Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
21 januari 2021

Artikeltips 19 december till 21 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Åtta nya artiklar baserade på CPUP (Uppföljningsprogram för  Cerebral Pares) publicerade under hösten

https://cpup.se/atta-nya-artiklar-baserade-pa-cpup-publicerade-under-hosten
”2020 blir ett rekordår då det gäller vetenskapliga artiklar baserade på CPUP. Åtta nya artiklar har tillkommit under hösten.”
(2020-12-21)

Snabb uppföljning av läkemedelsanvändning med kvalitets- och sjukvårdsregister

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/12/snabb-uppfoljning-av-lakemedelsanvandning-med-kvalitets-och-sjukvardsregister
”I juni 2018 godkände Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, subventionerad användning av abirateron plus prednisolon i kombination med GnRH-agonist på indikationen nydiagnostiserad metastaserad prostatacancer av högrisktyp, med restriktionen att behandling med cytostatika inte var lämplig. Beslutet baserades på randomiserade studier som visat en överlevnadsvinst på över ett år för män som fått abirateron. Sex månader efter diagnos är 80 procent av alla nya prostatacancerfall registrerade i nationella prostatacancerregistret (NPCR). Information om alla män i NPCR som potentiellt uppfyllde den nya indikationen identifierades i Patientregistret och Läkemedelsregistret via Statistikspåret och därmed kunde introduktion och följsamhet till begränsningen i användning studeras. /…/ Kombinationen av data från kvalitets- och nationella hälsodataregister via Statistikspåret gör det möjligt att snabbt och kontinuerligt följa införandet av nya läkemedel i Sverige.”
(2020-12-22)

Referat från webbinariet om granskningen av Äldresatsningen och statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2020/aldresatsningen—effektiviteten-i-statens-satsning-pa-kvalitetsregister-i-aldreomsorgen/webbinarium/referat-fran-webbinariet-om-granskningen-av-aldresatsningen-och-statens-satsning-pa-kvalitetsregister-i-aldreomsorgen.html
”Här kan du ta del av ett referat från webbinariet om Riksrevisions granskningsrapport Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen, som hölls 6 november 2020.”
(2020-12-22)

Svårt följa upp nya cancerläkemedel

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/12/svart-folja-upp-nya-cancerlakemedel
”Landets regionala cancercentrum har kommit överens om att rapportera nyinsättning av ett antal nya cancerläkemedel till det nationella registret för cancerläkemedel, RCL. Ett av huvudsyftena är att bidra till att fånga upp eventuella ojämlikheter i landet när det gäller behandling och introduktion av nya läkemedel. Men i en ny rapport konstaterar RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel att rapporteringen till registret fortfarande uppenbart brister eller i stort sett saknas i vissa regioner, vilket försvårar regionala jämförelser.”
(2020-12-23)

SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) får ett gott betyg av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) vid medelstilldelningen för 2021

http://www.skapareg.se/skapa-far-ett-gott-betyg-av-skr-vid-medelstilldelningen-for-2021
”SKR har beslutat om tilldelning av medel till nationella kvalitetsregister för 2021. SKaPa erhåller 2 150 000 kr och får ett mycket gott omdöme av SKRs expertgrupp. I motiveringen av medelstilldelning lyfts bland annat SKaPas årsrapport fram som väl utformad och innehållsrik. Dessutom ser man väldigt positivt på att data lämnas till allt fler forskningsprojekt.”
(2021-01-04)

Allt fler behandlas för sköldkörtelproblem – störst ökning bland män

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/allt-fler-sormlanningar-behandlas-for-skoldkortelproblem-storsta-okningen-bland-man
”Allt fler män behandlas för sköldkörtelproblem – en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. /…/ Trots detta finns inget nationellt program eller kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdomen. Något som leder till en ojämlik vård i landet då alla regioner sätter sina kriterier för diagnos och behandling av sjukdomen. – Sveriges kommuner och regioner, SKR, behöver skyndsamt ta fram ett nationellt vårdprogram och ett kvalitetsregister även för hypotyreos. Först då kan vi få en mer jämlik vård och förbättra livskvaliteten för de kvinnor och män som är drabbade, skriver Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet, i ett pressmeddelande.”
(2021-01-09)

Datainspektionen har blivit Integritetsskyddsmyndigheten

https://www.registerforskning.se/sv/datainspektionen-har-blivit-integritetsskyddsmyndigheten
”Datainspektionen har bytt namn till Integritetsskyddmyndigheten (IMY). IMY har samma uppdrag som Datainspektionen, det vill säga att skydda medborgarnas personuppgifter, till exempel avseende hälsodata, så att den hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. IMYs generaldirektör Lena Lindgren Schelin säger på myndighetens webbplats att namnet tydligare signalerar myndighetens primära uppdrag, att skydda den personliga integriteten.”
(2021-01-14)

Ny studie om upplevda biverkningar vid behandling av HIV

https://nyheter.ki.se/ny-studie-om-upplevda-biverkningar-vid-behandling-av-hiv
”Studien som gjorts på data från kvalitetsregistret InfCare HIV visar att patientrapporterade biverkningar minskar över tid, det korrelerar till att nyare läkemedel med mindre biverkningar används i större utsträckning. Studien har också visat att god fysisk- och psykisk hälsa minskar patienters benägenhet att rapportera läkemedelsbiverkningar.”
(2021-01-14)

