Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 december 2023

Artikeltips 24 november till 7 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Våldsdådet på Morö Backe: Pojken vårdas på rättspsyk i Umeå – kliniken inte anpassad för barn: ”Extremt sällsynt”

”Pojken överföll och våldtog en flicka på Morö Backe i Skellefteå förra året. Han är nu 16 år och avtjänar sitt straff tillsammans med vuxna på rättspsykiatrin i Umeå. Kliniken är inte anpassad för att vårda barn – men man har försökt anpassa verksamheten. /…/ – I den åldern är man inte van att vårdas i vuxenvård. Man har behov av stöd, man behöver ha kontakt med sin familj och kompisar, säger Magnus Kristiansson, registerhållare på Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, Rättspsyk, som arbetar med att utveckla den rättspsykiatriska vården.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Televisions Nyheter Västerbotten
(2023-11-25)

Mortalitet vid MMC (ryggmärgsbråck) hos vuxna – ny studie

”Survival and causes of death in adults with spina bifida in Sweden: a population-based case-control study av Melinda Rocchi, Johan Jarl, Annika Lundkvist Josenby och Ann Alriksson-Schmidt har nu publicerats i Journal of Rehabilitation Medicine.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kvalitetsregistret för ryggmärgsbråck och annan neuralrörsdefekt
(2023-11-27)

Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset

”HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) växer vidare. I morgon 28/11 startar vi upp HAKIR-registrering på vår första ortopediska enhet. Det är ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping som tagit initiativet att ansluta vilket vi tycker är mycket bra.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2023-11-27)

Modell för Region Kalmar läns arbete med förbättringar

”Regionen har arbetat med verksamhetsutveckling genom utbildningar inom förbättringskunskap och förändringsledning. De använder en modell med olika påbyggnadsmoduler som även samspelar med övriga ledningssystem i regionen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2023-11-27)

Ska utrota cancer i livmoderhalsen

”Några startade snabbare än andra, men nu är alla regioner på banan. 547 vaccinmottagningar medverkar. Målet är att snart utrota livmoderhalscancer. /…/ – Eftersom livmoderhalscancer går att utrota känns det viktigt att vi inte låter den få förekomma längre. Vi vill se att sjukdomen försvinner i närtid och med den fantastiska uppslutning vi nu har från hela landet så tror jag att det är möjligt, säger Joakim Dillner. /…/ Målet är att nå upp till en jämn, minst 70-procentig vaccintäckning till slutet av 2024. /…/ När skolvaccineringen och den pågående extravaccineringen fått stopp på viruscirkulationen kommer det att vara dags för nästa steg i att bekämpa livmoderhalscancer. Då kommer Nationella kvalitetsregistret för cervixprevention att samordna olika insatser för att hitta de kvinnor som redan hunnit bli smittade av hpv (humant papillomvirus).”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkemedelsvärlden
(2023-11-28)

Robotassisterad kirurgi för prostatacancer ger Sverige ledande position

”I november månad pågår Movember-initiativet för att sätta särskilt fokus på mäns hälsa världen över. Rikstäckande siffror visar att utvecklingen när det gäller behandling av prostatacancer gått snabbt och att Sverige nu är uppe i den globala toppen när det gäller användning av modern operationsteknik. /…/ Företaget Intuitive Surgical, som är världsledande inom robotassisterad kirurgi med dess da Vinci kirurgisystem, har tagit fram statistik från Sveriges Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) som visar att andelen operationer av prostatacancer i Sverige som utförs med hjälp av robotassisterad kirurgi har ökat från 57,9 procent år 2012 till 97,5 procent år 2022. Det innebär att Sverige är att betrakta som en viktig aktör inom området, tillsammans med bland andra USA och Storbritannien.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: IT-hälsa
(2023-11-29)

Nytt demensteam ska ge högre och jämnare vårdkvalitet i kommunen

”Norrköpings kommun har infört ett demensteam för att öka kunskapen om hur man bäst bemöter personer med demenssjukdom. /…/ – Jag är glad över att vi äntligen har vårt demensteam på plats. De kommer att se till att det blir en högre och jämnare kvalitet på vården i våra olika verksamheter. En del är att de fortsätter att utveckla arbetet med kvalitetsregister och ser till att det implementeras. Det ger en tydlig struktur och personalen verktyg att kunna arbeta personcentrerat, säger Ida Björkman, vård- och omsorgsdirektör.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Norrköpings kommun
(2023-11-29)

