Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
1 april 2021

Artikeltips 19 mars till 1 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Negativ trend har vänt för patienter med bipolär sjukdom

https://registercentrum.se/nyheter/negativ-trend-har-vaent-foer-patienter-med-bipolaer-sjukdom
”Det effektivaste läkemedlet för patienter med bipolär sjukdom är litium. Bland annat verkar det självmordsförebyggande. Men användningen av litium minskade under en rad år. Kvalitetsregistret BipoläR har haft ett intensivt fokus på frågan och nu har trenden vänt.”
(2021-03-24)

Sammanhållen journalföring – utopi eller verklighet?

https://www.medtechmagazine.se/article/view/783614/sammanhallen_journalforing_utopi_eller_verklighet
”Socialutskottet gick år 2018 ut med ett betänkande till regeringen om att de bör se till att ta fram gemensamma standarder för journalsystem och kvalitetsregister i hela landet. Som det ser ut idag finns det inga planer på ett nationellt journalsystem. Däremot håller flera regioner på att införa nya journalsystem inom sin egen verksamhet, bland annat för att skapa en mer sammanhållen journalföring. En av dessa regioner är Region Skåne, som håller på att förnya sitt journalsystem i samarbete med den amerikanska systemleverantören Cerner. Skånes Digitala Vårdsystem, SDV, kommer att börja användas under hösten 2021. Det medför ett enhetligt journalsystem för både vårdpersonal och patienter.”
(2021-03-24)

Dataanalyser av cancer 1975–2019 – En registerstudie

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-3-7285.pdf (PDF-format, 6,4 MB)
Socialstyrelsen publicerade nyligen en ny rapport med dataanalyser av cancer för åren 1975 till 2019. I rapportens sammanfattning står följande:
”I den här rapporten analyseras utvecklingen av cancer över tid med hjälp av registerdata, både vad gäller insjuknande och dödlighet samt överlevnad i cancer. Rapporten består till stora delar av statistiska analyser och redovisning av data. Rapporten ska kunna användas för framtida analyser och planering av insatser i regionerna.”
(2021-03-25)

SVF för cancer utan känd primärtumör uppdaterat

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/svf-for-cancer-utan-kand-primartumor-uppdaterat
”Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer utan känd primärtumör (CUP) är nu uppdaterat. Justeringarna innebär inga förändringar i själva utredningen utan medför framförallt förtydliganden kring avslut och ledtider. Det finns inget kvalitetsregister för CUP och därför är SVF-data och cancerregistret viktiga källor för uppföljning.”
(2021-03-26)

Ny rapport: Vård och omsorg av äldre under pandemin

https://healthpolicy.se/2021/03/26/ny-rapport-vard-och-omsorg-av-aldre-under-pandemin
”Coronakommissionen första delrapport om Äldreomsorgen presenterades i december 2020. En huvudslutsats var att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Kommissionen konstaterade att för dessa brister bär den sittande regeringen, liksom de tidigare regeringar som också haft denna kunskap, det yttersta ansvaret. /…/ Forum för Health Policy har haft en rad workshops och seminarier, både nationella och internationella om utmaningarna inom äldreomsorgen. Ökad kompetens inom äldreomsorgen lyfts fram som en viktig faktor. Outnyttjad potential i digitaliseringen, alltför många olika aktörer som har ansvaret för hälso- och sjukvård och omsorg, krångliga IT-system, för lite akademisk koppling inom den kommunala verksamheten, kunskapskällor som kvalitetsregistret Senior Alert används i alltför liten utsträckning är andra exempel. I denna rapport belyser dessutom flera utomstående forskare olika strategiska frågor.”
(2021-03-26)

