Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 december 2020

Artikeltips 5 december till 18 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Nationella regimbiblioteket – en guldgruva för kunskapsstyrning

https://www.onkologiisverige.se/nationella-regimbiblioteket-en-guldgruva-for-kunskapsstyrning
”Det nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel är under ständig utveckling och innehåller i dagsläget nära 500 aktuella regimer. Det är en central kunskaps källa för framförallt läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. Regimbiblioteket är i dag en integrerad del av kvalitetsregistren och avgörande för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i cancervården. Det rymmer även aktuell patientinformation som kan nås via olika e-tjänster.”
(2020-12-08)

Årets nytänkare inom arbetsterapi

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard–folkhalsa/Nyhetsarkiv-Social-valfard/Nyheter/Arets-nytankare-inom-arbetsterapi
”Jenny Rodén-Nilsson är 2020 års nytänkare inom arbetsterapi. Jenny har gjort ett stort jobb med att implementera CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares), ett nationellt kvalitetsregister, på Vuxenhabiliteringen i Örebro län.”
(2020-12-09)

Avgörande fynd om läkemedelsavgivande ballonger och stentar – Artikel i NEJM (The New England Journal of Medicine)

https://www.ucr.uu.se/sv/aktuellt/1400-avgorande-fynd-om-lakemedelsavgivande-ballonger-och-stentar
”Nu presenteras en interimsanalys (mellanrapport) från en omfattande svensk studie, SWEDEPAD, som visar att ballonger och stentar som behandlats med läkemedlet paclitaxel, inte ger den ökade dödlighet som tidigare rapporterats vid behandling av benartärsjukdom. Studien som letts från Göteborgs universitet publiceras i The New England Journal of Medicine, NEJM, och väntas ge internationellt eko. /…/ Studien, som huvudsakligen finansierats av Vetenskapsrådet, har gjorts inom ramen för det nationella kvalitetsregistret för kärlkirurgi (Swedvasc) vilket administreras av Uppsala Clinical Research Center (UCR) vid Uppsala universitet.”
(2020-12-10)

Cancervård med patientfokus kräver patientmedverkan

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/cancervard-med-patientfokus-kraver-patientmedverkan
”Goda förutsättningar för patient- och närståendemedverkan är väsentligt för utveckling av en personcentrerad och säker cancervård. Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter behövs inte bara i utvecklingen av vården utan också för att stärka patientens ställning och möjlighet till delaktighet. Det är därför nödvändigt med patient- och närståendeföreträdare inom RCCs (Regionalt cancercentrum) arbete, och att dessa stöttas på bästa sätt. /…/ Patient- och närståendeföreträdare medverkar även i sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper, nationella vårdprogramgrupper, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.”
(2020-12-10)

Webbinarium: Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2020/aldresatsningen—effektiviteten-i-statens-satsning-pa-kvalitetsregister-i-aldreomsorgen/webbinarium/webbinarium-aldresatsningen—effektiviteten-i-statens-satsning-pa-kvalitetsregister-i-aldreomsorgen.html
”Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet om Riksrevisions granskningsrapport Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen. Riksrevisionen höll webbinariet den 6 november 2020.”
(2020-12-14)

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/farre-cancerfall-upptacks-under-pandemin
”En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Även screeningen med mammografi och gynekologisk cellprovtagning är påverkad. /…/ Statistiken är baserad på antalet elektroniskt inrapporterade B-anmälningar av nya cancerfall, från 14 av landets cirka 30 patologilaboratorier, till de sex regionala tumörregistren.”
(2020-12-14)

