Det är också glädjande att konstatera att ett flertal ansökningar innefattar samverkan mellan verksamheter och över regiongränserna, säger Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef på RCC Syd.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-05-10)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share