”Gör om gör rätt”: Så gick rekordsatsning om intet

https://www.senioren.se/nyheter/gor-om-gor-ratt-rekordsatsning-gick-om-intet
”Äldresatsningen, som omfattade riktade statsbidrag på totalt 4,3 miljarder kronor och pågick under åren 2010–2014, missade målet. Det anser Riksrevisionen. /…/ Granskningen visar att regeringen inte nådde huvudsyftet med så kallade kvalitetsregister, ett systematiskt förbättringsarbete som skulle komma alla äldre till del. /…/ Men äldresatsningen fick andra positiva effekter än vad som från början var meningen, skriver Riksrevisionen i rapporten. Till exempel har införandet av kvalitetsregister lett till klara förbättringar av vården och omsorgen för de personer som bor i särskilt boende och registreras i något av registren. /…/ Riksrevisionen bedömer att det här beror på att personalen vid äldreboenden använt kvalitetsregistren som ett beslutsunderlag i den löpande verksamheten, vilket alltså kommit de registrerade personerna till godo.”
(2021-01-18)

Fokus på individuell behandling vid akut koronart syndrom utan ST-höjning

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2021/01/fokus-pa-individuell-behandling-vid-akut-koronart-syndrom-utan-st-hojning
”I september 2020 utkom nya riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology, ESC) gällande akut koronart syndrom utan ST-höjning, vilket omfattar icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) samt instabil angina. /…/ ESC rekommenderar nu systematisk mätning och rapportering av kvalitetsindikatorer, vilket Sverige gjort under en längre tid via Swedehearts kvalitetsregister.”
(2021-01-18)

Välkommen till seminarium om registerforskning

https://registercentrum.se/nyheter/vaelkommen-till-seminarium-om-registerforskning
”Fredrik Nyberg, professor i registerepidemiologi vid Göteborgs universitet föreläser om: Registerforskning från ax till limpa (idé – etik – databeställning – analys – resultat). Vad bör jag tänka på? En översikt. /…/ Seminariet ingår i en nystartad seminarieserie om registerforskning som normalt kommer att hållas i Sahlgrens Aula, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Det första seminariet hålls på grund av pandemiläget enbart via Zoom.”
(2021-01-19)

Ingen realtidsdata ger oklar lägesbild av cancervården

https://www.life-time.se/vardkvalitet/ingen-realtidsdata-ger-oklar-lagesbild-av-cancervarden
”Under hösten publicerade RCC två uppföljningar av hur covid-pandemin påverkat cancervården. Hans Hägglund säger att det under arbetet med uppföljningarna blivit uppenbart att det är svårt att följa utvecklingen i cancervården i realtid. Data från varje vårdgivare rapporteras löpande till respektive RCC och skickas sedan till Socialstyrelsens cancerregister en gång per år. En stor del av rapporteringen av kliniska data sker fortfarande manuellt. Det gäller även patolograpporteringen, där endast ungefär hälften av landets laboratorier har haft en elektronisk inrapportering så pass länge att jämförelse med inrapportering från föregående år är möjlig. Även inrapporteringen till kvalitetsregistren har eftersläpningar.”
(2021-01-19)

Lisa Blohm: Därför tar Bästa sjukhuset paus – och vem skulle hinna jubla?

https://www.dagensmedicin.se/opinion/ledare/darfor-tar-basta-sjukhuset-paus-och-vem-skulle-hinna-jubla
”/…/ det är i januari som vi på Dagens Medicin varje år sedan 2012 har presenterat Bästa sjukhuset – vår rankning i tre kategorier av alla Sveriges akutsjukhus. Så blir det inte i år, vilket vi berättade om på notisplats i sista numret före jul. Rankningen tar en paus och förklaringen stavas, som när det gäller nästan allt annat just nu, covid-19. Det har inte varit något lätt eller självklart beslut och en del blir säkert besvikna. /…/ En mycket väsentlig del av rankningen bygger på data ur kvalitetsregister, data som denna gång skulle ha baserats på en covidfri sjukvård utförd 2019. Den hade gått alldeles utmärkt att använda. Men där finns också en hel del data, kring bland annat tillgänglighet och hygien, som borde ha hämtats från pandemiåret 2020. Det hade naturligtvis gått, men gjort det hela avsevärt svårare. Det hade troligen också känts mindre relevant.”
(2021-01-20)

Regeringen förlänger uppdrag kring lagstiftning för hälsodata

https://www.registerforskning.se/sv/regeringen-forlanger-uppdrag-kring-lagstiftning-for-halsodata
”I Höstas föreslog Komet i en skrivelse till regeringen att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning för att se över den lagstiftning som styr insamling och delning av hälsodata. Nu har regeringen förlängt Komets (Kommittén för teknologisk innovation och etiks) uppdrag till 2022 så att utredningstiden löper över hela perioden för regeringens samverkansprogram.”
(2021-01-21)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share