Yttrande avseende promemoria ”Effektiv och behovsbaserad digital vård” (Ds 2023:27)

”KI (Karolinska Institutet) ställer sig bakom den rekommendation som lämnas av utredningen om att ’Regionerna bör ställa tydliga krav på sina vårdvalsaktörer vid användning av underleverantörer genom ökade krav på uppföljning, dokumentation, anslutning till nationella gemensamma e-hälsospecifikationer samt anslutning till NPÖ (Nationell patientöversikt).’ KI instämmer i bedömningen, då samtliga dessa delar bedöms öka förutsättningarna för klinisk forskning inom området. KI menar att det behöver säkerställas att digitala vårdgivare har samma krav på dokumentering i journaler, patientregister, receptdokumentation, bidrag till kvalitetsregister med mera som andra vårdgivare inom olika vårdformer, så att denna data även kan tillgängliggöras för forskningssyften. Digital vård behöver också inkluderas i arbetet med att utforma ett nationellt
patientregister för primärvården.”

Klicka här för att komma till artikeln/dokumentet i sin helhet (PDF-format, 151 kB).
Yttrande gällande ovan nämns på sidan 5–6.
Källa: Sveriges regering
(2023-12-05)

Seminarium: Kardiometabola sjukdomar och registerbaserade studier

”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 12 december, 15:30–16:30. Föreläsare är Aidin Rawshani, forskare vid institutionen för medicin, Göteborgs Universitet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2023-11-30)

Nya läkemedel tycks ha hejdat behov av lungbyte

”Nu syns effekterna av cystisk fibrosläkemedlen Kaftrio och Kalydeco i det svenska kvalitetsregistret. En klart bättre lungfunktion och minskat antibiotikabruk hos patienterna är några förändringar sedan den revolutionerande behandlingen införts. ”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
(2023-11-30)

”Vården i siffror” illustrerar regionernas registrerade bedömningar

”Nu har vi fått igång applikationen vården i siffror för MMCUP (Kvalitetsregistret för ryggmärgsbråck och annan neuralrörsdefekt). Denna applikation ska ge de olika regionerna möjlighet att se hur man ligger till avseende inmatning av olika variabler i olika register där nu alltså även MMCUP finns med. De två variabler vi har börjat visa i denna applikation är ’samordnande verksamhet’ och andel ’genomförda uro-tarmfunktionsbedömningar under året’, fler variabler kommer läggas till på sikt.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kvalitetsregistret för ryggmärgsbråck och annan neuralrörsdefekt
(2023-12-01)

5 saker vi vet om astma tack vare Luftvägsregistret

”I år fyller det nationella Luftvägsregistret 10 år. Det innehåller information om vården av 400 000 personer med astma och lungsjukdomen kol. Vad har vi lärt av oss av registret – och hur kan det hjälpa dig som patient? /…/ 5 kunskaper om astma vi fått genom Luftvägsregistret:

  • Tonårskillar får bättre vård än tonårstjejer.
  • Det finns stora skillnader i vården beroende på var i landet du bor.
  • Mindre än hälften av astmapatienterna har fått en patientutbildning.
  • Mindre än 10 procent av astmapatienterna som vårdas i primärvården har en skriftlig behandlingsplan
  • Personer med okontrollerad eller svår astma har ökad risk att bli svårt sjuka i covid-19.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Astma- och allergiförbundet
(2023-12-04)

Medicinska födelseregistret 50 år

”Sedan starten 1973 har det svenska medicinska födelseregistret varit en viktig informationskälla till kliniska och epidemiologiska studier av graviditet och förlossning samt moderns och barnets hälsa. /…/ Registret är ett av Socialstyrelsens rikstäckande hälsodataregister och inkluderar mer än 98 procent av alla födslar i Sverige sedan 1973. /…/ Registret innehåller information om personnumret för mödrar och levande födda barn. Detta har stor betydelse för forskning, då det möjliggör länkning till andra nationella svenska register hos Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån (SCB), specialiserade kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården samt forskningsspecifika datainsamlingar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-12-05)

