Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 mars 2021

Artikeltips 4 mars till 18 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/mars/farre-fall-av-tarmcancer-med-riktade-screeninginsatser
”Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper. En ny rapport från RCC som utgår från å kallad geomapping, visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta. /…/ Rapporten bygger på befolkningsdata från SCBs register och falldata från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer.”
(2021-03-04)

Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur

https://registercentrum.se/nyheter/identifiering-av-riskgrupper-foer-fallskada-och-fraktur
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning den 30 mars 15.30-16.30. Föreläsare är Mattias Lorentzon, professor i geriatrik, Göteborgs universitet, och överläkare vid Sahlgrenska osteoporoscentrum. Ämnet är identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur med hjälp av kombinerade hälsodataregister och ny metodologi.”
(2021-03-07)

SKRIande behov av nytt implantatregister

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/skriande-behov-av-nytt-implantatregister
”Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI) är namnet på ett nytt implantatregister som kan finnas inom ett par år. Registret behövs för att tandvården ska kunna följa upp och utvärdera implantatbehandlingar strukturerat och storskaligt, menar Shariel Sayardoust, parodontolog och ordförande i registrets arbetsgrupp. /…/ Tidigare försök att få till ett fungerande implantatregister har inte slagit väl ut, eftersom det har varit för krångligt att mata in data om personer med implantat. Nu är det tänkt att registret ska bli en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Vitsen med att SKRI ska ingå i SKaPa är att data ska gå att skörda automatiskt.”
(2021-03-08)

Konferens om Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/konferensompatientrapporteradeutfallsmattihalsoochsjukvarden.3885.html
”Varmt välkommen till den digitala halvdagskonferensen ’Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården – vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella kvalitetsregistren?'”
(2021-03-09)

Kvinnor utan kända riskfaktorer har kraftigt ökad risk för att dö tidigt efter hjärtinfarkt

https://www.ucr.uu.se/sv/aktuellt/1440-kvinnor-utan-kanda-riskfaktorer-har-kraftigt-okad-risk-for-att-do-tidigt-efter-hjartinfarkt
”Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt utan att ha kända riskfaktorer som rökning, höga blodfetter och högt blodtryck har kraftigt ökad risk för att dö tidigt efter hjärtinfarkten visar en studie på över 60 000 svenska patienter. /…/ Studien är en observationell studie med 12 års uppföljningstid av svenska män och kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt. /…/ – Studien bekräftar kraften i systematisk datainsamling från väldesignade register med bred åtkomst för att identifiera oväntade luckor och ojämlikhet i klinisk vård och resultat, säger Stefan James, vetenskaplig ledare UCR,överläkare vid Akademiska sjukhusets hjärtsektion och professor i kardiologi vid Uppsala universitet.”
(2021-03-09)

Vårdgivarregister viktiga för kvaliteten på HVB-hem

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/vardgivarregisterviktigaforkvalitetenpahvbhem.37195.html
”SKR välkomnar regeringens beslut om att inrätta ett nationellt vårdgivarregister för HVB-hem. Det ger kommuner bättre förutsättningar att säkerställa vård och omsorg för placerade barn. /…/ – Det är viktigt att brister på HVB-hem kan upptäckas tidigt och åtgärdas omedelbart. Genom vårdgivarregister får kommunerna bättre överblick och kontroll över verksamheterna och på så sätt kan också kvaliteten höjas. På sikt ser vi behov av att även införa nationella vårdgivarregister inom fler vårdformer, såsom familjehem, LSS-boenden och särskilda boenden för äldre, säger Arion Chryssafis.”
(2021-03-09)

Bättre överlevnad hos kvinnor efter lungcancerkirurgi

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2021/03/battre-overlevnad-hos-kvinnor-efter-lungcancerkirurgi
”Tidigare studier har visat att kvinnor har en lägre incidens och mortalitet i många av de cancerformer som drabbar båda könen. Emellertid har kvinnligt kön föreslagits vara en riskfaktor för lungcancer, och studier som har undersökt könsspecifik överlevnad efter både medicinsk och kirurgisk behandling av lungcancer har visat motstridiga resultat. För att närmare analysera sambandet mellan kön och överlevnad i lungcancer genomfördes en nationell populationsbaserad registerstudie som inkluderade 6 536 patienter (56 procent kvinnor) som opererades för lungcancer 2008–2017. /…/ Studien påvisade en signifikant bättre långtidsöverlevnad för kvinnor, oberoende av skillnader i prognostiska faktorer.”
(2021-03-10)

Ny hemsida för Infektionsregistret

https://rcsyd.se/infektionsregistret/blog/nyheter/ny-hemsida-for-infektionsregistret
”De senaste månaderna har Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar byggt en ny hemsida. Utvecklingen har skett främst med anledning av att kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet som antogs nationellt 2018.”
(2021-03-15)

Nu behandlas patienter med TMS (transkraniell magnetstimulering)

https://www.mynewsdesk.com/se/wemind/news/nu-behandlas-patienter-med-tms-423259
”WeMind Haninge är en av de första mottagningarna i Stockholmsområdet där man erbjuder behandling med TMS. Nu har de första patienterna genomgått behandlingen. Även om det är för tidigt att dra långtgående slutsatser, är resultaten lovande. /…/ För att samla mer kunskap om behandlingen anordnas en digital nätverkskonferens om TMS i mars 2021. Där samlas läkare och expertis från hela landet för att utbyta erfarenheter av behandlingen. På konferensen kommer man att diskutera vilka patientgrupper som bör erbjudas TMS. Deltagarna kommer även att diskutera behandlingstekniker, biverkningar och hur man ska registrera resultat i kvalitetsregistret.”
(2021-03-15)

Nedgång i ingrepp oroar hjärtläkare

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/hjarta-karl/nedgang-i-ingrepp-oroar-hjartlakare
”Pandemin har gjort läget bekymmersamt inom flera av hjärtvårdens områden. Kön till ablation av förmaksflimmer blir ’enormt svår’ att arbeta av, anser en expert. Dagens Medicin har fått siffror från flera kvalitetsregister för att få en bild av hur pandemin påverkat hjärt-kärlvården under 2020. Flera typer av ingrepp har minskat /…/”
(2021-03-17)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share