Komplext landskap för delning av genomik- och hälsodata

https://genomicmedicine.se/2020/12/14/komplext-landskap-for-delning-av-genomik-halsodata
”En av grundstenarna för precisionsmedicin är att kunna dela data från många individer för att ge rätt behandling till rätt patient. Idag är detta inte möjligt. Vad är det då som hindrar denna datadelning? Och hur kommer vi vidare? /…/ Hälsodata finns på flera olika håll; i journaldata, biobanksregister, kvalitetsregister, genetiska data och egenrapporterade data och all denna data behöver kunna kopplas samman i en nationell databas. /…/ I korthet kan man säga att det finns tre olika ändamål för att dela data som är aktuella för just GMS (Genomic Medicine Sweden): forskning, vård, samt för att utveckla och säkra kvaliteten inom vården. /…/ Datadelning av genomiska och annan hälsodata är en viktig fråga för hela landet och måste lösas gemensamt. /…/ Som lagstiftningen ser ut idag gör GDPR (The General Data Protection Regulation/dataskyddsförordningen) ingen skillnad på om personuppgifter är pseudonymiserade eller inte, de ska alltid behandlas som personuppgifter. Därmed ger patientdatalagen inget utrymme för att dela data så länge det handlar om personuppgifter. /…/ En lösning för GMS skulle vara om lagstiftningen kan justeras och anpassas så pseudonymiserade personuppgifter får delas.”
(2020-12-14)

Värdig sista tid i livet för de flesta på särskilda boenden

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/vardbloggen/artiklar/vardigsistatidilivetfordeflestapasarskildaboenden.35713.html
”Personer som avlidit i kommunernas särskilda boenden har fått en värdig sista tid i livet, trots de svåra förutsättningar som pandemin medfört. Det framgår av den rapport som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), i samarbete med Svenska Palliativregistret, publicerat om den palliativa vården under pandemin.”
(2020-12-14)

Data och statistik om covid-19 hos Socialstyrelsen

https://www.registerforskning.se/sv/data-och-statistik-om-covid-19-hos-socialstyrelsen
”I senaste numret av Svensk Epidemiologisk Förenings medlemstidning Svepet finns en sammanställning av Socialstyrelsens arbete med data och statistik gällande Covid19. /…/ Artikeln är skriven av Anna Bennet-Bark, John Kling, Johanna Holm och Erik Wahlström vid Registerservice, Socialstyrelsen.”
(2020-12-15)

Ny uppföljningsmetod visar på långsam introduktion av nytt cancerläkemedel

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/ny-uppfoljningsmetod-visar-pa-langsam-introduktion-av-nytt-cancerlakemedel
”Införandet av läkemedlet abirateron i den svenska prostatacancervården gick långsamt och verksamheternas följsamhet till begränsningarna i användningen var låg. Det visar en ny studie som bygger på en kombination av färska data från tre register som regelbundet sammanförs i Statistikspåret på Socialstyrelsen.”
(2020-12-15)

Från användardag till SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)-dag

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/fran-anvandardag-till-skrs-dag
”I tidningen Nya Synvärlden publicerades nyligen en artikel om status för SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) och årets användardag som i år bytt namn från användardag till SKRS-dag.”
(2020-12-16)

Konferens Kvalitetsregister för forskning 2021

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/konferenskvalitetsregisterforforskning2021.3840.html
”Den 5 maj 2021 anordnas konferensen Kvalitetsregister för forskning. Ta del av programmet och passa på att anmäla dig redan nu! Konferensen anordnas i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.”
(2020-12-16)

Skillnader i läkemedelsregistreringen försvårar uppföljning

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/skillnader-i-lakemedelsregistreringen-forsvarar-uppfoljning
”Den nationella uppföljningen av regionernas användning av nya cancerläkemedel sköts av RCCs (Regionalt cancercentrum) nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC) och görs med hjälp av Register för cancerläkemedel (RCL). /…/ Den senaste uppföljningsrapporten bygger på 2 077 inrapporterade påbörjade behandlingar under första halvåret 2020. Motsvarande siffra första halvåret 2019 var 1 859. Det har alltså skett en viss ökning av inrapporteringen på ca 12%. – Det är mycket positivt att registreringen på totalen ökar, men de regionala variationerna i inrapportering är fortsatt för stora och det gör det svårt att göra meningsfulla regionala jämförelser, säger Kenneth Villman, ordförande i NAC.”
(2020-12-16)

