Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
5 januari 2023

Artikeltips 23 december till 5 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/12/langsiktig-reglering-av-forskningsdatabaser
”I promemorian lämnas ett förslag om en långsiktig reglering av vissa forskningsdatabaser. Lagen, liksom den anslutande förordningen, föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.”
(2022-12-23)

Debatt: Glöm inte bort äldreomsorgen

https://www.lt.se/2022-12-23/glom-inte-bort-aldreomsorgen
”Den politiska ledningen i Södertälje har lagt sin budget för 2023. I en debattartikel anger de sina prioriteringar: skolan, kampen mot den grova brottsligheten, arbetsmarknadsfrågor, grön omställning. Självklart viktiga områden, men jag saknar äldreomsorgen. /…/ kommunledningen [borde] vara oroad över de resultat som socialstyrelsens senaste brukarundersökning visar på, där kommunen ligger en bra bit under riksgenomsnittet då det gäller den sammanlagda ’nöjdheten’ med hemtjänsten. Som salt i såren kommer också SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Seniorernas nyligen presenterade Hemtjänstindex där man mätt kvaliteten på hemtjänsten i samtliga kommuner. Södertälje placerar sig långt ner på plats 241 av 290 kommuner i Sverige. Det ska nämnas att undersökningen är mycket gedigen. Man har med hjälp av Statens forskningsinstitut granskat ett antal undersökningar utförda av Socialstyrelsen, gått igenom kommunernas kvalitetsregister och enkäter av olika slag samt genomfört en bred enkät till seniorer och anhöriga i alla kommuner. /…/ I den inledningsvis nämnda artikeln från majoriteten sägs det: ’Vi blundar inte inför de problem som finns. Vi hanterar dem’. Låt oss hoppas att det också gäller vården av våra äldsta kommuninvånare.”
(2022-12-23)

”Det saknas riktlinjer för levande njurdonatorer”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-saknas-riktlinjer-for-levande-njurdonatorer
”Att donera ett livsviktigt organ är en av de ojämförligt största och finaste insatser som en människa kan göra för en annan människa. Det är därför viktigt att samhället och sjukvården bekräftar donatorns insats. Tyvärr sker det inte fullt ut /…/ Den som donerar ska ha rätt att vara ekonomiskt skadelös. /…/ Ett mindre belopp som schablonersättning har diskuterats som kompensation för utgifter som är relaterade till donationsprocessen. En sådan ersättning skulle sannolikt förenkla handläggningen utan att förändra den altruistiska karaktären av donationen. /…/ Sedan i våras har en nationell arbetsgrupp, utsedd av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och där Njurförbundet ingår, haft i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för levande njurdonation. Det finns äntligen en ambition att komma tillrätta med alla de olösta frågor som rör information, utredningsrutiner, ekonomisk kompensation, medicinsk långtidsuppföljning och kvalitetsregister.”
(2022-12-28)

Ny metod hittar rätt behandling för bröstcancerpatienter

https://www.dn.se/sverige/ny-metod-hittar-ratt-behandling-for-brostcancerpatienter
”/…/ vid spridd bröstcancer finns det inte tid att prova sig fram. Att testa en behandling tar kanske tre månader och den tiden finns inte. I så fall hinner patienten dö, säger Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid Karolinska institutet, till DN. /…/ För att komma runt problemet har Johan Hartman och hans kollegor utvecklat en metod där man skapar en tumörmodell genom att man tar ut en del av tumören tillsammans med dess stödjeceller, för att tumören ska uppföra sig på samma sätt på odlingsplattan som i kroppen. Därefter testas olika cancerbehandlingar i olika koncentrationer på de odlade cellerna/tumörmodellerna för att se hur känsliga de är mot läkemedlen. /…/ med hjälp av de kvalitetsregister som finns och där man vet om cancern spred sig eller inte lät Johan Hartman och hans kollegor algoritmer – utifrån mikroskopibilder – lära sig vilka patienter som löper hög risk att drabbas av metastaser, en insats som belönades med Athenapriset tidigare i år.”
(2022-12-29)

Debatt: Lyft fram Sveriges styrkor under ordförandeskapet i EU (Europeiska unionen)

https://www.di.se/debatt/debatt-lyft-fram-sveriges-styrkor-under-ordforandeskapet-i-eu
”Från årsskiftet kommer Sverige alltså både ha möjlighet att påverka EU:s utveckling i linje med svenska prioriteringar och samtidigt visa vilket fantastiskt land Sverige är. Olika branscher och organisationer uttrycker nu förhoppningar kring det svenska ordförandeskapet. Detta är särskilt tydligt när det gäller life science i allmänhet och läkemedel i synnerhet. Varför? Jo, för att Sverige har varit ett av de tongivande läkemedelsländerna inom EU under många år, trots att landet inte är ett av de fem stora. /…/ Det finns även förväntningar på Sverige från andra länder. Detta märker vi av. /…/ Vi vill därför lyfta tre områden som särskilt viktiga under det svenska ordförandeskapet. /…/ Hälsodata: Hela samhället förändras nu snabbt av digitalisering och nya typer av datamängder samlas in och används. Även här har Sverige en stark position inom sjukvårdsområdet med kvalitetsregister, personnummer och en sjukvård som kommit relativt långt i digitalisering i jämförelse med många andra länder. EU-kommissionen har presenterat ett förslag till helt ny lagstiftning för området (EHDS, European Health Data Space). Sverige kan spela en viktig roll när det gäller att föra förhandlingarna framåt kring denna lagstiftning. Detta är en strategisk framtidsfråga, både för sjukvården och för läkemedelsindustrin.”
(2022-12-29)

Ny registerhållare för Svenska Traumaregistret: Folke Hammarqvist

https://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/ny-registerhallare-for-svenska-traumaregistret-folke-hammarqvist
”Den 1 januari 2023 tillträdde en ny registerhållare för SweTrau (Svenska Traumaregistret). Den nya registerhållaren är kirurg och heter Folke Hammarqvist. Folke ersätter den avgående registerhållaren Lars Lundberg som innehaft posten sedan 2018. I denna nyhet berättar Folke själv om vem han är och hur han ser på sitt nya uppdrag.”
(2023-01-02)

Förste chefläkare ny roll på Säs (Södra Älvsborgs sjukhus)

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/01/forste-cheflakare-ny-roll-pa-sas
”Södra Älvsborgs sjukhus inrättar funktionen ’förste chefläkare’. Den första förste chefläkaren heter Joacim Stalfors. /…/ Västra Götalandsregionen står inför en ’digital omställning’: Vårdinformationssystemet Millennium är på väg att införas, och med det ska vårdprocesser digitaliseras i större utsträckning. – Man behöver någon som håller ihop det här arbetet på Säs. Sedan blir mitt uppdrag också säker och effektiv vård, säger Joacim Stalfors. /…/ På Joacim Stalfors CV finns också exempelvis ordförandeskap för kvalitetsregistret för tonsilloperationer, och docent vid Göteborgs universitet. Vad har drivit dig till att göra så många olika saker? – Utveckling. Jag tycker det är väldigt roligt att skapa och förnya. Innovativa idéer är spännande.”
(2023-01-03)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share