Socialutskottets betänkande 2023/24:SoU1: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

”Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2024 inom utgiftsområde 9, som uppgår till cirka 110,3 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. /…/ Miljöpartiets förslag till anslag för 2024: /…/ För att utveckla kvalitetsregistret för könsdysfori och för att inrätta kvalitetsregister för endometrios och abortvård föreslår motionärerna att anslaget ökas med 10 000 000 kronor.”

Klicka här för att komma till artikeln/dokumentet i sin helhet (PDF-format; 3,4 MB).
Miljöpartiets förslag nämns på sidorna 47–48 samt 58.
Källa: Sveriges riksdag
(2023-12-05)

Halmstad svenska mästare i hemtjänst

”2023 års bästa hemtjänst finns i Halmstads kommun. Det visar SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Seniorernas Hemtjänstindex. /…/ Det är ett samlat kvalitetsindex för hemtjänsten i alla kommuner utifrån äldres behov och önskemål – från att leta information till biståndshandläggning samt själva utförandet av hemtjänsten och kommunstöd och utveckling. /…/ – I årets Hemtjänstindex kan vi jämföra utvecklingen från föregående år, och resultaten är hoppingivande. De kommuner som får högst resultat har nöjda äldre, goda resultat i de olika delindexen och arbetar faktabaserat – det vill säga svarar på Socialstyrelsens enkäter, mäter personalkontinuitet och arbetar aktivt med kvalitetsregistret Senior alert. Kommuner som arbetar utifrån beprövad erfarenhet kan alltså märkbart förbättra kvaliteten i hemtjänsten, säger Eva Eriksson.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Senioren
(2023-12-05)

Till minne av Lennart Minthon, BPSD-registrets grundare

”I slutet av november avled Lennart Minthon efter en tids sjukdom. Lennart var professor och överläkare och stod på sig för sin övertygelse om att skapa bättre vård för personer med kognitiv sjukdom. /…/ Det tydligaste, och för varje enskild individ, största Lennart skapade tillsammans med andra var BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registret! Det var Lennarts forskningsmedel, mod och jävlar anamma som säkerställde att vi är här nu och kan stoltsera nationellt och internationellt med över 100 000 personer som fått personcentrerad bedömning i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
(2023-12-06)

Det europeiska hälsodataområdet: rådet enas om ståndpunkt

”Medlemsländernas EU-ambassadörer har enats om rådets mandat för en ny lag som ska underlätta utbyte och tillgång till hälsodata på EU-nivå. Den föreslagna förordningen om ett europeiskt hälsodataområde syftar till att förbättra enskilda personers tillgång till och kontroll över sina personliga e-hälsodata och samtidigt göra det möjligt att återanvända vissa data för forsknings- och innovationsändamål. Genom förordningen tillhandahålls en hälsospecifik datamiljö som kommer att bidra till att främja en inre marknad för digitala hälso- och sjukvårdstjänster och digitala hälso- och sjukvårdsprodukter.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Europeiska rådet
(2023-12-06)

Panelsamtal om psoriasis och psoriasisartrit 31 oktober 2023

”I samband med Internationella Psoriasisdagen 2023 bjöd Psoriasisförbundet in till ett panelsamtal om psoriasis och psoriasisartrit där några av Sveriges främsta experter på hud och leder svarade på frågor under ledning av Claes Elfsberg. Experterna som svarar på frågorna är: /…/ Marcus Schmitt-Egenolf, Expertisområde: Registerhållare PsoReg (kvalitetsregistret för systembehandling vid psoriasis), läkemedelsbehandling, livsstilsfaktorer/intervention, fortbildning/kompetensutveckling av vårdprofessioner.”

Klicka här för att komma till videon med panelsamtalet i sin helhet.
Observera att videon inte är vare sig textad eller syntolkad.
Källa: Psoriasisförbundet
(2023-12-06)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share