Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
1 februari 2024

Artikeltips 19 januari till 1 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Här kan du se lanseringskonferensen för det nya Bipolär- och psykosregistret

”Den 17 januari hölls en digital lanseringskonferens inför det nya Bipolär- och psykosregistret. Här kan du ta del av sändningen i efterhand.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-01-19)

Mandometer uppfyller kriterierna för evidensbaserad vård

”Slutreplik. Ata Ghaderi skriver i en replik i Läkartidningen att oberoende positiva replikationer av Mandometerbehandlingen saknas och att kriterierna för att betrakta en behandling som evidensbaserad är tydliga. Mandometerbehandlingen uppfyller alla dessa kriterier. Den är biologiskt förankrad, effektiv, kostnadseffektiv och användbar i klinisk praxis och undervisning samt har en lång uppföljning och oberoende replikationer vid sex kliniker i fyra länder. Den har ’utvidgad evidens’, enligt det amerikanska psykologförbundet (APA), och är godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA). /…/ data från Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling visar att Mandometerbehandlingen har en bättre effekt än behandling som vanligt. Vi selekterade inte vilka patienter som ingick i jämförelsen, vilket Ghaderi antyder, men det gjorde registerhållarna som därigenom överdrev resultaten av behandling som vanligt. /…/ Ghaderis uttalanden ligger utan tvekan till grund för Region Stockholms politiska beslut att inte erbjuda Mandometerbehandling. Patienterna hänvisas i stället till behandling som vanligt, inklusive tvångsvård med hög dödlighet. 4 379 patienter och anhöriga har protesterat mot beslutet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-01-19)

Sömnapnépatienter får vänta länge på apnébettskena

”Efter remiss till tandvården får de flesta sömnapnépatienter vänta mer än 90 dagar på att få behandling med apnébettskena. Det visar data från Svenska sömnapnéregistret, SESAR.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Tandläkartidningen
(2024-01-19)

Data från AmbuReg i unik kartläggning av traumapatienter i svensk ambulanssjukvård

”De flesta som transporteras till sjukhus i ambulans är inte allvarligt skadade. Samtidigt bedöms en fjärdedel av alla allvarligt skadade patienter som lågprioriterade av ambulanssjukvården. Det visar en forskningsstudie som för första gången någonsin använder data från AmbuReg (Nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård).”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård
(2024-01-22)

Webbinarium om BPSD-registret

”Vad är BPSD-registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) och hur använder man med det? Vilka vinster och resultat kan man se och hur använder man sina data i förbättringsarbete? Vid två tillfällen i mars anordnar vi från BPSD-registret ett webbinarium som riktar sig till alla intresserade. Deltagandet är kostnadsfritt och genomförs via Teams.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
(2024-01-22)

Ännu en publicerad artikel!

”Trigger finger (TF) är en vanlig orsak till funktionsnedsättning i handen och har en prevalens på cirka 1 % i den allmänna befolkningen. I denna studie undersöktes det om socioekonomisk status påverkar patientrapporterade resultat efter kirurgisk behandling av TF. Data hämtades från HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) under perioden 2010–2019 och 5 477 patienter inkluderades i studien. /…/ Sammanfattningsvis rapporterade patienten med lägre socioekonomisk status fler symtom både före och efter operation av TF, men den relativa förbättringen påverkades inte av socioekonomiska faktorer i denna studie.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2024-01-23)

Ökad samverkan krävs för bättre primärvårdsdata visar ny rapport

”Idag råder olikheter i hur regioner registrerar och rapporterar primärvårdsdata. Det gör att det är svårt att jämföra data mellan regionerna och se faktiska skillnader i vårdens kvalitet och åtgärder. Rapporten ’Databaserad beskrivning av primärvården – en utmaning’ ger förslag på förbättringar och uppmanar till samordning av hur registrering ska utföras.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2024-01-23)