Bättre datadelning behövs för att öka vårdkvaliteten

https://www.cgi.com/sverige/sv/blog/battre-datadelning-for-vardkvaliteten
”SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög kvalitet och samtidigt klara att kapa vårdköer. /…/ Det behövs nationella IT-standarder för säkra och smidiga sätt att dela hälsodata: /…/ Mellan forskning och vårdgivare, så att data från forskning och kvalitetsregister kan användas inom sjukvårdens beslutsstöd /…/ När alla delar är på plats kommer nyttorna att vara enorma. Patienterna får då mycket bättre möjligheter att vara delaktiga i sina vårdprocesser och känna större trygghet med kontinuerlig monitorering. Vårdgivarna får mycket bättre tillgång till uppdaterad information och slipper dubbelinmatning i sina system.”
(2020-12-16)

Caroline Ingre söker efter orsaken till ALS (amyotrofisk lateral skleros)

http://www.neurologiisverige.se/caroline-ingre
”Varför väljer man att ägna sitt yrkesliv åt en plågsam sjukdom som nästan undantagslöst leder till döden bara några år efter diagnos – och där det fortfarande saknas ett botemedel? – Sjukdomen ALS väcker mycket känslor och det är något visst med den här patientgruppen. Trots brist på bot är det ändå bättre att få sjukdomen i dag än för tio år sedan, säger forskaren Caroline Ingre som oförtrutet har arbetat med ALS i 14 år och startat både ett nationellt kvalitetsregister och forskningscentret ALS Treatment Center Karolinska.”
(2020-12-17)

Registerutvecklare sökes till Registercentrum Syds kontor i Lund

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24437989
”Vill du vara med och utveckla dagens och framtidens vård? /…/ Då kan du vara den person vi söker till tjänsten som registerutvecklare till vårt team i Lund! I rollen som registerutvecklare är din primära uppgift att bygga formulär, med hjälp av vårt interna verktyg 3C/Comporto, därtill läggs Javascript med validering till vår registerplattform. Ditt fokus kommer att vara utveckling och framtagning av webbformulär för de register vi ansvarar för, vilket innebär att funktion och information i gränssnittet fungerar och validerar korrekt. /…/ På sikt kan rollen komma att utökas i form av utveckling av rapporter i programspråken Python, R och SAS samt utveckling av dynamiska utdataverktyg. Därtill kan du komma att bli ett tekniskt stöd i IT-relaterade frågor som rör enheten.”
(2020-12-18)

Ny nationell HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister)-koordinator

https://hakir.se/ny-nationell-hakir-koordinator
”Vår duktiga nationella koordinator Maria Mering kommer tyvärr att sluta efter årsskiftet för att uppfylla en livsdröm och flytta till Hälsingland. Hon har gjort ett fantastiskt arbete under det år hon haft tjänsten. /…/ Glädjande nog har vi lyckats rekrytera en mycket bra efterträdare, nämligen fysioterapeut Annika Elmstedt. Annika har under ett antal år arbetat inom andra verksamheter, men återvänder nu ’hem’ till handkirurgin.”
(2020-12-18)

Ny täckningsgradsrapport för kvalitetsregister

https://www.registerforskning.se/sv/ny-tackningsgradrapport-for-kvalitetsregister
”Nu finns 2020 års rapport över täckningsgrader för de Nationella Kvalitetsregistren tillgänglig på Socialstyrelsens websida.”
(2020-12-18)

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/12/lat-professionen-granska-varden-for-basta-mojliga-kvalitet
”Coronapandemin påvisar ett starkt behov av att professionen tar ledningen i kritiska skeden. Sjukvårdens professionella har fått berättigat beröm för sina insatser under extraordinära förhållanden. I en granskning i Dagens Nyheter diskuteras vilka följder byråkratisk styrning med oklart ansvar kan få. Det står klart att de stora utmaningar som fanns redan före pandemin har accentuerats: följder av försenad diagnostik, ökande vårdbehov, växande vårdköer och laddade prioriteringsdiskussioner. /…/ Någon kanske invänder att kvalitetsregister ju redan finns. I SLS granskning sker dock en kompletterande kvalitativ bedömning med betoning av etik. Revisionsmodellen utgår ifrån evidensbaserad medicin med dess mål att väva samman evidens, klinikerns egen erfarenhet och patientens preferenser. Registerdata behöver kompletteras med iakttagelser, intervjuer och journalgenomgångar samt etiska ställningstaganden på den kliniska nivån.”
(2020-12-18)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share