Läkaresällskapet vill ha register för postcovid

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/lakaresallskapet-vill-ha-register-for-postcovid
”För allmänt hållna och för lite fokus på barn. Det är några av synpunkterna som Läkaresällskapet tar upp i remissvaret på Socialstyrelsens förslag till kunskapsstöd för postcovid. /…/ Läkaresällskapet efterlyser också ett nationellt kvalitetsregister och att alla patienter med postcovid ska erbjudas att delta i forskningsstudier.”
(2021-03-30)

Långvarig effekt av vanliga Alzheimer-läkemedel

https://www.lakemedelsvarlden.se/vanlig-behandling-mot-alzheimers-sjukdom-har-langvarig-effekt
”Behandlingen som används i dag associerades också med en minskad dödlighet, enligt en ny svensk studie. /…/ – Vår studie ger stöd för att fortsätta ge patienter dessa viktiga läkemedel och dessutom att effekten bibehålls under lång tid, säger Maria Eriksdotter, professor vid Karolinska institutet och en av författarna till studien. /…/ I den nu aktuella studien har forskare från Karolinska institutet och Umeå universitet analyserat data från personer med Alzheimers sjukdom under fem år från att de har fått diagnosen. Studien är en registerstudie som bygger på data från det nationella kvalitetsregistret Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, Svedem.”
(2021-03-30)

Insatser inom cancerområdet påverkade av pandemin

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/insatser-inom-canceromradet-paverkade-av-pandemin
”I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner senast den 31 mars ska avge rapport till Socialdepartementet om arbetet under 2020. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser. /…/ I stort har cancervården prioriterats och fungerat väl för patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade cancerfall. /…/ Samtidigt har arbetet med nya arbetssätt påskyndats, vilket bland annat gett bättre och ökat samarbete mellan sjukhus inom och mellan regionerna, liksom förbättrat samarbete med privata vårdgivare. Digitala besök, framför allt återbesök, har också ökat i hela landet. /…/ Ett viktigt steg har tagits för att kunna direktöverföra data från ordinationsstöden för cytostatika (Cytodos och Cytobase) till registret för cancerläkemedel. Region Skåne är först ut och där fungerar nu direktöverföring från Cytobase. Region Sydöst har sjösatt två piloter, varav en för direktöverföring från cytodos och även i Region Västra Götaland pågår ett integrationsarbete med syfte att automatiskt överföra rapporteringar från Cytobase till läkemedelsregistret. – Trots pandemin har flera projekt varit möjliga att genomföra tack vare en snabb omställning till digitala arbetssätt och att utvecklingen av cancervården har haft en hög prioritet av alla inblandade aktörer, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande för RCC i samverkan.”
(2021-03-31)

Hjärtsvikt med bevarad EF inom primärvården – heterogen grupp

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2021/04/hjartsvikt-med-bevarad-ef-inom-primarvarden-heterogen-grupp
”Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) är ett sjukdomstillstånd associerat med låg livskvalitet och hög sjuklighet och dödlighet. Tillståndet utgör en diagnostisk utmaning, och det finns ingen vetenskapligt bevisad effektiv behandling. Trots hög prevalens och det faktum att många (17–36 procent) av dessa patienter omhändertas i primärvården har de flesta studier utförts i sjukhusmiljö. I ett avhandlingsarbete, huvudsakligen baserat på det nationella kvalitetsregistret Rikssvikts databas, har HFpEF i primärvården beskrivits avseende karakteristika, betydelsen av andra samtidigt pågående sjukdomar och dödlighet, prognostiska och diagnostiska svårigheter samt potentiell underdiagnostik. /…/ Patienter med HFpEF i primärvården utgör /…/ en heterogen grupp med många andra sjukdomar som kan påverka hjärtsviktsförloppet men som också, oberoende och var för sig, är associerade med sjuklighet och dödlighet. /…/ Resultaten i denna avhandling talar för att patienter med HFpEF inom primärvård har en åldersrelaterad multiorganskada, vilket ställer höga krav på noggrann diagnostik och ett individualiserat omhändertagande. Det finns också en betydande risk för underdiagnostik.”
(2021-04-01)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share