Socialstyrelsen ska ge bättre tillgång till hälsodata för forskning

”Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att korta handläggningstiderna och öka kvaliteten i leveranserna av beställningar av hälsodata för forskning.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regeringskansliet
(2024-01-24)

Nytt uppdrag för att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata

”Regeringskansliet har utsett Mats Nilsson till att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Uppdraget innebär att ge förslag på åtgärder som kan tillgängliggöra hälsodata i hela vårdkedjan för både hälso- och sjukvård och tandvård.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regeringskansliet
(2024-01-25)

Svenska Intensivvårdsregistrets arbete med organdonationer har gett goda resultat

QRC (Quality Registry Centre) Stockholm länkar till två artiklar hos Sveriges Television gällande ökande organdonationer kopplat till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: QRC Stockholm
(2024-01-25)

Se frukostsamtal om Livskvalitet!

”Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra. Variabler för mjuka värden/livskvalitet bör inkluderas i kvalitetsregister, även för cancerrehabilitering.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nätverket mot cancer
(2024-01-25)

Tidigare men enklare inrapportering till Cancerregistret med nya regler

”Från den 1 januari gäller nya regler för canceranmälan till Cancerregistret. Gabrielle Gran, nationell koordinator för Cancerregistret, bedömer att klinikernas inrapporteringsbörda kommer att minska med en tredjedel. Just nu jobbar RCC (Regionala cancercentrum) för att nå ut med de nya reglerna till alla klinker.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-01-25)

Söker läkemedel som räddar hjärnans funktioner

”Trots att det går att bota bakteriell hjärnhinneinflammation med antibiotika får drabbade barn ofta bestående nedsättningar av hjärnans funktioner. Det visar en ny studie från Karolinska institutet som har publicerats i Jama network open. /…/ I den aktuella studien analyserade forskarna data från det svenska kvalitetsregistret över bakteriell hjärnhinneinflammation. De använda data om drygt 3 500 personer som drabbades av en sådan infektion som barn.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkemedelsvärlden
(2024-01-25)

Replik: Flera förändringar inom HPV-screening är på agendan

”Peter Bistoletti framför i en debattartikel i Läkartidningen ett antal förslag till välbehövliga förbättringar av screeningen för livmoderhalscancer, med fokus på att minimera risken för överscreening av unga kvinnor. De nationella screeningprogrammen beslutas av Socialstyrelsen, varefter nationella vårdprogram med mer detaljerade riktlinjer beslutas av Regionala cancercentrum i samverkan (RCC). RCC har en nationell arbetsgrupp (NACx) som bereder förslag till RCC för uppdateringar av det nationella vårdprogrammet inom området. Huvuduppgiften för Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) är att mäta och rapportera de 14 kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen beslutat om, men registret deltar även i NACx arbete genom uppdaterade faktaunderlag för nya vårdprogram. /…/ Socialstyrelsen har aviserat att nya riktlinjer ska planeras med tätare intervall, och inför nästa screeningprogram lär minskningen av HPV (Humant papillomvirus) på grund av vaccinationer leda till att en höjning av åldern för screeningstart hamnar på agendan. Det nationella vårdprogrammet planeras att förnyas varje år, och flera av Bistolettis föreslagna åtgärder är under diskussion för 2024 års nationella vårdprogram.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-01-29)

Nya svenska diagnoskoder för beroendetillstånd i remission

”Diagnoskoder för remission av beroendetillstånd har nyligen införts i svenska ICD-10. Svensk förening för beroendemedicin har nu publicerat rekommendationer för tolkningen av dessa fördjupningskoder. /…/ Sådana remissionskoder kan vara värdefulla på systemnivå för verksamhetsuppföljning och kvalitetsregister, men också i vården av enskilda patienter, då diagnosen blir mer kliniskt informativ. Svensk förening för beroendemedicin föreslog därför häromåret att liknande koder skulle införas också i svenska ICD-10.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-01-30)

Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen – 14 miljoner kronor till utvecklingsprojekt inom demensområdet

”Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum fem miljoner kronor, de två nationella kvalitetsregistren inom demensområdet totalt sex miljoner kronor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga tre miljoner kronor. Pengarna ska gå till att genomföra projekt som ska öka kvaliteten och ge en mer jämlik vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom, såsom demenssjukdom, samt att stötta anhöriga.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regeringskansliet
(2024-01-31)

Ett nytt arbetssätt kortar operationsköer

”För att möta de växande köerna till operation har operationsavdelningen på Södertälje sjukhus tagit fram ett nytt arbetssätt som kallas för snabbspårsal. /…/ Operationskapaciteten i snabbspårsalarna är 30–60 procent högre än i en vanlig operationssal. /…/ Samtidigt som operationskapaciteten har ökat befinner sig operationsavdelningen på Södertälje sjukhus på en delad förstaplats i det svenska kvalitetsregistret för 2023. – Trots en ökad kapacitet och fler operationer så har vi lyft oss ännu mer i kvalitetsregistret SPOR (Svenskt Perioperativt Register) som jämför operationsavdelningarna i Sverige och hamnat på delad första plats under 2023, vilket vi är mycket stolta över. Våra medarbetare tycker att det är kul att jobba mer effektivt och kunna hjälpa fler patienter, säger Lona Layous, biträdande verksamhetschef, sektionschef för operation och överläkare i anestesi.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Södertälje Sjukhus
(2024-01-31)

Cystektomi för blåscancer – har utfallet förbättrats?

”Radikal cystektomi är sedan 2017 föremål för regional nivåstrukturering i Sverige. Sedan nivåstruktureringen infördes blir allt fler äldre och sjukare patienter opererade med radikal cystektomi. Andelen som avlider inom 90 dagar efter ingreppet och som behöver omopereras de första 3 månaderna har minskat sedan nivåstruktureringen infördes. /…/ Baserat på prospektiv registrering av ledtider, utfall och komplikationer 90 dagar postoperativt efter radikal cystektomi, vilket tillsammans med övriga data från Nationella blåscancerregistret presenteras i rapporten RODRET, har vi undersökt indikationer och resultat 2012–2022 stratifierat för tidpunkten för införandet av den regionala nivåstruktureringen 1 januari 2017. /…/ Av de 4 309 cystektomierna som registrerades 2012–2022 genomfördes 2 411 (56 procent) efter nivåstruktureringen. /…/ Den aktuella studien innefattar, tack vare den höga täckningsgraden i Nationella blåscancerregistret, samtliga registrerade radikala cystektomier i Sverige för de aktuella åren /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-01-31)

Uppskattning av hasardkvoter från observationsdata med tillämpningar relaterade till stroke

”En ny avhandling i statistik av Guilherme Wang de Faria Barros fokuserar på utmaningar som uppstår i observationsstudier där utfallet är av typen tid-till-händelse. Studier relaterade till stroke är gjorda med hjälp av Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Forskningen bidrar till att förbättra de metoder som används inom observationsstudier.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Umeå universitet
(2024-01-31)

Forskare från Blekinge leder unik studie om andnöd

”Mer än en halv miljon människor i Sverige beräknas ha lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Trots det har man inte lyckats göra studier på svår syrebrist sedan 1970-talet. Inte förrän nu när Magnus Ekström, överläkare i lungmedicin på Blekingesjukhuset och docent vid Lunds universitet, leder en studie om förbättrad syrgasbehandling som kan förlänga livet på patienter med KOL. /…/ Detta är den första stora behandlingsstudien vid flera enheter av högflödesbehandling i hemmet och planeras att genomföras på tio svenska sjukhus. Det är också en av få studier på patienter med svår syrebrist. – Det är svårt att genomföra studier på den här patientgruppen eftersom de ofta är för sjuka för att ta sig runt. Men tack vare att Sverige nu har väl uppbyggda nationella kvalitetsregister har vi en unik möjlighet att förbättra vården för dessa patienter, säger Magnus Ekström.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Blekinge
(2024-01-31)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share